221/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 16 §:n 1 momentin 19 kohta, 17 §:n 1 momentin 30 kohta ja 2 momentti, 19 §:n 1 momentin 10, 13 ja 27 kohta, 22 §:n 1 momentin 16 kohta, 23 §:n 2 momentti sekä 24 ja 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentin 19 kohta, 17 §:n 1 momentin 30 kohta ja 22 §:n 1 momentin 16 kohta asetuksessa 1323/1996, 24 § asetuksissa 642/1996 ja 174/1997 ja 25 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 642 ja 1323/1996, uusi 6 a kohta seuraavasti:

16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


19) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat oikeusasioita, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia.


17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


6 a) kihlakuntahallinto;


30) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat sisäasioita, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

lääninhallitukset

väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

poliisiopisto

poliisikoulu

poliisin tekniikkakeskus

Pelastusopisto

valtion kokeiluhätäkeskukset

palosuojelurahasto

ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


10) verotusta ja tulliyhteistyötä koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia;


13) luottolaitostoiminta, arvopaperi- ja johdannaismarkkinat sekä niitä koskevat selvitysjärjestelmät, rahastoyhtiöt, panttilainauslaitokset ja säästökassatoimintaa harjoittavat osuuskunnat;

27) Kansainvälinen Valuuttarahasto, Kansainvälinen Jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan investointipankki, Pohjoismaiden investointipankki ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin;


22 §

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


16) tie- ja rautatieliikennettä, siviili-ilmailua, ilmatiedettä, merentutkimusta, merenkulkua ja muuta vesiliikennettä sekä viestintää ja postitoimintaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia.


23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kuluttajavirasto

kuluttajavalituslautakunta

kilpailuvirasto

elintarvikevirasto

kuluttaja-asiamiehen toimisto

patentti- ja rekisterihallitus

kuluttajatutkimuskeskus

mittatekniikan keskus

Teknillinen tarkastuskeskus

geologian tutkimuskeskus

turvatekniikan keskus

valtion teknillinen tutkimuskeskus

teknologian kehittämiskeskus

Valtiontakuukeskus

matkailun edistämiskeskus

puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Huoltovarmuuskeskus

sähkömarkkinakeskus

valtion ydinjätehuoltorahasto.

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) toimeentuloturva;

2) vakuutustoiminta, vakuutuksen välitystoiminta ja vakuutustarkastus;

3) sosiaali- ja terveyspalvelut;

4) lääkehuolto;

5) kuntoutus;

6) terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

7) alkoholi-, huumausaine- ja tupakka-asiat;

8) terveydensuojelu ja säteilyhaittojen valvonta;

9) kemikaalien valvonta, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) geeniteknologian valvonta, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) työterveyshuolto, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

12) työsuojelu ja metsäpalkkaus;

13) sosiaaliturvaa sekä sairaanhoitoa ja muuta terveydenhoitoalaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

14) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työsuojelun piirihallinto

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

ulkomaalaisvaltuutettu ja ulkomaalaisvaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Alko-Yhtiöt Oy.

25 §

Työministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) työsuhde, työaika, työelämän osallistumisjärjestelmät ja muut työympäristökysymykset sekä työehtosopimukset;

2) työriitojen sovittelu;

3) merimiesten palvelu- ja opintotoiminta;

4) ammatinvalinnanohjaus;

5) työnvälitys;

6) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus;

7) työvoiman kansainvälinen liikkuvuus;

8) työllisyys ja työttömyys;

9) julkisten töiden järjestely työllisyyden edistämiseksi, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) palkkaturva;

11) pakolaisuus, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, siirtolaisuus, turvapaikanhakijoiden vastaanotto sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan sijoittumista edistävät toimenpiteet;

12) työlupa, mikäli asia ei kuulu ulkoasiainministeriön toimialaan;

13) siviilipalvelus ja työvoiman käytön säännöstely sekä työvelvollisuus;

14) Kansainvälisessä työjärjestössä tehtävät yleissopimukset;

15) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 1-kohdassa mainittujen työsuhdeasioiden valvonnan ohjaus.

Työministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto

työvoimaopisto

merimiespalvelutoimisto

työneuvosto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.