1333/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Kotieläinyksikkö

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996), jäljempänä lomituspalvelulaki, 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kotieläinyksikkönä pidetään

1) yhtä lehmää tai neljää muuta nautaeläintä, joiksi luetaan myös emolehmä,

2) kolmea hevosta,

3) kolmea emakkoa porsaineen, neljää karjua tai viittätoista muuta sikaa,

4) neljää yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta,

5) kymmentä yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta,

6) kolmeakymmentä siitoskettua tai viittäkymmentä siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä,

7) sataa siipikarjaan kuuluvaa eläintä, joiksi ei lueta broilereita, taikka

8) tuhatta broileria tai alle kuudentoista viikon ikäistä kananpoikaa.

2 §
Päätoiminen karjatalouden harjoittaja

Lomituspalvelulain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päätoimisena karjatalouden harjoittajana pidetään karjatalouden harjoittajaa,

1) joka lomitusajankohtana ei työskentele maatilan ulkopuolella vähintään kolme kuukautta kestävässä työ- tai virkasuhteessa eikä harjoita maatalouteen liittymätöntä yritystoimintaa maatilan ulkopuolisesta toimipisteestä käsin, sekä

2) joka ei ole myöskään lomitusajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana työskennellyt tilan ulkopuolella 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätoimisena pidetään karjatalouden harjoittajaa, joka maatilan ulkopuolisen työskentelynsä ohella on toiminut maatalouden harjoittamiseen kuuluvissa tehtävissä siinä määrin, että hänen työtuntimääränsä näissä tehtävissä voidaan arvioida vastanneen vähintään sitä työtuntimäärää, joka häneltä on kulunut työskentelyyn maatilan ulkopuolella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua maatalouden harjoittamiseen kuuluvaa työaikaa arvioitaessa otetaan huomioon maatalouden harjoittajalta maatalousyrityksen karjataloustyöhön ja muihin yrityksen hoitoon liittyviin välttämättömiin tehtäviin kuuluva keskimääräinen viikoittainen työtuntimäärä.

2 luku

Lomituspäivän kesto

3 §
Kokonaistyöaikaa ja tehtävä osuuksia koskevien tietojen antaminen

Lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitetun kokonaistyöajan ja maatalousyrittäjän tehtäväosuuden määrittämistä varten maatalousyrittäjän on annettava paikallisyksikölle tiedot

1) maatilan kotieläinten määrästä ja laadusta sekä niiden hoitoon käytettävistä työmenetelmistä; sekä

2) maatilalla vakituisesti työskentelevistä henkilöistä ja heidän keskimääräisistä tehtäväosuuksistaan prosentteina maatalousyrityksen välttämättömien tehtävien hoitoon kuluvasta kokonaistyöajasta.

4 §
Kokonaistyöajan ja tehtäväosuuden määrääminen

Paikallisyksikön on määrättävä lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitettu kokonaistyöaika maatalousyrittäjän 3 §:n 1 kohdan nojalla antamien tietojen perusteella eläkelaitoksen osoittaman lomitustyöajan laskentajärjestelmän mukaisesti, jollei 5 §:stä muuta johdu. Kokonaistyöaikaa määrättäessä paikallisyksikön tulee lisäksi ottaa huomioon sellaiset maatalousyrityksen hoitoon kuuluvat välttämättömät tehtävät ja olosuhteet, jotka eivät sisälly laskentajärjestelmään.

Jos maatilalla työskentelee vakituisesti kaksi tai useampia henkilöitä, paikallisyksikön on määrättävä lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitettu maatalousyrittäjän tehtäväosuus 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen mukaisesti.

5 §
Lomituspäivän keston tarkistaminen

Ennen kunkin etukäteen tiedossa olevan lomitusjakson alkamista maatalousyrittäjän on ilmoitettava paikallisyksikölle

1) edellä 3 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtuneet olennaiset muutokset; sekä

2) tiedossaan olevat sellaiset lomitusajankohtaan liittyvät erityiset tehtävät ja muut seikat, joilla voi olla vaikutusta lomittajan työajan määräytymiseen lomitusjakson aikana.

Lomituspäivän kestoa voidaan tarkistaa, jos 1 momentissa tarkoitetut seikat, lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitetut lomittajan henkilökohtaiset ominaisuudet taikka lomituksen aikana esille tulleet ennalta arvaamattomat tehtävät tai olosuhteet sitä edellyttävät. Lomittajan tai maatalousyrittäjän tulee viipymättä ilmoittaa paikallisyksikölle seikoista, jotka aiheuttavat tarvetta tarkistaa lomituspäivän kestoa.

