150/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (809/91) 3 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6―8 kohta sekä 2 momentti, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti, 76 §:n 1 momentti sekä 88 ja 89 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja 76 §:n 1 momentti 28 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (938/94) ja 88 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä lokakuuta 1994 annetulla lailla, uusi 3 a kohta seuraavasti:

3 §
Osakeyhtiölain soveltaminen

Asunto-osakeyhtiöön sovelletaan myös osakeyhtiölain (734/78):

1) 1 luvun 3 §:n säännöksiä konsernista ja 4 §:n säännöksiä lähipiiristä, viimeksi mainittuja kuitenkin siten että myös isännöitsijään sovelletaan mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään;


3) 4 luvun säännöksiä osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamista ja vaihtovelkakirjalainan ottamista koskevia säännöksiä lukuun ottamatta;

3 a) 5 luvun säännöksiä pääomalainasta;


6) 12 luvun 1 §:n 1 ja 3 momenttia, 2 §:n 1 ja 2 momenttia, 4 §:n 1 momenttia sekä 5 ja 6 §:ää;

7) 13 luvun säännöksiä selvitystilasta ja purkamisesta lukuun ottamatta 2, 2 a ja 3 §:ää;

8) 14 luvun säännöksiä sulautumisesta lukuun ottamatta 19―21 §:ää;


Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiöön sovelletaan lisäksi tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastuksesta konsernissa ja osakeyhtiölain 11 luvun säännöksiä konsernitilinpäätöksestä sekä 12 luvun 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 3 momenttia ja 4 §:n 2 ja 3 momenttia.

24 §
Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle tai näiden määräysvallassa osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevalle säätiölle kuuluvan osakkeen nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen. Sellaista osaketta ei oteta lukuun, kun pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus tai suostumus osakkeenomistajilta, joilla on määräosa yhtiön osakkeista.


25 §
Asiamies ja avustaja

Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa yhtiökokouksessa olla avustaja.

76 §
Lainan- ja vakuudenantokielto

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvalle. Sama koskee vakuuden antamista velasta.


88 §
Asunto-osakeyhtiörikos

Joka tahallaan

1) osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:ssä, 4 luvun 9 §:ssä, 13 luvun 15 §:ssä tai 14 luvun 16 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa antaa re-kisteriviranomaiselle tai tuomioistuimelle väärän ilmoituksen, vakuutuksen tai todistuksen osakepääoman taikka velan maksamisesta,

2) rikkoo säännöksiä riippumattomana asiantuntijana toimivan tilintarkastajan lausunnon antamisesta,

3) rikkoo tämän lain nojalla sovellettavia osakeyhtiölain säännöksiä pääomalainan pääoman palauttamisesta, koron tai muun hyvityksen maksamisesta taikka vakuuden antamisesta,

4) jakaa yhtiön varoja tämän lain nojalla sovellettavien osakeyhtiölain säännösten vastaisesti, tai

5) antaa rahalainan tai vakuuden 76 §:n vastaisesti,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, asunto-osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

89 §
Asunto-osakeyhtiörikkomus

Joka tahallaan

1) tämän lain 15 §:n vastaisesti antaa osakekirjan taikka osakekirjaa tai väliaikaistodistusta antaessaan menettelee tämän lain vastaisesti,

2) rikkoo yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä,

3) laiminlyö osakeluettelon pitämisen tai sen pitämisen nähtävänä tai

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätöksen laatimisesta, osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momentin säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta, osakeyhtiölain 11 luvun säännöksiä konsernitilinpäätöksestä taikka osakeyhtiölain säännöksiä yhtiön sulautumista tai selvitystilaa koskevan lopputilityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.

Asunto-osakeyhtiörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta menettelee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 89/19966
TaVM 24/1996
EV 233/199

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.