219/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 13 §:n nojalla:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään maidontuottajille Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) mukaisesti vahvistettujen meijerimaidon viitemäärien ostamisesta, myymisestä, siirtämisestä, yhdistämisestä, alentamisesta ja peruuttamisesta. Suoramyynnin viitemääristä sekä tuottajien oikeudesta palata tuotantoon ja saada erityinen viitemäärä säädetään erikseen.

2 §
Maatilan omistus- tai hallintaoikeudensiirtymisen vaikutus viitemäärään

Jos maatilan omistus- tai hallintaoikeus viitemäärän vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan tilalla maidontuotantoa, siirretään viitemäärä hakemuksesta uuden omistajan tai haltijan viitemääräksi.

3 §
Kuolin- tai konkurssipesän viitemäärä

Maidontuottajan kuolin- tai konkurssipesän viitemääränä pidetään kyseiselle tuottajalle vahvistettua viitemäärää enintään kahden vuoden ajan kuolemasta tai konkurssin alkamisesta lukien. Mainitun ajan jälkeen viitemäärään sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään viitemäärän siirtämisestä hakemuksesta.

4 §
Maidontuotannon siirtäminen toiselle tilalle

Jos maidontuottaja muussa kuin 2 tai 3 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa siirtyy harjoittamaan maidontuotantoa omistamallaan tai hallitsemallaan muulla maatilalla kuin sillä, jota hänelle vahvistettu viitemäärä koskee, viitemäärä voidaan hakemuksesta siirtää kyseiselle maatilalle.

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalaan liittyen

Jos tuottaja, jolla on ennestään maatila, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi enintään 30 kilometrin etäisyydellä talouskeskuksesta, kulkukelpoista tietä pitkin mitattuna, sijaitsevan maatilan tai yli kaksi kolmasosaa maatilan pelloista, ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai osa siitä voidaan hakemuksesta siirtää ostajalle tai vuokramiehelle osapuolten sopimuksen mukaisesti, ja jos hänellä on ennestään viitemäärä, yhdistää se aikaisempaan viitemäärään. Aviopuolisoiden sekä vanhempien ja lasten viitemäärät yhdistetään kuitenkin etäisyydestä riippumatta.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa maatilan pelloista. Kyseisen maatilan viitemäärä tai sen osa jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa.

Jos kysymyksessä on tilan tai sen peltojen vuokraus, viitemäärät yhdistetään sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy. Maatilan tai pellon vuokrasopimuksen perusteella viitemäärästä väliaikaisesti luopuvan tilan viitemäärä tai sen vuokrattu osa ei ole vuokranantajan käytettävissä.

Kulumassa olevalle tuotantojaksolle voidaan yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa. Koko viitemääränsä pysyvästi luovuttaneen tilan viitemäärä määrätään lakanneeksi.

6 §
Viitemäärän yhdistäminen yhteenliittymälle

Kahden tai useamman tuottajan muodostaman yhteenliittymän osakkaiden liittymän yhteiseen hallintaan asettamat viitemäärät voidaan yhdistää edellyttäen:

1) että yhteenliittymä on avoin yhtiö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö taikka verotusyhtymä;

2) että hakijat esittävät yhteenliittymän perustamissopimuksen sääntöineen;

3) että yhteenliittymän osakkaiden osuudet vastaavat kohtuullisessa määrin osakkaiden liittymän hallintaan asettamia viitemääriä;

4) että yhteenliittymän kestoksi on sovittu vähintään kolme vuotta; ja

5) että yhteenliittymän jokainen osakas asettaa yhteenliittymän rehun tuotantoon yhden hehtaarin peltoa kutakin viitemääränsä 12 000:ta litraa kohti.

Osakkaan erotessa yhteenliittymästä vahvistetaan hänelle hakemuksesta viitemääräksi hänen aikaisempi viitemääränsä ja yhteenliittymän viitemäärää alennetaan vastaavalla litramäärällä. Vahvistetut viitemäärät tulevat voimaan eroa seuraavan tuotantojakson alusta lukien.

7 §
Hallinnollinen viitemäärien kauppa

Viitemäärien osto ja myynti ilman, että samalla luovutetaan tila tai osa sen pelloista 5 ja 6 §:n mukaisesti, tapahtuu maaseutuelinkeinopiirien välityksellä valtion lukuun. Osto- ja myyntihinta on 65 penniä litralta, johon lisätään arvonlisävero.

Tuottaja voi hakea viitemäärän ostamista kaksi kertaa tuotantojakson aikana. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakuajat päättyvät huhtikuun ja lokakuun lopussa.

