101/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 ja 18 §:n sekä 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1711/1995, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa käytettyä voiteluainetta tai teollisuusöljyä taikka muuta öljyä, josta on tullut sopimatonta siihen käyttöön, mihin se alunperin oli tarkoitettu, tai jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä; yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön päätöksen (867/1996) liitteessä, erityisesti luokissa 05 00 00, 12 00 00, 13 00 00 ja 16 00 00 on lueteltu tässä päätöksessä tarkoitettuja öljyjätteitä;

2) öljyjätehuollolla öljyjätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä;

3) öljyjätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön öljyjätteen sisältämä aine tai energia;

4) öljyjätteen uudistamisella toimintaa, jossa öljyjätteestä valmistetaan perusöljyä poistamalla siitä epäpuhtaudet, hapettumistuotteet ja lisäaineet;

5) öljyjätteen käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on öljyjätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen; sekä

6) öljyjätteen keräyksellä öljyjätteen kokoamista, lajittelua tai yhdistämistä kuljetusta taikka omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä varten.

2 §
Öljyjätehuoltoa koskevat yleiset velvollisuudet

Öljyjäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn öljyjätehuoltoon. Öljyjäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti uudistamalla ja toissijaisesti energiana.

Jos öljyjätettä ei uudisteta eikä hyödynnetä energiana siksi, ettei se ole 1 momentissa mainitusta syystä mahdollista, on öljyjäte käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

3 §
Öljyjätteen jättäminen tai toimittaminen asianmukaiseen paikkaan

Sen, jonka hallinnassa öljyjäte on ja joka ei itse hyödynnä tai käsittele sitä, on jätettävä tai toimitettava se jätelain (1072/1993) 15 §:n 1 momentissa tai 78 §:n 5 momentissa tarkoitetulle vastaanottajalle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

4 §
Öljyjätteen hyödyntämistä ja käsittelyäkoskevat kiellot ja rajoitukset

Öljyjätettä ei saa päästää vesistöön, mereen tai pohjaveteen eikä viemäriverkkoon.

Öljyjätettä ei saa hyödyntää tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu maaperän saastumista tai sen vaaraa.

Öljyjätettä ja sen hyödyntämisessä tai käsittelyssä syntyvää jäännöstuotetta ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti.

5 §
Sekoittamiskielto

Öljyjätteeseen ei saa sekoittaa muuta jätettä eikä ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Eri öljyjätelaatuja ei myöskään saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään.

6 §
Öljyjätteen polttoa koskeva rajoitus

Polttoaineteholtaan 5 megawatin (5 MW) tai sitä pienemmässä kattilalaitoksessa taikka muussa laitoksessa, jonka toimintaan ei ole haettava ilmansuojelulaissa (67/1982) tarkoitettua ilmalupaa, käytettävä polttoaine ei saa sisältää öljyjätettä.

7 §
Päästömääräykset

Poltettaessa öljyjätettä muussa kuin edellä 6 §:ssä tarkoitetussa laitoksessa epäpuhtauksien pitoisuudet savukaasuissa saavat olla enintään seuraavat, ellei muualla ole säädetty tai määrätty pienempiä raja-arvoja:

Aine Raja-arvomg/m3
Kadmium (Cd) 0,2
Nikkeli (Ni) 1
Kromi (Cr), Kupari (Cu), Vanadiini (V) ja Lyijy (Pb) yhteensä 5
Kloorivety (HCl) 100
Fluorivety (HF) 5
Rikkidioksidi (SO2) 1 700
Hiukkaset 100

Ennen vertailua raja-arvoihin mitatut keskiarvot on muunnettava vastaamaan normaaliolosuhteita (273 K, 101,3 kPa) kuivassa savukaasussa, jossa on kolme tilavuusprosenttia happea. Yksittäisten mittausten keskiarvot eivät saa olla suuremmat kuin raja-arvot, taikka laskennallisesti poltettavan öljyjätteen koostumuksen perusteella on pystyttävä osoittamaan, että raja-arvot eivät ylity.

8 §
Uudistetun öljyn ja öljyjätteen koostumusta koskevat määräykset

Uudistettu öljy tai poltettava öljyjäte ei saa sisältää muuta jätettä tai ainetta siinä määrin ja sellaisin pitoisuuksin, että siitä voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle, eikä polyklooribifenyylejä tai polyklooriterfenyylejä (PCB tai PCT) enemmän kuin 10 ppm (mg/kg).

Edellä 1 momentissa mainitut rajoitukset eivät koske poltettavaa öljyjätettä, jonka hyödyntämiseen tai käsittelyyn on myönnetty 1 momentissa mainittuja aineita sisältävän öljyjätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn oikeuttava jätelaissa tarkoitettu jätelupa taikka toiminta on hyväksytty jätelain 78 §:n nojalla.

9 §
Kirjanpito, tietojen antaminen, merkitseminen ja rekisteröinti

Yrityksen, kunnan ja muun yhteisön, joka tuottaa, kerää, uudistaa, hyödyntää tai käsittelee öljyjätettä, on pidettävä kirjaa öljyjätteen määrästä, laadusta, alkuperästä ja varastoinnista. Luovutettaessa öljyjätettä on meneteltävä siten kuin ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) on määrätty. Kaikki öljyjätteitä koskevat tiedot on pyydettäessä luovutettava öljyjätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Alueellisen ympäristökeskuksen on pidettävä luetteloa öljyjätteiden keräämistoimintaa, uudistamista, hyödyntämistä ja käsittelyä harjoittavista yrityksistä, kunnista ja muista yhteisöistä.

10 §
Pakkokeinot ja seuraamukset

Pakkokeinoista ja seuraamuksista jätettäessä noudattamatta, mitä tässä päätöksessä määrätään, säädetään jätelain 10 luvussa ja ilmansuojelulain 6 luvussa.

11 §
Tarkastukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettava öljyjätehuoltoa harjoittavan yrityksen, kunnan tai muun yhteisön öljyjätteen vastaanotto-, hyödyntämis- tai käsittelypaikka.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan 17 päivänä huhtikuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (541/1993).

Neuvoston direktiivi 75/439/ETY; EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 23, muutettu neuvoston direktiivillä87/101/ETY; EYVL N:o L 42, 12.2.1987, s. 43

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.