1368/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/1983) 6 §:n 3 momentti,

muutetaan 10 a §:n 2 momentti, 33 §, 35 §:n 1 momentti ja 52 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 a §:n 2 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (1010/1991) ja 52 §:n 1 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (171/1991), sekä

lisätään lakiin uusi 82 a § seuraavasti:

10 a §

Oppivelvollisuusikäiselle, jota ei vamman, tunne-elämän häiriön tai näihin rinnastettavan muun erityisen syyn vuoksi voida opettaa peruskoulun opetusryhmässä, voi kunta järjestää peruskouluopetusta oppilaan kotona tai muussa sopivassa paikassa.


33 §

Oppivelvollisen on käytävä peruskoulua tai saatava vastaavaa opetusta muussa oppilaitoksessa tai kotona.

35 §

Oppivelvollisella lapsella on oikeus käydä peruskoulua tai saada muulla tavoin perus-kouluopetusta vastaavaa opetusta sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään.


52 §

Peruskoulussa voi olla rehtorin virka sekä opettajan ja oppilaskodinhoitajan virkoja. Opettajan virkoja ovat lehtorin, luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virat. Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta varten voi olla lisäksi muita opettajan virkoja.


10 luku

Eräät peruskouluopetusta vastaavaa opetusta antavat oppilaitokset

82 a §

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää kuntayhtymälle luvan peruskoulua vastaavaa opetusta antavan koulun perustamiseen.

Kuntayhtymän ylläpitämään kouluun sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään peruskoulusta. Koulua ylläpitävästä kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään kunnasta. Erityisopetukseen siirtämistä koskevan päätöksen tekee kuitenkin oppilaan asuinkunta.

Kuntayhtymälle myönnetään valtionosuutta perustamishankkeeseen ja käyttökustannuksia varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavaa opetusta varten hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudatetaan, kunnes opetusta varten hyväksytään 30 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelma.

Asianomainen ministeriö voi siirtää kehi-tysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 9 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän ylläpitämän opetusyksikön tämän lain 82 a §:ssä tarkoitetuksi peruskoulua vastaavaa opetusta antavaksi kouluksi.

Tämän lain voimaan tullessa vaikeimmin kehitysvammaisille oppivelvollisuusikäisille lapsille opetusta antaneiden opettajien virat voidaan kunnan tai kuntayhtymän päätöksellä muuttaa 52 §:ssä tarkoitetuiksi viroiksi. Mainittuja virkoja hoitaneet viranhaltijat siirtyvät vastaaviin peruskoulun virkoihin. Tilapäisenä viranhaltijana toimivat opettajat voidaan siirtää tuntiopettajiksi. Tässä momentissa tarkoitetuilla viranhaltijoilla ja tuntiopettajilla ei ole oikeutta 71 ja 73 §:n mukaiseen valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen.

Asianomainen ministeriö voi myöntää tämän lain voimaan tullessa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (520/1977) 7 §:ssä tarkoitetun yksityisen erityishuollon toimintayksikön ylläpitäjänä toimivalle Rinnekoti-Säätiölle luvan yksityisen erityiskoulun perustamiseen. Kouluun ja siinä järjestettävään opetukseen sovelletaan, mitä peruskoululain 1― 5, 10, 10 a, 15, 18―30, 36 a, 40―42, 44, 45, 47, 48, 50, 75, 76, 78 b, 85, 86, 89, 92 ja 95 §:ssä sekä kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 6 ja 7 §:ssä säädetään. Erityisopetukseen siirtämistä koskevan päätöksen tekee kuitenkin oppilaan asuinkunta. Koulua ylläpitävään säätiöön sovelletaan lisäksi, mitä peruskoululain 78 §:n 1 momentissa säädetään, sekä koulun opettajiin, mitä peruskoululain 78 a §:ssä säädetään. Koulun ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta perustamishankkeeseen ja käyttökustannuksia varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 159/1996
SiVM 20/1996
EV 228/1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.