144/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n ja elintarvikelisäaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (521/1992) 4, 5 ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee elintarvikelisäaineen puhtausvaatimuksia ja eräitä tunnistamista koskevia vaatimuksia.

Tämän päätöksen soveltamisalaan ei kuulu lisäaine, jonka valmistusmenetelmä tai raaka-aineet poikkeavat elintarvikealan tiedekomitean arviointiin sisältyvästä tai liitteessä mainitusta lisäaineesta. Tällainen lisäaine on toimitettava elintarvikealan tiedekomitealle täydellisesti arvioitavaksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

2 §
Yhteisösäädösten vaatimukset

Elintarvikelisäaineen on täytettävä tunnistamista ja puhtautta sekä määritysmenetelmiä koskevat vaatimukset, jotka on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

1. Makeutusaineet; komission direktiivi 95/31/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995 elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista,

2. Väriaineet; komission direktiivi 95/45/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995 elintarvikkeissa sallittujen värien erityisistä puhtausvaatimuksista,

3. Säilöntäaineet ja hapettumisenestoaineet; komission direktiivi 96/77/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1996 elintarvikkeissa sallittujen säilöntäaineiden ja hapettumisen estoaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista,

4. Emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet; neuvoston direktiivi (78/663/ETY) annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978 elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista muutettuna

― neuvoston direktiivillä (82/504/ETY) annettu 12 päivänä heinäkuuta 1982

― komission direktiivillä (90/612/ETY) annettu 26 päivänä lokakuuta 1990,

― komission direktiivillä (92/4/ETY) annettu 10 päivänä helmikuuta 1992.

5. Määritysmenetelmät; ensimmäinen komission direktiivi 81/712/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1981 tiettyjen elintarvi-kelisäaineiden puhtausvaatimusten analyysimenetelmistä.

Yhteisömenetelmien ohella tutkimuslaitos voi käyttää muitakin testattuja ja tieteellisesti päteviä menetelmiä, elleivät ne estä elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta. Jos tulosten tulkinnassa on eroja, katsotaan yhteisömenetelmällä saatu tulos määrääväksi.

3 §
Muut vaatimukset

Jos 2 pykälässä mainituista direktiiveistä puuttuu lisäaineen tunnistamista ja puhtautta koskevat vaatimukset, noudatetaan Codex Alimentarius -neuvoston hyväksymiä voimassa olevia vaatimuksia.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 1997 lukuunottamatta 5 §:ssä mainittua poikkeusta.

Tällä päätöksellä kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Dno 81/021/92 sekä 15 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikelisäaineita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta (1283/1993).

5 §
Siirtymäsäädös

Heinäkuun 1 päivästä 1997 alkaen on kiellettyä myydä tai käyttää tämän päätöksen 2 §:n kohdan 3. direktiivissä mainittuja lisäaineita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä. Kuitenkin sellaiset lisäaineet, jotka on luovutettu kaupan pidettäväksi tai joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen heinäkuun 1 päivää 1997, saa myydä loppuun vaikka ne eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisia.

Komission direktiivit:95/31/EY, EYVL nro L 178, 28.7.1995, s. 1; 95/45/EY, EYVL nro L 226, 22.9.1995, s. 1; 96/77/EY, EYVL nro L 339, 30.12.1996, s. 1, neuvoston direktiivit:78/663/ETY, EYVL nro L 223, 14.8.1978, s. 7; 82/504/ETY, EYVL nro L 230, 5.8.1982, s. 35, komission direktiivit:90/612/ETY, EYVL nro L 326, 24.11.1990, s. 58; 92/4/ETY, EYVL nro L 55, 29.2.1992, s. 96; 81/712/ETY, EYVL nro L 257, 10.9.1981, s. 1.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.