180/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 5 ja 30 §:n, 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun rehulain (234/1993) 9 §:n sekä 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on eläintautilain 12 § laissa 424/1994:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) tapahtuvan tavaroiden maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä määrätään ehdot, joilla tavaroita saadaan tuoda maahan kolmansista maista.

Päätöstä ei sovelleta seuraaviin tavaroihin:

1) eläinten sukusolut ja alkiot;

2) elintarvikkeeksi tarkoitettu liha ja lihatuotteet;

3) elintarvikkeeksi tarkoitettu maito ja maitopohjaiset tuotteet; sekä

4) elintarvikkeeksi tarkoitetut linnunmunat ja munavalmisteet.

Päätöstä ei myöskään sovelleta kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen kolmanteen maahan tai toiseen jäsenmaahan kuljetettaviin tavaroihin.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) tavaralla esinettä, tuotetta, jätettä tai ainetta, ei kuitenkaan eläviä eläimiä;

2) tuonnilla mitä tahansa tavaroiden liikkumista kolmansista maista Suomeen;

3) linnunmunilla lintujen hedelmöitettyjä tai hedelmöittämättömiä munia, joita ei ole tarkoitettu haudottaviksi;

4) osastolla maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastoa;

5) perkaamattomalla kalalla kalaa, joka on teurastettu, mutta jolta ei ole poistettu sisäelimiä;

6) perkuujätteellä tuoretta, pakastettua tai hapotettua jätettä, joka saadaan kalasta sen perkauksen yhteydessä;

7) komissiolla Euroopan yhteisön komissiota;

8) maitopohjaisilla tuotteilla :

a) maitotuotteita, eli tuotteita, joiden alkuperäisenä raaka-aineena on käytetty yksinomaan maitoa ja joihin on lisätty vain valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita, korvaamatta mitään maidon ainesosaa kokonaan tai osittain; ja

b) yhdistelmämaitotuotteita, eli tuotteita, joihin maito tai maitotuote kuuluu olennaisena osana määrän tai tuotteen ominaisuuksien suhteen ja joissa mikään osa ei korvaa tai ole tarkoitettu korvaamaan mitään maidon ainesosaa;

9) raa'oilla nahoilla ja vuodilla nahkoja ja vuotia, joita ei ole käsitelty jäljempänä kohdassa 10 tarkoitetulla tavalla;

10) käsitellyillä nahoilla ja vuodilla nahkoja ja vuotia, jotka ovat kuivia tai jotka on:

― kuiva- tai märkäsuolattu vähintään 14 vuorokauden ajan;

― suolattu vähintään seitsemän vuorokauden ajan merisuolalla, johon on lisätty 2 % natriumkarbonaattia; tai

― kuivattu vähintään 42 vuorokauden ajan vähintään 20°C:n lämpötilassa;

11) taudille herkällä eläinlajilla eläinlajia, joka voi saada tietyn tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin vai ei;

12) Animo-viestillä tavarasta määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle Animo-verkon välityksellä lähetettävää viestiä;

13) eläinperäisellä proteiinilla eläimistä tai niiden osista valmistettua proteiinia, kuten lihajauhoa, luujauhoa, lihaluujauhoa, verijauhetta, höyhenjauhoa, sarvijauhoa, sorkkajauhoa, kaviojauhoa ja kalajauhoa; sekä

14) mehiläistuotteilla mehiläisten tarhauksen yhteydessä saatavia tuotteita, kuten hunajaa tai mehiläisvahaa.

2 luku

Eri tavaroiden tuontimääräykset

3 §
Linnunmunat

Tuoreita linnunmunia saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvassa annettuja ehtoja.

4 §
Kala

Perkaamattoman lohen tai lohen perkuujätteiden tuonti Norjasta on kielletty. Perkaamattoman lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän tai niiden perkuujätteiden tuonti muista kolmansista maista on kielletty. Tuoreen, pakastetun tai hapotetun kalan tai perkuujätteiden tuonti kalojen rehuksi on kielletty kaikista kolmansista maista.

Norjasta saadaan kuitenkin 1 momentista poiketen tuoda perkaamatonta lohta elintarvikkeeksi komission päätöksessä 96/384/EY luetelluista viljelylaitoksista ja perkaamoista edellyttäen, että kala on merkitty päätöksessä määrätyllä tavalla ja että kalan mukana on päätöksessä määrätyn mallin mukainen todistus.