8 §
Viitemäärien ostaminen tuottajilta hallinnollisesti myytäviksi

Maaseutuelinkeinopiiri ostaa alueellaan myyntiin tulevat viitemäärät. Alle 10 000 litran suuruisia viitemäärän osia ei osteta. Myyntitarjous on sitova ja sen voi peruuttaa vain erityisestä syystä. Kun piiri hyväksyy myyntitarjouksen, se samassa yhteydessä vahvistaa myyjän oikeuden 11 §:n mukaiseen viitemäärän myyntiin.

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa kauppahinnan myyjän valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille. Maksu viitemääränsä myyneelle tuottajalle tapahtuu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viitemäärä on myyty edelleen.

Osasta viitemääräänsä luopuvan tilan viitemääräksi vahvistetaan tilan aikaisemman viitemäärän ja siitä luovutetun osan erotus.

9 §
Viitemäärien myynti tuottajillehallinnollisessa viitemäärien kaupassa

Maaseutuelinkeinopiiri myy 8 §:n mukaisesti valtiolle ostetut viitemäärät alueensa tuottajille. Ostajalta peritään ennakkomaksu. Maksu on maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on saanut tiedon myyntipäätöksestä. Päätös raukeaa, jos maksua ei suoriteta määräajassa.

Kaupan kohteena oleva viitemäärä yhdistetään ostajan viitemäärään seuraavan tuotantojakson alusta lukien. Tämän pykälän perusteella voidaan myydä lisäviitemäärä, joka yhdessä tuottajalla hakuhetkellä voimassa olevan viitemäärän kanssa on enintään 500 000 litraa. Tämä rajoitus ei koske 6 §:ssä tarkoitettua yhteenliittymää. Alle 15 000 litran viitemääriä ei myydä.

10 §
Etusijajärjestys viitemääriä hallinnollisestimyytäessä

Jos viitemäärien tarjonta maaseutuelinkeinopiirin alueella ylittää viitemäärien kysynnän, maa- ja metsätalousministeriö voi siirtää ylimääräiset viitemäärät muiden piirien käyttöön. Jos viitemäärien kysyntä maaseutuelinkeinopiirin alueella ylittää viitemäärien tarjonnan, piiri jakaa myytävät määrät seuraavien kolmen hakijaryhmän kesken. Sen jälkeen sovelletaan ryhmien sisäistä etusijajärjestystä jäljempänä tässä pykälässä säädetyllä tavalla.

Ryhmä 1: Tähän ryhmään kuuluvat tuottajat, joilla on omistuksessaan vapaata tuotantokapasiteettia. Lisäviitemäärän myymisen edellytyksenä on, että tuotantokapasiteetti on rakennettujen lehmäpaikkojen ja nykyisen karjan keskituotoksen perusteella vähintään 15 000 litraa tilan viitemäärää suurempi, jolloin pois vuokrattu viitemäärä katsotaan kuuluvaksi tilan viitemäärään. Etusijalla ovat ne tuottajat, joilla sanottu kapasiteetti ylittää eniten tilan voimassaolevan viitemäärän. Tämän kohdan perusteella myydään vain se litramäärä, jolla tuotantokapasiteetti ylittää tilan viitemäärän. Viitemäärää ei kuitenkaan myönnetä, jos ylimääräinen tuotantokapasiteetti johtuu siitä, että tilan viitemäärää on viimeisen kahden vuoden aikana alennettu viitemäärän myynnin johdosta.

Ryhmä 2: Tähän ryhmään kuuluvat alle 65-vuotiaat tuottajat, joiden investointitukihakemus on vireillä ja suunniteltu investointi täyttää investointituen myöntämisen ehdoksi asetetun lypsylehmäpaikkojen vähimmäismäärävaatimuksen. Näihin rinnastetaan alle 65-vuotiaat tuottajat, jotka eivät ole hakeneet investointitukea, mutta joiden vireillä oleva investointi täyttää edellä mainitun lypsylehmäpaikkojen vähimmäismäärävaatimuksen. Edellisessä virkkeessä mainittujen tuottajien on esitettävä investointisuunnitelma.

Ryhmässä 2 ovat etusijalla tuottajat, joille myönnetään investointitukea ja näistä alle 40-vuotiaat tuottajat.

Varsinaisiksi yrittäjiksi katsottavista henkilöistä nuorimman ikä ratkaisee etusijan. Ikä otetaan huomioon hakuajan päättymisajankohdan mukaisena.

Jos rakentamista ei ole aloitettu kahden vuoden kuluessa lisäviitemäärää koskevan päätöksen antamisesta, viitemäärä peruutetaan ja kauppahinta palautetaan ostajalle. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Ryhmä 3: Tähän ryhmään kuuluvat tuottajat, jotka pitävät alkuperäiskarjarotuja, ja tuotantorenkaan tai 6 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän osakkaat silloin, kun tuotantorenkaan tai yhteenliittymän osakkaana oleva viitemäärän haltija sopimuksen päättyessä myy viitemääränsä kansalliseen varantoon, sekä tuottajat, jotka ovat menettäneet emolehmäpalkkiokiintiön siitä syystä, että tilan viitemäärä on suurempi kuin 120 000 kiloa. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat tuottajat, joiden tuottama maito menee pääosin luomutuotteiden valmistukseen. Edellisessä virkkeessä mainitut tuottajat ovat tässä ryhmässä viimeisellä etusijalla.

