55/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistuen hakemisesta ja hakuajasta

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 2 momentin ja maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995)12 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on valtioneuvoston päätöksessä 263/1996, nojalla päättänyt:

1 §
Hakemusten jättäminen

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 10 päivänä maaliskuuta 1997 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

2 §
Vuonna 1997 tehtävät maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset

Edellyttäen, että Euroopan yhteisön komissio on hyväksynyt maatalouden ympäristötukeen haetun lisärahoituksen ja että eduskunta on myöntänyt sopimusten tekemiseen tarvittavat kansalliset varat, vuonna 1997 voidaan tehdä kaikkia maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia lukuunottamatta sulfaattimaiden kalkitsemista koskevia sopimuksia. Maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 17 §:ssä tarkoitettuja luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevia sopimuksia ja luonnonmukaista tuotantoa koskevia sopimuksia voidaan tehdä siten kuin tämän päätöksen 3 §:ssä määrätään.

3 §
Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä ja luonnonmukaista tuotantoa koskevat sopimukset

Vuonna 1997 voidaan tehdä maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 17 §:ssä tarkoitettuja luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevia sopimuksia vain niiden viljelijöiden kanssa, joilla on voimassa 1.7.1995 tai 15.5.1996 alkanut kyseinen sopimus tai sanotun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 17 §:ssä tarkoitettu luonnonmukaista tuotantoa koskeva sopimus ja maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamista koskevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (nro 44/1996) 13 a §:n 1 ja 2 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät.

Edelleen vuonna 1997 voidaan tehdä maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 17 §:ssä tarkoitettuja luonnonmukaista tuotantoa koskevia sopimuksia niiden viljelijöiden kanssa, joilla vuonna 1997 tehtävän sopimuksen sopimuskauden alkaessa on ollut vähintään kolme vuotta voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) tarkoittama luonnonmukaista maataloustuotantoa koskeva sopimus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (nro44/1996) 13 a §:n 3 momentin mukaisia aiemmin tehtyjä luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä ja luonnonmukaista tuotantoa koskevia sopimuksia voidaan muuttaa peltoalan osalta siten, että sopimukseen liitettävän uuden peltoalan osalta maksetaan vuonna 1997 tehtävien luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien sopimusten mukaista erityistukea.

4 §
Vuonna 1996 jätetyt maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevat hakemukset

Mikäli viljelijä on hakenut vuonna 1996 määrätyssä hakuajassa maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevaa sopimusta eikä sopimusta ole voitu tehdä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi alkamaan vuonna 1996, otetaan viljelijän hakemus huomioon ilman uutta hakemusta tehtäessä vuonna 1997 maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevia sopimuksia.

Ennen 1 momentissa tapahtuvaa hakemuksen käsittelyä on maaseutuelinkeinopiirin kuultava viljelijää ensin, hyväksyykö hän mahdollisen sopimuksen teon vuonna 1997 muuttuvilla sopimusehdoilla.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 1997. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.