5 §
Maito ja maitopohjaiset tuotteet

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 tai liitteessä 2 luetelluista maista ja edellyttäen, että niitä on käsitelty asianomaisessa liitteessä määrätyllä tavalla ja että niitä seuraa asianomaisessa liitteessä määrätyn mallin mukainen todistus. Pakkauksen tai säiliön merkinnöistä on käytävä ilmi, mistä tuotteesta on kysymys. Tuotaessa maahan maitoa ja maitopohjaisia tuotteita käytettäviksi eläinten rehuna, on niiden oltava peräisin osaston hyväksymästä valmistuslaitoksesta.

Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi sellaisesta maasta tai maan osasta, jossa on tuontia edeltäneiden 12 kuukauden aikana todettu suu- ja sorkkatautia tai jossa on samana aikana rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on oltava käsiteltyjä seuraavasti:

1) sterilointi siten, että Fc-arvo on vähintään 3; tai

2) alustava lämpökäsittely, joka vaikutukseltaan vastaa vähintään lämpökäsittelyä 72°C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan ja jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota on seurannut

a) toinen lämpökäsittely, joka on joko korkeassa lämpötilassa tapahtuva pastörointi, iskukuumennus tai sterilointi ja jonka seurauksena tuote antaa kielteisen reaktion peroksidaasikokeessa;

b) maitojauheen tai muun kuivatun maitopohjaisen tuotteen ollessa kyseessä toinen, vähintään alustavaa lämpökäsittelyä vastaava lämpökäsittely, jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota on seurannut kuivaus; tai

c) happokäsittely, jossa tuotteen pH-arvo on laskettu alle 6 vähintään tunnin ajaksi.

6 §
Sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat

Raakoja sorkka- ja kavioeläinten nahkoja ja vuotia saadaan tuoda maahan vain liitteen 3 mukaisesti erikseen merkityistä maista ja edellyttäen, että niitä seuraa asianomaisessa liitteessä määrätyn mallin mukainen eläintautitodistus.

Käsiteltyjä sorkka- ja kavioeläinten nahkoja ja vuotia saadaan tuoda maahan liitteessä 4 luetelluista maista edellyttäen, että niitä seuraa asianomaisessa liitteessä määrätyn mallin mukainen eläintautitodistus. Käsiteltyjä muiden sorkkaeläinten kuin sikojen nahkoja ja vuotia saadaan lisäksi tuoda maahan kaikista kolmansista maista edellyttäen, että ne on pidetty erillään eläimistä ja muista eläinperäisistä tavaroista keskeytyksettä vähintään 21 päivän ajan, tai niitä on kuljetettu keskeytyksettä vähintään 21 päivää, ja niiden mukana on liitteessä 5 määrätyn mallin mukainen virallinen ilmoitus.

Edellä 1―2 momentissa tarkoitettujen nahkojen ja vuotien kuljetusvälineiden, konttien tai paalien on oltava viejämaan toimivaltaisen viranomaisen sinetöimiä.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta:

1) piklattuihin tai muokattuihin nahkoihin ja vuotiin;

2) niin sanottuihin ''wet blue''-nahkoihin ja -vuotiin; sekä

3) vähintään kahdeksan tunnin ajan kalkkisuolaliuoksessa pH-arvossa 12―13 käsiteltyihin nahkoihin ja vuotiin.

7 §
Lemmikkieläinrehu

Nisäkkäistä tai linnuista peräisin olevista raaka-aineista valmistettuja lemmikkieläinrehuja, puruluut mukaanlukien, saadaan tuoda maahan vain liitteessä 6 luetelluista maista ja edellyttäen, että niitä on käsitelty asianomaisessa liitteessä määrätyllä tavalla ja että niitä seuraa liitteessä määrätyn mallin mukainen terveystodistus. Lemmikkieläinrehujen valmistukseen tarkoitettujen raakatuotteiden tuontiin sovelletaan 3, 5, 6, 8―11 ja 17§:n määräyksiä.

Rehuja maahantuotaessa on lisäksi noudatettava rehulakia (234/1993) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

8 §
Luut, sarvet, kaviot ja sorkat sekä niistävalmistetut tuotteet

Luita, sarvia, kavioita ja sorkkia sekä niistä valmistettuja tuotteita saadaan tuoda maahan käytettäväksi suoraan eläinten rehuksi ilman jatkojalostusta vain, jos ne täyttävät maa- ja metsätalousministeriön kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetussa päätöksessä (1000/1995) määrätyt vaatimukset.

