149/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/84) 11 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentin 3 kohta ja 34 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 2 momentti ja 34 § 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (240/91), sekä

lisätään lakiin uusi 21 a § seuraavasti:

11 §
Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiinnityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön sulautuessa tai osakeyhtiön jakautuessa on voimassa, mitä asianomaista yhteisöä koskevassa laissa säädetään.

18 §
Yrityskiinnitysasian ratkaiseminen

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös yrityskiinnityksen kuolettamista ja laajentamista sekä yrityskiinnitysten yhdistämistä ja jakamista.


21 a §
Kiinnityksen jakaminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat osakeyhtiölain (734/78) 14 a luvun 1 §:ssä tarkoitetun jakautuvan osakeyhtiön kaikkea elinkeinotoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta tai on vahvistettu yhtiön määrättyyn osaan tai määrätyllä alueella harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan jakautuvan yhtiön hakemuksesta jakaa yhtiön ja kiinnityksenhaltijoiden sopimalla tavalla kokonaan tai osittain vastaanottaville osakeyhtiöille.

Kiinnitystä ei saa jakaa siten, että se on voimassa kahden tai useamman yhtiön omaisuuteen saman sitoumuksen vakuudeksi.

25 §
Yrityskiinnitysrekisteriin tehtävät merkinnät

Yrityskiinnitysrekisteriin merkitään:


3) kiinnityksen vahvistaminen, laajentaminen, yhdistäminen, jakaminen ja kuolettaminen sekä etuoikeusjärjestyksen muuttaminen;


34 §
Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaaminen

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai yrityksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun omaisuuden luovuttamisesta, yrityksen sulautumisesta tai osakeyhtiön jakautumisesta, elinkeinonharjoittajaa koskevista 11 §:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiinnitettyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta sekä muista kiinnityksenhaltijan oikeuteen olennaisesti vaikuttavista tapahtumista yrityksessä. Hänen on annettava kiinnityksenhaltijalle tämän pyynnöstä myös muut kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden arvon totea miseksi tarpeelliset tiedot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys- kuuta 1997.

HE 89/1996
TaVM 24/1996
EV 233/1996

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.