162/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus opetusministeriöstä

Opetusministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1120/1993:

1 §
Toimiala

Opetusministeriön toimialasta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995).

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Ministeriön toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Työjärjestyksen vahvistaa ministeri. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, työjärjestyksen vahvistaa kukin ministeri oman toimialansa osalta.

3 §
Henkilökunta

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Toimintayksikön päällikkönä on ylijohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, johtaja tai suunnittelupäällikkö taikka työjärjestyksessä määrätty tai ministerin tehtävään muutoin määräämä virkamies.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilökunnan sijoittamisesta toimintayksikköihin päättää ministeri. Ministeriössä voi olla toimintayksikköön sijoittamattomia virkoja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen sekä hallintoon, käytännössä osoi-tettu johtamistaito ja johtamiskokemusta;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja suunnittelupäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemusta;

3) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin tai säädösvalmistelutehtäviin;

5) opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

6) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito; sekä

7) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa ylimääräisenä esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

5 §
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 4 §:n 1―5 kodassa mainittuihin virkoihin. Kansliapäällikön ja ylijohtajan virka täytetään virkaa haettavaksi julistamatta.

Valtioneuvoston yleisistunto nimittää lainsäädäntöneuvoksen.

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

6 §
Asioiden valmistelu ja käsittely

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kanslia- päälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Sen estämättä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetään, voidaan työjärjestyksessä määrätä, että professorin viran täyttämistä koskevat asiat esittelee muu virkamies kuin kansliapäällikkö.

7 §
Viittaussäännös

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu asetus (1332/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleen asetuksen nojalla vahvistettua työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin, kunnes tämän asetuksen nojalla annettu työjärjestys on vahvistettu.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan nyt kumotun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.