179/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksenmuuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maaja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 9 §:n, 12 §:n 2 momentin, 13 §:n 1 momentin, 14 §:n ja 16 §:n 1 momentin sekä

lisännyt päätökseen uuden 5 a ja 14 a §:n seuraavasti:

5 a §
Rekisteröinnin rajoitus

Jos jollekulle on myönnetty rahoitustukea kalastuksen pysyväksi lopettamiseksi, tuen saajan hankkimaa alusta ei rekisteröidä siihen alusryhmään, johon tuen avulla käytöstä poistettu alus oli rekisteröitynä.

9 §
Aluksen poistaminen kalastusalusrekisteristä

Alus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan ilmoituksen perusteella. Jos alus on tuhoutunut, luovutettu ulkomaille tai sitä ei ole käytetty kalastukseen edellisen kalenterivuoden aikana, alus voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ilmoitusta ei ole tehty. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Alukselle myönnetty kalastuslisenssi raukeaa aluksen rekisteristä poistamisesta.

12 §
Rekisteriin merkittävät kalastajat

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastajat rekisteröidään kolmeen ryhmään seuraavasti:

1) ryhmä 1: kalastajat, joiden kalastuksesta saaman valtionverotuksessa verotettavan tulon määrä on vähintään 30 prosenttia heidän valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan;

2) ryhmä 2: kalastajat, joiden kalastuksesta saaman valtionverotuksessa verotettavan tulon osuus on alle 30 prosenttia mutta yli 15 prosenttia heidän valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan; sekä

3) ryhmä 3: muut ammattimaista kalastusta harjoittavat kalastajat.

13 §
Ilmoittautuminen ammattikalastajarekisteriin

Tämän päätöksen 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun kalastajan on ilmoittauduttavamaaseutuelinkeinopiirille ennen kalastuksen aloittamista. Kalastajan on liitettävä ilmoitukseen selvitykset, jotka ovat tarpeen kalastuslain 6 a §:ssä ja tämän päätöksen 12 §:n 2 momentissa säädettyjen vaatimusten toteamiseksi.


14 §
Rekisteritodistus

Ammattikalastajarekisteriin merkitylle voidaan antaa todistus rekisteröinnistä ammattikalastajarekisteriin. Todistukseen on merkittävä, mihin kalastajaryhmään kalastaja on rekisteröity.

14 a §
Poistaminen ammattikalastajarekisteristä

Kalastaja poistetaan ammattikalastajarekisteristä hänen oman ilmoituksensa perusteella. Jos kalastaja ei enää täytä kalastuslain 6 a §:ssä ja tämän päätöksen 12 §:n 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia, hänet voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ilmoitusta ei ole tehty. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

16 §
Kalastajan ilmoitusvelvollisuus

Kiintiöityjen kalalajien pyyntiä merialueella harjoittavat kalastajat ovat velvollisia tekemään saaliin purkamisilmoituksen maaseutuelinkeinopiirille 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Alle 10 metrin pituisella aluksella kalastavan on tehtävä vastaavat tiedot sisältävä ilmoitus kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 1997.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92; EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.