131/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Ulkoasiainministeriön päätös edustossa ratkaistavista asioista

Ulkoasiainministeriö on 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun ulkoasiainhallintoasetuksen (166/1995) 22 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, edustustossa ratkaistavista asioista säädetään tässä päätöksessä.

Tätä päätöstä sovelletaan asioiden ratkaisemiseen diplomaattisissa edustustoissa ja lähetetyn konsulin virastoissa.

2 §
Edustuston päällikkö

Tässä päätöksessä tarkoitetaan edustuston päälliköllä diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrättyä ulkoasiainhallinnon virkamiestä. Sivuakkreditointimaassa olevaa edustustoa johtavaan virkamieheen sovelletaan edustuston päällikköä koskevia säännöksiä soveltuvin osin.

3 §
Ratkaistavat asiat

Edustuston käyttöön osoitettujen määrärahojen sekä ministeriön antamien määräysten ja ohjeiden rajoissa edustustossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) edustuston sisäistä hallintoa ja järjestystä;

2) edustuston työjärjestystä;

3) edustuston aukiolo- ja yleisönpalveluaikoja, aukioloajan ulkopuolella järjestettävää päivystystä ja edustuston väliaikaista sulkemista ulkoasiainministeriön luvalla, kuitenkin noudattaen, mitä ulkoasiainhallintoasetuksen (166/1995) 27 §:ssä on säädetty;

4) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/1951) 6 §:ssä tarkoitettuja lupia tietojen saamiseen asiakirjoista, jotka eivät ole julkisia;

5) lausunnon antamista edustuston tehtäviin liittyvässä asiassa;

6) edustustolle osoitettujen määrärahojen käyttöä;

7) materiaalin ja palvelujen hankintaa, käyttöä ja poistoa;

8) kehitysyhteistyöhön kuuluvien pienimuotoisten hankkeiden tukemista ja tähän liittyviä sopimuksia, jos edustustolle on osoitettu määräraha tähän tarkoitukseen;

9) edustuston päällikön sijaisuutta;

10) edustuston henkilöstön työaikoja;

11) ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun asetuksen (652/1993) 1 §:n 5 ja 8 kohdissa sekä 2 §:ssä tarkoitettuja edustuskorvausta sekä muutto- ja muiden matkakustannusten korvausta;

12) edustuston tehtävien hoitamiseen liittyviä matkapäätöksiä ja matkoista maksettavia korvauksia;

13) henkilöstön ottamista edustuston palvelukseen asemamaasta ja tähän liittyen työsopimuksen tekemistä ja irtisanomista, virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä, sekä palkanmaksua ja muita työsuhteesta johtuvia toimenpiteitä, ei kuitenkaan vahingonkorvausta;

14) edustuston henkilöstön ja edustuston alaiseen kunniakonsulin virastoon sijoitetun ulkoasiainhallinnon henkilöstön vuosiloma-ajan ja siihen liittyvien matkapäivien vahvistamista, ei kuitenkaan siltä osin kuin kysymys on virkapäivien myöntämisestä.

4 §
Edustuston päällikön virkamatkat

Edustuston päällikölle ei yksittäisestä virkamatkasta anneta virkamatkamääräystä, ellei tätä koskevaa ratkaisuvaltaa ole siirretty edustuston muulle virkamiehelle.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Tarkastaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.