93/1997

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1997

Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (23/1997) 1 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Organisaatio

Työvoima- ja elinkeinokeskuksessa (keskus) on johtaja. Lisäksi keskuksessa on työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain (23/1997) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuina yksikköinä yritysosasto, maaseutuosasto ja työvoimaosasto.

Keskuksessa voi olla myös muita yksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Keskuksen työvoimaosaston alaisina paikallishallinnon viranomaisina ovat työvoimatoimistot.

2 §
Yritysosasto

Yritysosasto huolehtii keskuksen toimialueella erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan edistämisestä ja yritysten toimintaympäristöä parantavista rahoitus-, neuvonta- ja kehittämistoimenpiteistä sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

3 §
Maaseutuosasto

Maaseutuosasto huolehtii keskuksen toimialueella maatilatalouden ja kalatalouden sekä niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen edistämistä tarkoittavista valtion toimenpiteistä sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

4 §
Työvoimaosasto

Työvoimaosasto huolehtii keskuksen toimialueella työmarkkinoiden alueellisesta toimivuudesta ja muusta työvoima- ja työelämäasioiden alueellisesta edistämisestä ja hoitamisesta, maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisen edistämisestä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys asianomaisen osaston tehtäviin; sekä

3) kalatalousjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto biologian alalla ja perehtyneisyys kalatalousalan tehtäviin.

6 §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Johtaja voi tarvittaessa asianomaisen ministeriön määräyksestä johtaa myös erikseen määrättävää osastoa ja hoitaa sen osastopäällikön tehtäviä.

Osastopäällikön ja kalatalousjohtajan nimittää asianomainen ministeriö johtajan esityksestä.

Yritysosaston, maaseutuosaston ja työvoimaosaston osastopäällikkö nimittää ja ottaa osastonsa henkilöstön. Työvoimaosaston osastopäällikkö nimittää niin ikään työvoimatoimistojen päälliköt.

Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa keskus.

7 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa keskuksen toimintaa ja vastaa keskukselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

8 §
Henkilöstön tehtävät

Osastopäällikkö johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tulee seurata osastolle kuuluvien asioiden yleistä kehitystä alueella sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Osastopäälliköiden ohella myös muut esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

9 §
Johtoryhmä

Keskuksessa on johtoryhmä, johon kuuluvat johtaja, osastopäälliköt, kaksikielisessä keskuksessa ruotsinkielisen palvelutoiminnan yhteensovittamisesta vastaava virkamies sekä, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, henkilöstön edustajia.

Johtoryhmän tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtakunnallista työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä maa- ja kalatalouspolitiikkaa alueviranomaisten asettamiin alueellisiin kehittämistavoitteisiin;

2) yhteensovittaa keskuksen vastuulle kuuluvia yhteisiä kehittämishankkeita sekä käsitellä muita keskeisiä kehittämishankkeita ja projekteja;

3) käsitellä alueellisia eri toimialoja yhdistäviä työllisyysohjelmia;

4) käsitellä keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta sekä muita keskeisiä toimintalinjoja;

5) käsitellä merkittäviä ja muutoin periaatteellisia rahoituspäätöksiä;

6) seurata ammatillisen koulutuksen tarvetta ja suuntaamista sekä tehdä tarvittavia aloitteita; sekä

7) käsitellä työjärjestystä.

10 §
Ministeriöiden välinen yhteistyö

Asianomaisten ministeriöiden tulee yhteisesti valmistella keskusten tulosohjausta ja toiminnan kehittämistä koskevia asioita. Asianomaisten ministeriöiden tulee niin ikään yhteisesti käsitellä keskusten tulossuunnitelmaa ja vuotuisten toimintamenomäärärahojen jakoa.

11 §
Valtion edustaminen

Keskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, jollei asianomaisen ministeriön edustaja niissä esiinny.

Johtajalla, osastopäälliköllä tai työjärjestyksessä mainitulla virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimissa, virastoissa ja toimituksissa valvoa valtion etua ja oikeutta asianomaiselle osastolle kuuluvissa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

12 §
Asioiden ratkaiseminen

Asiat ratkaisee johtaja tai, sen mukaan kuin tässä asetuksessa tai muualla säädetään, keskuksen asianomainen osastopäällikkö tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta. Johtaja ratkaisee keskusta koskevat asiat asianomaisen osastopäällikön esittelystä tai, jos kysymys on useammalle keskuksen osastolle kuuluvasta asiasta, johtajan varamiehenä toimivan osastopäällikön esittelystä.

Yritysosastolle, maaseutuosastolle ja työvoimaosastolle kuuluvat asiat ratkaisee esittelystä asianomainen osastopäällikkö tai muu virkamies, jolle osastopäällikkö on kirjallisesti antanut ratkaisuvallan. Kalataloutta koskevat asiat ratkaisee kuitenkin kalatalousjohtaja tai hänen sijaisensa.

Työvoimaosaston osastopäällikkö päättää esittelystä työvoimatoimiston perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen toimialueesta ja toimipaikoista.

13 §
Sijaisuus

Johtajan sijaisena toimii yritysosaston, maaseutuosaston tai työvoimaosaston osastopäällikkö sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muun virkamiehen sijaisuudesta määrätään työjärjestyksessä.

14 §
Työjärjestys

Keskuksen työjärjestyksessä määrätään keskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

15 §
Neuvottelukunnat

Keskuksen yhteydessä toimii työvoima- ja elinkeinoasioiden edistämistä varten neuvottelukunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on johtaja. Keskus nimeää neuvottelukuntaan enintään 14 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäse- nen asianomaisia tahoja kuultuaan siten, että he edustavat tasapuolisesti keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, aluekehityksestä vastaavia viranomaisia ja muita keskeisiä keskuksen yhteistyötahoja.

Keskuksen ja osastojen yhteydessä toimivista muista neuvottelukunnista ja ryhmistä määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997. Asetuksen 5 § ja 6 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä helmikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista 7 päivänä huhtikuuta 1989 annettu asetus (330/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain 10 §:n nojalla keskukselle siirtyvät maaseutuelinkeinopiirien, kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten yksiköiden ja työvoimapiirien toimistojen asiat näitä yksiköitä vastaavan osaston käsiteltäviksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.