Ostajan on hakemuksessaan ilmoitettava, missä ryhmässä hän hakee lisäviitemäärää. Ne hakemukset, joita ei voida myyntitarjousten puuttuessa hyväksyä, otetaan viran puolesta huomioon kahdella seuraavalla hakukerralla.

11  §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Poiketen siitä mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään on tuottajalla, joka tuotantojakson aikana myy vähintään puolet viitemäärästään valtiolle, oikeus myydä jäljellä oleva viitemääränsä toiselle tuottajalle edellyttäen, että ostajan ja myyjän tilojen talouskeskukset sijaitsevat samalla maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (413/1995) ja eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (1030/1996) mukaisista tukialueista muodostuvalla alueella seuraavan aluejaon mukaisesti:

alue 1:  tukialueet A ja B lukuunottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia;

alue 2:  tukialueet C1 ja C2;

alue 3:  tukialueet C3, C4 ja C2 Pohjoinen; sekä

alue 4:  Ahvenanmaan maakunta.

Tuottajalla ei kuitenkaan ole 1 momentissa mainittua oikeutta, jos hän on ostanut viitemääriä 9 §:n perusteella.

12 §
Viitemäärän vuokraaminen

Tilan viitemäärän tai sen osan vuokraaminen erikseen ilman, että samalla vuokrataan tila tai yli kaksi kolmasosaa tilan pelloista vähintään viideksi vuodeksi, ei ole sallittua.

13 §
Toimivaltainen viranomainen

Se maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueella tilan talouskeskus sijaitsee, ostaa, myy, siirtää, yhdistää, alentaa ja peruuttaa viitemäärät. Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan 5, 6 tai 11 §:n perusteella koskemaan kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava asianomaiseen maaseutuelinkeinopiiriin viimeistään tuotantojakson päättymistä edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

14 §
Peltoala

Viitemäärä on tila- ja tuottajakohtainen. Viitemääriä 4―6 §:n tai 11 §:n mukaisesti yhdistettäessä ja siirrettäessä sekä uusia viitemääriä 9 §:n mukaisesti myytäessä edellytyksenä on, että maidontuottajalla on hallinnassaan peltoa vähintään 1 hehtaari kutakin viitemäärän 12 000:ta litraa kohti.

Jos maatilasta on vuokrattu tai vapaaehtoisella kaupalla myyty peltoa viitemäärän vahvistamisen jälkeen eikä tilalla luovutuksen jälkeen ole peltoa 1 momentissa mainittua määrää, on maaseutuelinkeinopiirin alennettava viitemäärä peltopinta-alaa vastaavaksi. Viitemäärien erotus siirretään korvauksetta kansalliseen varantoon.

15 §
Kansallinen varanto

Tuottajalla, jonka viitemäärä on maidontuotannon keskeyttämisen johdosta siirretty kansalliseen varantoon, on tuotannon lopettamispäivästä lukien kolme vuotta aikaa aloittaa tuotanto uudelleen.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa muutoin kuin 8 §:n mukaisesti varantoon kertyneitä viitemääriä maaseutuelinkeinopiireille erikseen määräämillään perusteilla edelleen tuottajille jaettavaksi.

Maaseutuelinkeinopiiri voi erityisestä syystä vahvistaa viitemäärän alueellaan toimivalle opetus-, koe- tai tutkimustoimintaa harjoittavalle laitokselle.

16 §
Viitemäärien ylitysten ja alitusten tasaus

Maidontuottajien viitemäärien ylitykset ja alitukset tasataan kansallisella tasolla viitemäärien ylitysten suhteessa. Lisämaksua peritään maidon ostajilta vain se määrä, joka tarvitaan lisämaksun maksamiseen Euroopan yhteisöjen komissiolle. Jos tuottajalle ei ole vahvistettu viitemäärää tai se on siirretty toiselle tuottajalle taikka kansalliseen varantoon ja hän kuitenkin toimittaa maitoa ostajalle, katsotaan tuottajan viitemäärän olevan nolla, eikä hän saa hyväkseen tämän pykälän mukaista tasausta.

17 §
Toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaanmaakunnassa

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2000. Päätöksen 7―11 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 1997 alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 11 päivänä maaliskuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (154/1996).

19 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tehtyihin viitemäärien siirtoihin sovelletaan luo-vutushetkellä voimassa olleita säännöksiä, jos viitemäärien yhdistämistä haetaan maaseutuelinkeinopiiriltä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1997.

Erityisestä syystä voidaan myöhemminkin saapunut hakemus käsitellä.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.