1323/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 6 §:n 6 kohta, 7 §:n 6 kohta, 14 §:n 1 momentin 23 kohta, 16 §:n 1 momentin 18 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentin 29 kohta, 18 §, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 15 kohta ja 40 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 2 momentti ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 642/1996, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 4 a kohta, 14 §:n 1 momenttiin uusi 24 kohta, 16 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 115/1996, uusi 19 kohta, 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 642/1996, uusi 30 kohta ja 22 §:n 1 momenttiin uusi 16 kohta seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


4 a) esitykset Euroopan yhteisön Suomea koskeviksi alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaiset lähentymisohjelmat;


6 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:


6) valtion virkamieslain 26 §:ssä säädettyjä virkamiehiä koskevan, palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen irtisanominen sekä sopimusten tarkistusperusteet;


7 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat taloudelliset asiat:


6) kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräisen markkamäärän sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perusteena olevan yksikköhintojen keskimääräisten markkamäärien vahvistaminen, sosiaali- ja terveyshuollon valtionosuuden määräytymisen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja syrjäisyyskertoimet, kuntien harkinnanvarainen avustus sekä kunnallishallinnon ohjaamiseksi tarkoitetut määräykset samoin kuin määräykset kuntien yhteistoiminnasta silloin, kun kunnat eivät pääse sopimukseen keskenään;


14 §

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


23) Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden kansainvälisen ja kansallisen valmistelun ja täytäntöönpanon yleinen yhteensovittaminen yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa;

24) asiat, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan.


16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


18) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;

19) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat oikeusasioita.

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

lääninoikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

vesiylioikeus

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vesioikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

turvapaikkalautakunta

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti

saamelaiskäräjät

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


29) rajojen vartiointi;

30) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat sisäasioita.


18 §

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) valtakunnan puolustus ja yleinen puolustusvalmius;

2) valtakunnan alueen valvonta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen;

3) puolustusvoimien kokoonpano ja järjestelyt, varustaminen, koulutus ja ylläpito;

4) asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus;

5) sotilasoikeudenhoito, siltä osin kuin asia ei kuulu oikeusministeriön toimialaan;

6) poliisitoiminta puolustusvoimissa;

7) puolustusvoimien terveydenhoito ja sosiaalitoiminta;

8) toimialan metsätalous ja ympäristönsuojelu;

9) rauhanturvaamistoiminta;

10) sotilasilmailu ja -merenkulku;

11) puolustustarvikkeiden maastavienti;

12) vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukeminen.

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

puolustusneuvosto

pääesikunta ja puolustusvoimat

suomalaiset rauhanturvaamisorganisaatiot

VPU Pukutehdas Oy

puolustushallinnon rakennuslaitos.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

valtiontalouden tarkastusvirasto

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

valtion kiinteistölaitos

Hallinnon kehittämiskeskus

Rahapaja Oy

Oy Edita Ab

Engel kiinteistöpalveluyhtymä Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Postipankki Oy

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy

Sponda Oy

Solidium Oy.

20 §

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

yliopistot, teknilliset korkeakoulut, kauppakorkeakoulut ja taidekorkeakoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

FTP International Oy

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja läänien taidetoimikunnat

läänien liikuntalautakunnat ja läänien nuorisolautakunnat

näkövammaisten kirjasto

museovirasto

valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta

ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus

Oy Veikkaus Ab.

22 §

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


15) lehdistön tukeminen valtion varoin, siltä osin kuin asia ei kuulu opetusministeriön toimialaan;

16) tie- ja rautatieliikennettä, siviili-ilmailua, ilmatiedettä, merentutkimusta, merenkulkua ja muuta vesiliikennettä sekä viestintää ja postitoimintaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet.


40 §

Lakiehdotukset ja, milloin asia ei ole merkitykseltään vähäinen, asetusehdotukset sekä ehdotukset valtioneuvoston ja ministeriön sellaisiksi päätöksiksi, jotka on julkaistava säädöskokoelmassa, on toimitettava oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämättä muuta johdu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.