1325/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 4  §:n 1 momentin 4 kohdan ja 6 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Yleistä

Tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun tilintarkastajan ammattitutkintoon (KHT-tutkinto) hyväksytään hakija, joka on suorittanut tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tilintarkastajan tehtävän edellyttämät opinnot laskentatoimessa tämän päätöksen 2 §:n mukaisesti, oikeustieteessä tämän päätöksen 3 §:n mukaisesti ja muissa oppiaineissa tämän päätöksen 4 §:n mukaisesti.

Tilintarkastuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun tilintarkastajan ammattitutkintoon (HTM-tutkinto) hyväksytään hakija, joka on suorittanut tilintarkastuslain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tilintarkastajan tehtävän edellyttämät opinnot laskentatoimessa tämän päätöksen 5 §:n mukaisesti, oikeustieteessä tämän päätöksen 6 §:n mukaisesti ja muissa oppiaineissa tämän päätöksen 7 §:n mukaisesti.

2 §
KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 40 opintoviikon laajuiset laskentatoimen opinnot, joihin sisältyy kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (139/1995) mukainen vähintään 35 opintoviikon laajuinen aineopintokokonaisuus sekä vähintään 4 opintoviikon laajuinen yksi tai useampi syventävien opintojen tilintarkastuksen opintojakso seuraavasti:

1) tilintarkastusta koskevia opintoja tulee olla vähintään 12 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yhteisön ja säätiön tilintarkastusta koskevasta lainsäädännöstä, hyvästä tilintarkastustavasta, tilintarkastuksen menetelmistä, tilintarkastajan raportoinnista sekä yrityksen sisäisestä tarkkailusta;

2) kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevia opintoja tulee olla vähintään 12 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yhteisön ja säätiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevasta lainsäädännöstä, hyvästä kirjanpitotavasta, kirjanpidon ja tuloslaskennan periaatteista, tilinpäätöksen analysoinnista sekä kansainvälisistä laskentaperiaatteista;

3) johdon laskentatoimea koskevia opintoja tulee olla vähintään 8 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskennasta sekä talouden suunnittelusta ja valvonnasta; sekä

4) rahoitusta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoista.

3 §
KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 20 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot, joihin sisältyy vähintään 15 opintoviikon laajuinen kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukainen perusopintokokonaisuus seuraavasti:

1) yritystoimintaa koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot eri yritysmuotoja koskevan lainsäädännön lisäksi arvopaperimarkkinaoikeudesta sekä konkurssia ja yrityssaneerausta koskevasta oikeudesta;

2) vero-oikeutta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot tulo- ja varallisuusverotuksesta, yritysverotuksesta, ennakkoperinnästä, arvonlisäverotuksesta, varainsiirtoverotuksesta sekä verotusmenettelystä; sekä

3) siviilioikeutta ja työoikeutta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot vahingonkorvausoikeudesta, sopimusoikeudesta, omaisuuden luovutusta ja panttausta koskevasta oikeudesta sekä työoikeuden perusteista.

4 §
KHT-tutkintoon edellytettävät muut opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot seuraavista aineista:

1) liiketalous;

2) kansantalous;

3) talousmatematiikka;

4) tilastotiede; sekä

5) tietojärjestelmätiede.

5 §
HTM-tutkintoon edellytettävätlaskentatoimen opinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 35 opintoviikon laajuiset laskentatoimen opinnot, joihin sisältyy kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukainen aineopintokokonaisuus seuraavasti:

1) tilintarkastusta koskevia opintoja tulee olla vähintään 8 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yhteisön ja säätiön tilintarkastusta koskevasta lainsäädännöstä, hyvästä tilintarkastustavasta, tilintarkastuksen menetelmistä, tilintarkastajan raportoinnista sekä yrityksen sisäisestä tarkkailusta;

2) kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevia opintoja tulee olla vähintään 12 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yhteisön ja säätiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevasta lainsäädännöstä, hyvästä kirjanpitotavasta, kirjanpidon ja tuloslaskennan periaatteista, tilinpäätöksen analysoinnista sekä kansainvälisistä laskentaperiaatteista;

3) johdon laskentatoimea koskevia opintoja tulee olla vähintään 8 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskennasta sekä talouden suunnittelusta ja valvonnasta; sekä

4) rahoitusta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoista.