Luita, sarvia, kavioita ja sorkkia sekä niistä valmistettuja tuotteita saadaan tuoda maahan jatkojalostusta varten seuraavin ehdoin:

1) tavara tuodaan kuivattuna, eikä se ole jäähdytettyä eikä pakastettua;

2) tavara tuodaan suoralla kuljetuksella alkuperämaasta Euroopan yhteisön eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle eikä sitä lastata uudestaan yhteisön alueen ulkopuolella;

3) tavara viedään suoraan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen jatkojalostuslaitokseen;

4) tavaran mukana olevista kaupallisista asiakirjoista ilmenevät liitteen 7 A kohdassa tarkoitetut asiat ja tiedot; sekä

5) tavaran mukana on tuojan kirjallinen, liitteen 7 B kohdassa määrätyn mallin mukainen vakuutus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tavaran eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa, kuljetuksessa ja jatkojalostuksessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) rajatarkastusaseman eläinlääkärin on vahvistettava 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu vakuutus nimikirjoituksellaan ja leimattava se;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen on seurattava tavaraa vakuutuksessa mainittuun jatkojalostuslaitokseen ja säilytettävä jatkojalostuslaitoksessa vähintään yhden vuoden ajan tavaran saapumisen jälkeen;

3) tavara on kuljetettava sinetöidyissä konteissa tai autoissa tai irtotavarana laivassa;

4) kontteihin ja asiakirjoihin on merkittävä jatkojalostuslaitoksen nimi ja osoite sekä seuraava merkintä: ''ei tarkoitettu elintarvikkeeksi eikä eläinten rehuksi'';

5) rajatarkastusasemalta on lähetettävä Animo-viesti tai telekopio jokaisesta tavaraerästä jatkojalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan virkaeläinlääkärille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle; sekä

6) jatkojalostuslaitoksessa on pidettävä luetteloa käytetyn tavaran määrästä ja laadusta siten, että voidaan varmistua tavaran käytöstä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta luujauhoon, sarvijauhoon, kaviojauhoon eikä sorkkajauhoon. Niihin sovelletaan 9 §:n määräyksiä.

9 §
Eläinperäinen proteiini

Eläinperäistä proteiinia, jonka valmistukseen on käytetty suuririskistä tai vähäriskistä eläinjätettä, tai tällaista eläinperäistä proteiinia sisältäviä seoksia saadaan tuoda maahan osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja. Tavaran päällysmerkinnöissä ja käytössä on lisäksi noudatettava eläinproteiinin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun osaston päätöksen (167/1995) määräyksiä.

Eläinperäistä proteiinia, jonka valmistukseen on käytetty kalaa tai muita vesieläimiä, lukuunottamatta vesinisäkkäitä, tai tällaista eläinperäistä proteiinia sisältäviä seoksia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 8 mainituista maista ja edellyttäen, että tavaran mukana on asianomaisessa liitteessä tarkoitetun mallin mukainen terveystodistus.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta käyttövalmiisiin lemmikkieläinrehuihin. Näihin tuotteisiin sovelletaan 7 §:n vaatimuksia.

10 §
Eläinten veri ja verituotteet

Hevoseläinten seerumia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 9 luetelluista maista ja edellyttäen, että seerumin mukana on mainitussa liitteessä määrätyn mallin mukainen todistus.

Muiden eläinten verta ja siitä valmistettuja verituotteita saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla noudattaen tuontiluvan ehtoja. Ilman tuontilupaa saadaan kuitenkin liitteen 10 mukaisesti erikseen merkityistä maista tuoda maahan eläinten verta ja siitä valmistettuja verituotteita, joita käytetään pelkästään laboratorioissa ja hävitetään käytön jälkeen.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta verijauheeseen. Siihen sovelletaan 9 §:n määräyksiä.

11 §
Rasva

Puhdistettua ja sulatettua eläimistä peräisin olevaa rasvaa, ihraa tai talia saadaan tuoda maahan jos esitetään luotettava todistus siitä, että tavara on kuumennettu vähintään 80°C lämpötilaan. Linnuille tarkoitettuja talipalloja saadaan kuitenkin tuoda maahan ilman edellä mainittua todistusta.

Muutoin eläimistä peräisin olevaa rasvaa saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

12 §
Mehiläistarhauksessa käytettäviksitarkoitetut mehiläistuotteet

Mehiläistarhauksessa käytettäviksi tarkoitettuja mehiläistuotteita saadaan tuoda maahan edellyttäen, että tuotteiden mukana olevista kaupallisista asiakirjoista ilmenevät liitteessä 11 tarkoitetut asiat ja tiedot.