Maatalousyrittäjien ja muiden maatilalla työskentelevien henkilöiden välistä tehtäväosuutta voidaan maatalousyrittäjän ilmoituksen perusteella muuttaa lomavuoden aikana vain erityisestä syystä, kuten kuoleman, toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen, maatalousyrittäjien tai muiden maatilalla työskentelevien henkilöiden lukumäärän muuttumisen taikka muun vastaavan syyn johdosta.

3 luku

Paikallisyksikön järjestämät lomituspalvelut

6 §
Kuukausipalkkaisten lomittajien määrä

Paikallisyksikön tulee mitoittaa palveluksessaan olevien kuukausipalkkaisten maatalouslomittajien määrä siten, että yhtä lomittajaa kohti on vähintään kymmenen vuosilomaan oikeutettua maatalousyrittäjää, jotka käyttävät paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja.

Lomittajien määrä voi olla 1 momentissa säädettyä suurempi, jos se on perusteltua paikallisyksikön alueella ilmenevän sijaisavun tarpeen, lomituspalvelulain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksullisen lomittaja-avun käytön, lomittajien palvelussuhteen ehtojen tai muun lomitustoiminnan kannalta hyväksyttävän syyn johdosta.

7 §
Velvollisuus pitää osa vuosilomasta samanaikaisesti

Lomituspalvelulain 17 §:n 2 momenttia sovellettaessa yritystoiminnan jatkuvuus katsotaan voitavan turvata yhden kokoaikaisen maatalouslomittajan keskimääräistä työaikaa vastaavalla työpanoksella, jos maatalousyrityksessä on enintään 15 kotieläinyksikköä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään kotieläinyksikköjen enimmäismäärästä, samassa maatalousyrityksessä toimivien maatalousyrittäjien on pidettävä lomituspalvelulain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu osa vuosilomastaan samanaikaisesti, jos se on perusteltua maatalousyrittäjien aikaisemmat vuosilomajärjestelyt tai 4 §:n 1 momentin nojalla määrätyn kokonaistyöajan pituus huomioon ottaen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos yrityksen erityisistä olosuhteista johtuu, että yrityksessä toimivat maatalousyrittäjät eivät voi pitää osaakaan vuosilomastaan samanaikaisesti.

8 §
Lomitukseen liittyvistä järjestelyistä sopiminen

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön on sovittava vuosiloman pitämisestä ja sen ajankohdasta sekä lomitukseen liittyvistä järjestelyistä, kuten lomittajan tehtävistä ja lomituspalvelulain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valvontakäynneistä, niin hyvissä ajoin ennen lomituksen alkamista, että sanotut seikat voidaan ottaa huomioon lomittajien työvuorosuunnittelussa, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön tulee olla yhteistyössä työsuojelun toteuttamiseksi lomitustyössä.

9 §
Lomitusta edeltävät maatalousyrittäjän toimenpiteet

Maatalousyrittäjän tulee ennen vuosiloman alkamista:

1) tarvittaessa opastaa lomittajaa lomitukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä antaa hänelle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä;

2) huolehtia siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset, sekä antaa lomittajalle ohjeet koneiden ja laitteiden käyttämisessä;

3) hankkia maatalousyrityksen tavanomaisen kulutuksen edellyttämät kulutustarvikkeet vuosiloman ajaksi; sekä

4) ilmoittaa lomittajalle, mistä tämä voi tavoittaa hänet tai hänen edustajansa vuosiloman aikana.

Mitä 1 momentissa säädetään vuosilomasta, sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös sijaisapuun.

4 luku

Maatalousyrittäjän itse järjestämä lomitus

10 §
Ennakkoilmoitus

Maatalousyrittäjän on tehtävä paikallisyksikölle lomituspalvelulain 23 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus maatalousyrityksittäin kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä sitä kalenterivuotta edeltävänä vuonna, jonka alusta hän haluaa järjestää itse lomituksensa tai palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen käyttäjäksi.

Paikallisyksikön suostumuksella maatalousyrittäjä voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tai peruuttaa aikaisemman ilmoituksensa myös 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen.

11 §
Hakemus

Lomituspalvelulain 26 §:ssä tarkoitettua korvausta haetaan paikallisyksiköltä kirjallisella hakemuksella, josta ilmenee lomituksen ajankohta sekä korvauksen määräämistä varten tarvittavat tiedot lomittajasta.

Maatalousyrittäjän on lomituksen päätyttyä toimitettava paikallisyksikölle lomittajan allekirjoittama selvitys lomituksen toteutumisesta. Jos oikeus sijaisapuun kestää yli kuukauden, selvitys voidaan esittää myös sijaisavun aikana, saman lomittajan osalta kuitenkin enintään kerran kunkin kalenterikuukauden aikana.

