119/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Asetus arava-asetuksen 25 ja 28 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 25 §:n 1 ja 3 momentti sekä 28 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 1 ja 3 momentti asetuksessa 47/1995, seuraavasti:

25 §
Omistusaravalainan lyhennyksen ja koron lykkääminen

Lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi kunta voi lainansaajan hakemuksesta päättää, että vuosimaksuun sisältyvä lyhennyserä ja korko lykätään myöhemmin maksettavaksi. Lykkäystä voidaan myöntää enintään seitsemän vuotta. Lykätyt erät on maksettava viimeistään 25. lainavuoden loppuun mennessä.


Päätös lykkäämisestä voidaan tehdä vain kahdesta vuosimaksuun sisältyvästä lyhennys- ja korkoerästä kerrallaan. Yhtä lainaa koskevat päätökset voivat koskea enintään kymmentä lyhennys- ja korkoerää.

28 §
Yksityishenkilölle myönnettävän perusparannuslainan lyhennyksen ja koron lykkääminen

Kunta voi lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi myöntää lainansaajan hakemuksesta lykkäystä lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen enintään seitsemän vuotta. Lyhennykset ja korot voidaan lykätä maksettavaksi myöhempinä lainavuosina tai viimeistä lainavuotta välittömästi seuraavina vuosina. Lykätyt erät on maksettava aravalain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun enimmäislaina-ajan kuluessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997. Asetuksen 28 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sen jälkeen yksityishenkilöille myönnettyihin perusparannuslainoihin. Asetuksen 25 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sen jälkeen myönnettyihin omistusaravalainoihin. Mitä asetuksen 25 §:n 3 momentissa säädetään lykkäyksestä, sovelletaan kuitenkin myös tammikuun 1 päivän 1991 ja joulukuun 31 päivän 1995 välisenä aikana myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun alentamiseen.

Tätä asetusta sovelletaan niihin lykkäystai vuosimaksun alentamishakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.