13 §
Kavio- ja sorkkaeläimistä sekä linnuistaperäisin olevat metsästysmuistot

Pelkästään luista, sarveiskudoksesta, hampaista, nahoista tai vuodista tehtyjä, kaviotai sorkkaeläimistä taikka linnuista peräisin olevia metsästysmuistoja saadaan tuoda maahan edellyttäen, että niiden mukana on liitteessä 12 tarkoitetun mallin mukainen todistus tai asiakirja.

Kokonaisia eläinten osia sisältäviä, kaviotai sorkkaeläimistä taikka linnuista peräisin olevia metsästysmuistoja saadaan tuoda maahan vain liitteen 13 mukaisesti erikseen merkityistä maista ja edellyttäen, että niiden mukana on asianomaisessa liitteessä tarkoitetun mallin mukainen eläintautitodistus.

Lisäksi osasto voi myöntää yksityishenkilölle luvan tuoda metsästysretkeltä pyytämiensä riistaeläinten metsästysmuistoja omaan käyttöön.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta metsästysmuistoihin, jotka on muokattu, täytetty tai käsitelty muulla sellaisella tavalla, joka varmistaa niiden säilymisen huoneenlämmössä.

14 §
Lanta ja lannoitteet

Eläinten lantaa ja siitä valmistettuja lannoitteita saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta guanon tuontiin.

15 §
Sian harjakset

Sian harjaksia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 14 luetelluista maista ja edellyttäen, että harjasten mukana on mainitussa liitteessä määrätyn mallin mukainen todistus. Harjakset on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä todistuksessa mainittuun jatkojalostuslaitokseen tai varastoon. Varastossa harjakset on pidettävä erillään muista tuotteista.

16 §
Villat, karvat, jouhet, harjakset ja höyhenet

Villaa, karvaa, jouhia, höyheniä ja muista eläimistä kuin sioista peräisin olevia harjaksia saadaan tuoda maahan seuraavin ehdoin:

1) tavaran on kuivaa ja se on suljettu pakkauksiin; sekä

2) tavara viedään välittömästi vastaanottavaan laitokseen siten, ettei aiheuteta tautien leviämisen vaaraa.

Tämän pykälän 1 momentin määräyksiä ei sovelleta

1) villaan, karvoihin, jouhiin eikä harjaksiin, jotka on pesty teollisesti tai kerätty muokkauksen yhteydessä;

2) höyheniin tai höyhenten osiin, jotka on käsitelty höyryllä tai muulla tautia aiheuttavien mikrobien tuhoutumisen varmistavalla tavalla; sekä

3) höyheniin tai höyhenten osiin, jotka yksityishenkilö tuo maahan omaan käyttöönsä.

17 §
Suolet

Suolia saadaan tuoda maahan tuoda maahan edellyttäen, että niiden mukana on liitteessä 15 määrätyn mallin mukainen todistus.

18 §
Kuolleet eläimet ja muut raakatavarat

Kuolleita eläimiä ja niiden osia, muuta eläinjätettä, teurasjätettä taikka muita eläimistä peräisin olevia raakatuotteita tai raakatavaraa, joita ei ole tarkoitettu tämän päätöksen 3―17 §:ssä, saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Tämän pykälän 1 momentin määräyksiä ei sovelleta kuolleisiin lemmikkieläimiin, jotka tuodaan maahan haudattaviksi tai poltettaviksi.

19 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

20 §
Heinä ja olki

Heinää ja olkea saadaan tuoda maahan vain liitteessä 16 luetelluista maista. Tavaran mukana on oltava alkuperämaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että tavara on peräisin kyseisestä alkuperämaasta, että se on varastoitu erillään kotieläintiloista vähintään kahden kuukauden ajan ja ettei ole syytä epäillä sen levittävän tarttuvaa eläintautia. Edellä tarkoitettua todistusta ei kuitenkaan vaadita, jos heinä tuodaan maahan Norjasta kuljettamatta sitä jonkin muun kolmannen maan kautta.

21 §
Tuonti Norjasta, Liechtensteinista jaIslannista

Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta seuraavien tavaroiden tuontiin Norjasta ja Liechtensteinista:

1) 5 §:ssä tarkoitettu maito ja maitopohjaiset tuotteet;

2) 6 §:ssä tarkoitetut sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat;

3) 7 §:ssä tarkoitetut eläinperäisistä raakaaineista valmistetut lemmikkieläinten rehut;

4) 8 §:ssä tarkoitetut luut, sarvet, kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet;

5) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläinperäinen proteiini;

6) 10 §:ssä tarkoitettu eläinten veri ja siitä valmistetut verituotteet;

7) 13 §:ssä tarkoitetut kavio- ja sorkkaeläimistä sekä linnuista peräisin olevat metsästystrofeet;

8) 14 §:ssä tarkoitettu eläinten lanta ja lannoitteet;

9) 15 §:ssä tarkoitetut sian harjakset;

10) 16 §:ssä tarkoitettu villa, karva, höyhenet, jouhet ja harjakset;

11) 17 §:ssä tarkoitetut suolet; sekä

12) 18 §:ssä tarkoitetut kuolleet eläimet ja muut raakatavarat.

