5/1997

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991)7 §:n 3 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 94/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 c, 15 d ja 17 a § sekä siitä mainitulla asetuksella 94/1996 kumotun 27 §:n tilalle uusi 27 § seuraavasti:

7 §
Avustusten hakeminen ja myöntäminen

Avustushakemus, joka on toimitettu maaseutuelinkeinopiirille myöhemmin kuin 2 momentissa edellytetään, voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos maaseutuelinkeinopiiri erityisistä syistä niin päättää. Avustus voidaan ottaa käsiteltäväksi 2 momentissa säädettyä myöhemmin myös, jos on kysymys maaseutuelinkeinolain 15 a §:ssä tarkoitetusta hankkeesta, joka on aloitettu vuonna 1995 tai1996.


12 §
Investointien tukimuoto

Maaseutuelinkeinolain 15 ja 15 a §:ssä tarkoitettuun investointiin, jonka hyväksyttävä kokonaiskustannus on enintään 30 000markkaa, voidaan myöntää vain avustusta.

Asuinympäristön kuntoonpanosta aiheutuviin kustannusarvion tai muun suunnitelman mukaisiin kohtuullisiin kustannuksiin samoinkuin maaseudun perinneympäristön säilyttämiseksi rakennusten ja rakennelmien korjaamiseen ja parantamiseen sekä perinneympäristön säilyttämisessä tarvittaviin alkuinvestointeihin voidaan myöntää vain valtionlainaan tai korkotukilainaan liittyvää tukea.

Tuki myönnetään avustuksena, jos hakijalle on jo vuonna 1995 tai 1996 myönnetty valtion lainaa tai korkotukilainaa investointia varten.

15 c §
Korotettu investointituki

Maaseutuelinkeinolain 15 a §:n 1 momentissa tarkoitettua investointitkea voidaan myöntää:

1) enintään 75 prosenttia navetoiden rakentamisen ja laajentamisen sekä lampoloiden ja vuohinavetoiden rakentamisen, laajentamisen ja peruskorjauksen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista;

2) enintään 60 prosenttia navetoiden peruskorjauksen ja kuivuri-investointien hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista;

3) enintään 50 prosenttia sika- ja siipikarjatalouden tuotantorakennusten rakentamisen ja laajentamisen sekä salaojittamisen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista;

4) enintään 45 prosenttia sikatalouden tuotantorakennusten peruskorjauksen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja häkkikanaloiden muuttamisesta lattiakanaloiksi aiheutuvista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista; sekä

5) enintään 50 prosenttia hevostalouden,kasvihuonetuotannon, avomaan puutarhatuotannon sekä muiden kuin 1―4 kohdassa tarkoitettujen varsinaiseen maatalouteen kuuluvien investointien hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Muiden kuin neuvoston asetuksen (ETY)N:o 2328/91 11 artiklassa tarkoitettujen nuorten viljelijöiden tekemien investointientukitason tulee tukea myönnettäessä olla vähintään 5 prosenttiyksikköä alempi kuin 1momentissa säädetään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on 1 §:n3 momentissa tarkoitetun kehittämissuunnitelman laatiminen.

15 d §
Nuorten viljelijöiden lisätuki

Myönnettäessä nuorten viljelijöiden lisätukea tilanpidon aloittamiskustannuksina pidetään maatilan hyväksyttävää hankintahintaa tai, jos tilanpito aloitetaan vuokraamalla maatila, kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksettavia vuokria. Aloittamiskustannuksiin voidaan lukea myös maatilan hankintaa tai vuokrausta seuranneen vuoden aikana hankitun maatalousirtaimiston hyväksyttävä hankintahinta sekä ensimmäisenä viljelyskautena tarvittavien siementen ja lannoitteiden hyväksyttävät hankintakustannukset.

17 a §
Lisämaan hankinnan lainoitus

Lainaa peltolisäalueen tai tuotantorakennuksen hankkimiseen maapohjineen voidaan myöntää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 6 §:ssä tarkoitetun alueen ulkopuolella enintään 80 prosenttia hyväksyttävästä hankintahinnasta.

27 §
Monipuolistamistuki

Maaseutuelinkeinolain 22 §:ssä tarkoitettua tuotannon monipuolistamistukea voidaan myöntää tilalla harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan kuin varsinaisen maatalouden tai erikoismaatalouden harjoittamiseen taikka niistä peräisin olevien tuotteiden jalostamiseen tai muiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden tuottamiseen tai jalostamiseen.

Tuki voidaan myöntää investointitukena tai käynnistys- tai kehittämisavustuksena taikka niiden yhdistelmänä siten kuin 21 §:n 1―3 momentissa, 22 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 23, 24 ja 26 §:ssä säädetään.

Maaseutuelinkeinolain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusavustusta voidaan myöntää sellaista enintään kahden vuoden ammatillista koulutusta varten, joka on tarpeen 1 momentissa tarkoitettua toimintaa varten.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.