176/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 2 , 5  ja 9 §, niistä 5 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 72/1979, sekä

muutetaan 3, 4, 6, 7 ja 8 § sekä 8 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 § osaksi asetuksessa 1050/1981 ja 8 § sekä 8 a §:n 2 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Työnantajan on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähennys ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikaisu ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 25 §:n 5 momentissa tarkoitettuun yhdistelmään siten kuin mainitussa säännöksessä palkkasuorituksen merkitsemisestä säädetään.

4 §

Mitä ennakkoperintäasetuksen 5, 6 ja 7 luvussa säädetään, koskee soveltuvin osin myös työnantajan sosiaaliturvamaksua.

6 §

Säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja voi vähentää aiheettomasti tai liikaa suorittamansa sosiaaliturvamaksun myöhemmin suoritettavasta sosiaaliturvamaksusta viimeistään sen kalenterivuoden palkkaan kohdistuvan sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä, joka seuraa virheellisen maksun suorittamisvuotta. Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja voi tehdä vastaavan vähennyksen myöhemmin samalta kalenterivuodelta maksettavan sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä.

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on toimitettava lääninverovirastolle ilmoitus 1 momentissa tarkoitetuista vähennyksistä ennakkoperintälain (1118/1996) 32 ja 33 §:ssä säädetyllä tavalla.

7 §

Säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja, jolle on suoritettu sairausvakuutuslain (364/1963) perusteella päivä- tai äitiysrahaa tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan mukaista päivärahaa, saa oikaista suorittamansa sosiaaliturvamaksun mainittua päivä- tai äitiysrahaa vastaavalta palkan osalta. Oikaisu tehdään vähentämällä päivätai äitiysrahaa vastaava sosiaaliturvamaksun osa myöhemmin suoritettavasta sosiaaliturvamaksusta. Oikaisu on tehtävä viimeistään sen kalenterivuoden aikana, joka lähinnä seuraa työnantajalle maksetun päivä- ja äitiysrahan suorittamisvuotta. Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja saa tehdä vastaavan oikaisun sen kalenterivuoden aikana, jona päivä- ja äitiysraha on suoritettu.

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on merkittävä 1 momentissa tarkoitettujen vähennysten määrät ennakkoperintälain 32 ja 33 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin. Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja ilmoittaa vastaavan tiedon vuosi-ilmoituksensa liitteenä.

8 §

Aiheettomasti tai liikaa suoritettu työnantajan sosiaaliturvamaksu, jota ei voida oikaista 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla, palautetaan hakemuksesta, joka on tehtävä ennakkoperintälain 21 §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa.

8 a §

Päätöksen oikaisussa noudatetaan soveltuvin osin mitä ennakkoperintälain 40 ja 42 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1997 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.