12 §
Päätös

Paikallisyksikön on hakemuksen johdosta tehtävä päätös maatalousyrittäjän oikeudesta hakemuksessa tarkoitettuun lomituspalveluun. Päätöksessä tulee myös määrätä lomituspäivän kesto 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla sekä korvauksen suuruus.

13 §
Korvauksen maksaminen

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että paikallisyksikölle on toimitettu 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys. Paikallisyksikön on maksettava korvaus maatalousyrittäjälle kahden viikon kuluessa selvityksen saatuaan.

Sijaisapulomituksesta maksettava korvaus voidaan suorittaa maatalousyrittäjälle lomituspalvelulain 27 §:n nojalla määrätyllä maksulla vähennettynä.

5 luku

Palveluista perittävät maksut

14 §
Sijaisavusta perittävä maksu

Sijaisavusta lomituspalvelulain 27 §:n nojalla määrättävä tuntimaksu on kuusi markkaa lomitustunnilta lisättynä määrällä, joka saadaan jakamalla sijaisavun saajan mainitussa säännöksessä tarkoitettu työtulo 5 000:lla. Lomitustunneiksi katsotaan 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla määräytyneet työtunnit.

15 §
Korotettu sijaisapumaksu

Jos sijaisavun saaja on sijaisavun alkaessa oikeutettu palkkaetuuksin työ- tai virkasuhteen perusteella tai jos hänellä on voimassa yrittäjien eläkelaissa (468/1969) tarkoitettu vakuutus, häneltä peritään 14 §:ssä säädetty maksu 50 prosentilla korotettuna.

16 §
Alennettu sijaisapumaksu

Jos sijaisavun perusteena on raskaus ja synnytys, sijaisavusta peritään sairausvakuutuslaissa (364/1963) tarkoitetun äitiysrahakauden ajalta 14 ja 15 §:ssä tarkoitettu maksu 50 prosentilla alennettuna.

Jos sijaisavun saaja osoittaa, että hänelle sairausvakuutuslain nojalla myönnetyn päivärahan perusteena oleva työtulo on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin hänen 14 §:ssä tarkoitettu työtulonsa, erotus voidaan hänen pyynnöstään vähentää sijaisapumaksun perusteena käytetystä työtulosta siltä osin kuin sijaisapua on saman syyn perusteella annettu yli 90 lomitustuntia.

Sijaisavusta määrättyä maksua voidaan alentaa, jos sijaisavun saajan ja hänen perheensä toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

17 §
Maksullisesta lomittaja-avusta perittävä maksu

Maksullisesta lomittaja-avusta lomituspalvelulain 28 §:n 2 momentin nojalla perittävä tuntimaksu on lomituksen suorittaneen lomittajan tuntipalkka lisättynä 30 prosentilla.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

18 §
Hallintokustannusten korvaaminen

Asianomainen ministeriö suorittaa valtion varoista eläkelaitokselle lomituspalvelulain 31 §:ssä tarkoitettuja hallintokustannuksia vastaavan korvauksen vuosittain neljänä yhtä suurena eränä viimeistään tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 10 päivänä sekä lomituspalvelulain 32 §:ssä tarkoitettuja hallintokustannuksia vastaavan korvauksen varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä kunakin kuukautena, viimeistään sen 10 päivänä.

19 §
Lomituskustannusten korvaaminen

Asianomainen ministeriö suorittaa eläkelaitokselle lomituspalvelulain 38 §:ssä tarkoitettuja ennakkoja vastaavan korvauksen kuukausittaisina erinä viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä sekä lomituspalvelulain 40 §:ssä tarkoitettujen loppuerien maksamista varten tarvittavat korvaukset eläkelaitoksen esitysten perusteella.

Mitä 1 momentissa säädetään, noudatetaan soveltuvin osin myös eläkelaitoksen paikallisyksikköjen järjestämistä lomituspalveluista aiheutuviin kustannuksiin.

20 §
Lomituskustannuksia koskevat eläkelaitoksen selvitykset

Eläkelaitoksen tulee tehdä kuukausittain selvitys asianomaiselle ministeriölle valtion korvauksen ennakkoina lomituspalvelulain 38 §:n nojalla kunnille maksamastaan ja omien paikallisyksikköjensä lomituskustannuksiin käyttämästä määrästä. Samalla sen tulee esittää arvionsa määrärahan kokonaistarpeesta asianomaisena kalenterivuonna.

Eläkelaitoksen tulee tehdä vuosittain asianomaiselle ministeriölle kokonaistilitys lomituspalvelulain 35 §:ssä tarkoitetuista valtionkorvauksista varainhoitovuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

21 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytän- töönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

22 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Sen estämättä, mitä 10 §:n 1 momentissa säädetään, mainitussa säännöksessä tarkoitettu ennakkoilmoitus vuoden 1997 osalta voidaan tehdä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.