6 §
HTM-tutkintoon edellytettävät oikeustieteenopinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 15 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot, joihin sisältyy kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukainen perusopintokokonaisuus seuraavasti:

1) yritystoimintaa koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot eri yritysmuotoja koskevan lainsäädännön lisäksi arvopaperimarkkinaoikeudesta sekä konkurssia ja yrityssaneerausta koskevasta oikeudesta;

2) vero-oikeutta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot tulo- ja varallisuusverotuksesta, yritysverotuksesta, ennakkoperinnästä, arvonlisäverotuksesta, varainsiirtoverotuksesta sekä verotusmenettelystä;

3) siviilioikeutta ja työoikeutta koskevia opintoja tulee olla vähintään 4 opintoviikkoa ja niiden tulee antaa teoreettiset tiedot vahingonkorvausoikeudesta, sopimusoikeudesta, omaisuuden luovutusta ja panttausta koskevasta oikeudesta sekä työoikeuden perusteista.

7 §
HTM-tutkintoon edellytettävät muut opinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset, vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppaja taloustieteelliset yleisopinnot seuraavista aineista:

1) liiketalous;

2) kansantalous;

3) talousmatematiikka;

4) tilastotiede; sekä

5) tietojärjestelmätiede.

8 §
Hakijan hyväksi luettavat muut opinnot

Tässä päätöksessä tarkoitettujen kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaisten opintojen lisäksi hakijan hyväksi voidaan lukea muita vastaavia opintoja tai arvosanoja yliopistossa Suomessa tai muussa maassa, jos ne KHT-tutkintoon hyväksyttäessä laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat edellä 2―4 §:ssä tarkoitettuja opintoja sekä HTM-tutkintoon hyväksyttäessä edellä 5―7 §:ssä tarkoitettuja opintoja.

9 §
Vaatimusten täyttymisen osoittaminen

KHT- tai HTM-tutkintoon hakevan henkilön tulee osoittaa, että hän täyttää tässä päätöksessä tarkoitetut opintovaatimukset esittämällä kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista opetusta antavan yliopiston laatima todistus hakijan suorittamien opintojen laajuudesta, sisällöstä, ajankohdasta, suorituspaikasta sekä siitä, että hakijan opinnot vastaavat tämän päätöksen mukaisia opintovaatimuksia.

10 §
Vaatimusten täyttymisen ajankohta

Tässä päätöksessä tarkoitettuina opintoina otetaan KHT- ja HTM-tutkintoon hyväksyttäessä huomioon hakijan KHT- ja HTM-tutkinnon hakuajan päättymisajankohtaan mennessä suorittamat opinnot.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuonna 1997 järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin.

Tämän päätöksen 2―4 §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista, jotka koskevat opintojen laajuutta ja sisältöä, voidaan poiketa hyväksyttäessä hakijoita vuosina 1997―2000 järjestettäviin KHT-tutkintoihin, jos hakijan suorittamat

1) laskentatoimen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista aineopintokokonaisuutta;

2) oikeustieteen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista oikeustieteen perusopintokokonaisuutta ja opinnoista yli puolet on yritystoimintaa koskevaa oikeutta ja vero-oikeutta;

3) muut opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista yleisopintokokonaisuutta ja opinnot eivät poikkea sisältöä koskevista vaatimuksista enempää kuin yhdessä aineessa.

Tämän päätöksen 5―7 §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista, jotka koskevat opintojen laajuutta ja sisältöä, voidaan poiketa hyväksyttäessä hakijoita vuosina 1997―2000 järjestettäviin HTM-tutkintoihin, jos hakijan suorittamat

1) laskentatoimen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista aineopintokokonaisuutta tai ovat vähintään 20 opintoviikon laajuiset;

2) oikeustieteen opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista oikeustieteen perusopintokokonaisuutta tai ovat vähintään 10 opintoviikon laajuiset ja opinnoista yli puolet on yritystoimintaa koskevaa oikeutta ja vero-oikeutta;

3) muut opinnot tai arvosanat vastaavat kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista yleisopintokokonaisuutta ja opinnot eivät poikkea sisältöä koskevista vaatimuksista enempää kuin yhdessä aineessa.

Neuvoston direktiivi 78/660/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11
Neuvoston direktiivi 83/349/ETY; EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1
Neuvoston direktiivi 84/253/ETY; EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.