165/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan omistusasuntolainojen korkotuesta 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1054/1994) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n otsikko sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 7 a ja 7 b § seuraavasti:

2 §
Säännös hyväksymisedellytyksistä

Laina voidaan hyväksyä omakotikorkotukilainaksi ja omakotitalon perusparannuksen korkotukilainaksi edellyttäen, että asianomainen kunnan viranomainen on hyväksynyt omakotitalon rakennussuunnitelmat ja rakennuskustannukset tai perusparannussuunnitelmat ja perusparannuskustannukset ennen töiden aloittamista. Asunto-osakekorkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on, että valtion asuntorahasto on hyväksynyt asunto-osakeyhtiötalon lainoituskelpoiseksi ennen töiden aloittamista.

Kunnan viranomainen voi antaa luvan töiden aloittamiseen ennen 1 momentissa tarkoitettujen suunnitelmien ja kustannusten hyväksymistä, milloin on kyse omakotikorkotukilainasta tai omakotitalon perusparannuksen korkotukilainasta. Valtion asuntorahasto voi antaa luvan töiden aloittamiseen ennen asunto-osakeyhtiötalon lainoituskelpoiseksi hyväksymistä. Jos työt on aloitettu ilman lupaa, voidaan laina hyväksyä korkotukilainaksi vain erityisestä syystä.


4 §
Asuinrakennus, rakennusryhmä ja omakotitalo

Korkotukilainaa hyväksyttäessä katsotaan:

1) asuinrakennukseksi talo ja siihen liittyvät asumista välittömästi palvelevat tilat, joissa asuntojen ja asumista palvelevien tilojen yhteenlaskettu huoneistoala on vähintään 75 prosenttia koko huoneistoalasta, jollei kunnan viranomainen tai jos on kyse lainoituskelpoiseksi hyväksyttävästä asunto-osakeyhtiötalosta, valtion asuntorahasto erityisestä syystä hyväksy pienempää osuutta;


6 §
Asumiskustannusten kohtuullisuus ja vakavaraisuuden harkinta

Hyväksyessään kohteen lainoituskelpoiseksi omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla valtion asuntorahaston on kiinnitettävä huomiota siihen, että kohteen toteuttajat ovat vakavaraisia. Kohteen toteuttajan on valtion asuntorahaston tai valtiokonttorin pyynnöstä annettava vakuutus tai selvitys siitä, että rakennustöiden osalta maksetuista palkoista on suoritettu oikeamääräisesti ennakonpidätykset ja että myös työnantajalle kuuluvat muut velvoitteet on suoritettu. Jos rakennustyöt teetetään urakkasopimuksen perusteella, kohteen toteuttajan on vaadittava edellä tarkoitettu vakuutus tai selvitys pääurakoitsijalta ja tarvittaessa muilta urakoitsijoilta.

7 a §
Hyvän rakennuttamis- ja urakointitavan valvonta

Valtion asuntorahaston on tarkastettava hyvän rakennuttamis- ja urakointitavan noudattamista omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa kohteissa.

7 b §
Ohjeet

Valtion asuntorahasto voi antaa ohjeita korkotukilainojen hyväksymismenettelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.