Mitä 9 §:n 2 momentissa on määrätty, ei sovelleta momentissa tarkoitetun eläinperäisen proteiinin tuontiin Islannista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun tuontiin sovelletaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun osaston päätöksen (27/1995) määräyksiä.

3 luku

Muut määräykset

22 §
Rekisteröinti ja kuljetus

Osasto pitää valvontaa varten rekisteriä 6 §:n 1 ja 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa sekä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tavaroiden tuojista. Näiden tavaroiden tuojien on viimeistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista osastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) laitos, johon tavara ensimmäiseksi tuodaan (vastaanottajalaitos), sekä laitoksen osoite ja puhelinnumero

3) tavara, jonka tuojaksi tuoja pyytää rekisteröintiä; sekä

4) maa, josta tavara aiotaan tuoda.

Rekisteröinnin edellytyksenä on , että vastaanottajalaitos on hyväksytty eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (634/1994) nojalla suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseksi, vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseksi, lemmikkieläinrehutehtaaksi tai teknisiä tai farmaseuttisia tuotteita valmistavaksi laitokseksi. Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu tavara on kuljetettava suoraan vastaanottolaitokseen ajoneuvossa, jonka kuljetustila on tiivis. Kuljetustila on puhdistettava ja desinfioitava kuljetuksen päätyttyä.

23 §
Luettelo

Edellä 22 §:ssä tarkoitettujen vastaanottajalaitosten on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot.

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (tavara ja määrä);

3) alkuperämaa; 4) viejän nimi ja osoite; sekä

4) laitos, josta tavara on viety, ja laitoksen osoite.

Luettelo on säilytettävä vähintään kaksi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä virkaeläinlääkärille.

24 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä on määrätty todistuksista ja asiakirjoista, on tavaroiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi tavara, vientilaitos ja alkuperämaa.

Kaikkien tässä päätöksessä määrättyjen, tavaran mukana alkuperämaasta seuraavien todistusten ja muiden virallisten asiakirjojen on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tässä päätöksessä annettujen määräysten mukaan täytettyjä. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenmaan virallisista kielistä, joka tulee suorittamaan tavaran eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen. Todistuksissa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistuksen painoväri.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä määrätyt todistukset ja muut asiakirjat vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

25 §
Näyte-erät

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, osasto voi myöntää poikkeuslupia näyte-erien tuontiin. Poikkeuslupia voidaan myöntää vain sellaisille näyte-erille, joilla ei ole kaupallista arvoa, joita tuodaan tutkimusta varten ja jotka hävitetään tutkimuksen jälkeen.

26 §
Rajatarkastus

Edellä 3―20 §:ssä tarkoitetuille tavaroille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus siten, kun siitä erikseen säädetään ja määrätään.

27 §
Suojapäätökset

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava tuontia koskevia määräyksiä, joita komissio tai osasto erikseen antaa vientimaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

28 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, neuvoston direktiivi 96/90/EY; EYVL N:o L 13, 16.1.1997, s. 24, komission päätös 94/143/EY; EYVL N:o L 62, 5.3.1994, s. 41, komission päätös 94/278/EY; EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44, komission päätös 94/309/EY; EYVL N:o L 137, 1.6.1994, s. 62, komission päätös 94/344/EY; EYVL N:o L 154, 21.6.1994, s. 45, komission päätös 94/435/EY; EYVL N:o L 180, 14.7.1994, s. 40, komission päätös 94/446/EY; EYVL N:o L 1183, 19.7.1994, s. 46, komission päätös 94/466/EY; EYVL N:o L 190, 26.7.1994, s. 26, komission päätös 94/723/EY; EYVL N:o L 288, 9.11.1994, s. 48, komission päätös 94/860/EY; EYVL N:o L 352, 31.12.1994, s. 69, komission päätös 95/341/EY; EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 42, komission päätös 96/500/EY; EYVL N:o L 203, 13.8.1996, s. 13

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Liite 8: Liite 9: Liite 10: Liite 11: Liite 12: Liite 13: Liite 14: Liite 15: Liite 16:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.