124/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Vesiliikenneasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 9, 10 ja 26 §:n nojalla:

1 luku

Vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttöön liittyvät säännökset

1 §
Vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskevat vaatimukset

Merenkulkuhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita vesikulkuneuvojen ja niiden moottorien sekä varusteiden ja tarvikkeiden ominaisuuksista, rakenteesta, laadusta, määrästä, kunnosta ja käytöstä ottaen huomioon muun muassa vesikulkuneuvon koon, lajin, käyttötarkoituksen ja liikennealueen.

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia vesikulkuneuvon rakennetta, moottoria, varusteita ja tarvikkeita koskevista määräyksistä, jos siitä ei aiheudu vaaraa vesiliikenteen turvallisuudelle ja jos määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.

Tätä pykälää ei sovelleta vesikulkuneuvoihin siltä osin kuin niistä säädetään erikseen eräiden huviveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (464/1996).

2 §
Vesikulkuneuvon perusvarustus

Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

1) merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kullekin vesikulkuneuvossa olijalle; pelastusliivin, kelluntapukineen ja pelastuspuvun tulee kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan vastata henkilön kokoa ja painoa.

2) tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen;

3) airot tai mela taikka ankkuri köysineen; sekä

4) hyväksytty käsisammutin, joka kuuluu AB- tai ABE-luokkaan ja jossa sammutusainetta on vähintään kaksi kiloa, kuitenkin vain, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kilowatin perämoottori.

Merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koon, lajin, käyttötarkoituksen ja liikkumisalueen, määrätä lisävarusteita tai yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia 1 momentin vaatimuksista.

Kulkuvaloista, sammuttimista ja nestekaasulaitteista säädetään erikseen.

3 §
Valonheittimen ja äänimerkkilaitteen käyttö

Valonheitintä tai äänimerkkilaitetta ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muille vesillä liikkuville tai rannalla oleville.

2 luku

Kielto- ja rajoitusasian käsittely

4 §
Esityksen tekeminen

Esitys vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun, vesikulkuneuvon tai vesikulkuneuvotyypin käyttämistä koskevan kiellon tai rajoituksen määräämisestä on tehtävä kirjallisesti sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka toimialueella esityksessä tarkoitettu vesialue sijaitsee. Yleisiä kulkuväyliä tai kauppamerenkulkuun käytettävää vesikulkuneuvoa koskeva esitys on kuitenkin osoitettava merenkulkulaitoksen sille merenkulkupiirille, jonka alueella vesistö sijaitsee.

Jos 1 momentissa tarkoitettu esitys koskee sekä yleistä kulkuväylää että muuta vesialuetta taikka esityksessä tarkoitettu vesialue sijaitsee tai vesikulkuneuvotyyppiä koskeva esitys vaikuttaisi useamman alueellisen ympäristökeskuksen tai merenkulkupiirin alueella, asia voidaan kuitenkin panna vireille yhdellä toimivaltaiselle elimelle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksen vastaanottajan on tällöin siirrettävä asia muilta osin asianomaiselle toimivaltaiselle elimelle.

Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika ja perusteet sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat. Vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla.

5 §
Kuuluttaminen esityksestä

Alueellisen ympäristökeskuksen tai merenkulkupiirin tai, jos kunta on esityksen tekijänä, kunnan on tiedotettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset maksetaan valtion varoista.

Esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa kunnassa kuulutusajan.

6 §
Muistutukset

Muistutus esityksen johdosta on alueelliselle ympäristökeskukselle tai merenkulkupiirille osoitettuna toimitettava kunnanhallitukselle 14 päivän kuluessa kuulutusajan päättymisestä. Kunnan on toimitettava muistutus alueelliselle ympäristökeskukselle tai merenkulkupiirille.

7 §
Kuuluttaminen päätöksestä

Alueellisen ympäristökeskuksen ja merenkulkupiirin on tiedotettava päätöksestään noudattamalla soveltuvin osin, mitä 5 §:ssä säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai rajoituksen voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä päätöstä koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla.

8 §
Päätöksen tiedoksi antaminen

Alueellisen ympäristökeskuksen tai merenkulkupiirin on annettava päätös tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa.

Kunnan tulee pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

9 §
Poikkeukset

Merenkulkuhallitus voi myöntää veneurheilutapahtuman järjestäjän pyynnöstä poikkeuksia vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja varustusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä tapahtumaan osallistuville vesikulkuneuvoille varmistuttuaan, että vesikulkuneuvojen turvallisuudesta on muulla tavoin huolehdittu.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.