1312/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton muodostavat tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 5 momentin mukaisesti lakisääteistä tapaturmavakuutusta Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt, valtiokonttori ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos (jäsenlaitokset).

Liiton kotikunta on Helsinki.

2 §

Liiton tehtävänä on:

1) käsitellä korvausasiat ja maksaa korvaus niissä tapauksissa, joissa se on tapaturmavakuutuslain mukaisesti vastuussa korvauksen suorittamisesta;

2) huolehtia Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta asuin- ja oleskelupaikan vakuutuslaitokselle johtuvista tehtävistä;

3) osallistua Suomen ja muun valtion välisiin sosiaaliturvasopimusneuvotteluihin ja toimia sopimuksissa tarkoitettuna yhteyselimenä;

4) periä työnantajalta tapaturmavakuutuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu osuus korvauksesta sekä määrätä ja periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta lain 11 §:ssä tarkoitettu korvausosuus ja 36 §:ssä tarkoitettu maksu;

5) antaa jäsenlaitoksille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa koskevia yleisiä ohjeita;

6) antaa jäsenlaitoksille ohjeita vakuutustoimen edistämiseksi sekä hyvän vakuutustavan vastaisen menettelyn välttämiseksi;

7) antaa tapaturmavakuutuslain soveltamisalaa koskevia päätöksiä;

8) antaa tapaturmavakuutuslain 41 c §:ssä tarkoitettua neuvontaa ja palvelua;

9) suorittaa tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä säädettyjen tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskelmia;

10) suorittaa tapaturmavakuutuslain 38 a―38 d §:stä johtuvat tehtävät;

11) suorittaa tapaturmavakuutuslain 41 b §:ssä tarkoitetut tehtävät;

12) antaa lausuntoja lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja työturvallisuutta koskevissa kysymyksissä;

13) avustaa jäsenlaitoksia lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevissa tai siihen liittyvissä asioissa, järjestää lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä muutoinkin osallistua lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kehittämiseen;

14) suorittaa tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotusten laskentaan, perimiseen ja tilittämiseen liittyvät tehtävät;

15) kerätä jäsenlaitoksilta tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä tarkoitettu työturvallisuusmaksu ja tilittää se työsuojelurahastolle;

16) huolehtia työttömyyskassalain (603/1984) 35 §:n mukaisesti työttömyysvakuutusmaksujen perimiseen ja tilittämiseen liittyvistä tehtävistä;

17) pitää tapaturmavakuutuslain 64 §:ssä tarkoitettua tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä;

18) harjoittaa työtapaturmien ja ammattitautien syitä ja seurauksia koskevaa tutkimustoimintaa;

19) harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevaa tiedotustoimintaa;

20) toimia suurvahinkojen tasoittamiseksi sitä haluavien jäsenlaitosten yhteiselimenä;

21) huolehtia tapaturmalautakunnan kustannuksia varten tarvittavien varojen perimisestä jäsenlaitoksilta; sekä

22) huolehtia muista lain tai asetuksen mukaan liitolle kuuluvista tehtävistä.

3 §

Liitto voi liittyä jäseneksi vakuutustoiminnan, korvaustoiminnan ja työturvallisuuden edistämistä tarkoittaviin järjestöihin tai yhteisöihin.

4 §

Liiton toimielimet ovat yleiskokous ja hallitus. Liiton toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Liitossa on tapaturma-asiain korvauslautakunta.

2 luku

Yleiskokous, hallitus ja toimitusjohtaja

Yleiskokous
5 §

Yleiskokous, jossa jokaisella jäsenlaitoksella on äänioikeus, pidetään Helsingissä ja sen kutsuu kokoon hallitus.

Kutsu on toimitettava kullekin jäsenlaitokselle todisteellisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsenlaitosta on kokouksessa edustettuna.

6 §

Jäsenlaitoksen edustaja ei saa yleiskokouksessa äänestää asiassa, joka koskee vain tämän jäsenlaitoksen ja liiton välistä suhdetta tai muutoin tämän jäsenlaitoksen yksityistä etua.

Hallituksen jäsenellä on yleiskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Edustaja, joka on myös liiton hallituksen jäsen, ei saa ottaa osaa päätöksen tekemiseen tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä eikä sellaisten tilintarkastajien valitsemiseen, joiden tehtävänä on hallinnon ja tilien tarkastaminen hänen toimikaudeltaan.

7 §

Liiton varsinaiset yleiskokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, joista edellinen pidetään viimeistään kesäkuussa ja jälkimmäinen viimeistään joulukuussa.

Kevätkokouksessa on:

1) käsiteltävä hallituksen laatima tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen käsittävä tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilinpäätöksestä antama lausunto;

2) päätettävä edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta.

Syyskokouksessa on:

1) päätettävä liiton hallituksen ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden samoin kuin tilintarkastajien palkkioista;

2) päätettävä vakuutuslaitoksia edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitettava hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien vaali; sekä

3) vahvistettava seuraavan vuoden talousarvio.

8 §

Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, jos yleiskokous tai hallitus niin päättää tai jos ministeriö tai liiton jäsenlaitokset, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa jäsenlaitosten yhteenlasketusta äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Samoin se on pidettävä, jos tilintarkastajat toimittamansa tarkastuksen johdosta sitä vaativat. Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty liiton hallitukselle.

9 §

Yleiskokouksessa johtaa asian käsittelyä kokouksessa valittu puheenjohtaja.

Yleiskokouksessa jäsenlaitoksella on äänimäärä, joka lasketaan laitoksen Suomessa harjoittamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta viimeksi tiedossa olevan, yhden kalenterivuoden aikana saaman vakuutusmaksutulon perusteella seuraavasti:

osuus jäsenlaitosten yhteenlasketusta maksutulostaprosentteina äänimäärä
alle    0,49 1
0,5―1,99 3
2,00―14,99 5
yli    14,99 7

Päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos kuitenkin valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku edustetuista jäsenlaitoksista sitä vaatii. Muut äänestykset voidaan toimittaa suljetuin lipuin vain, jos kokous niin päättää.

Hallitus
10 §

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos kuitenkin valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siitä on annettava tieto jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Hallituksen jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

11 §

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1) valmistella yleiskokouksessa käsiteltävät asiat;

2) tehdä ehdotus ministeriölle tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä tarkoitetun maksun perusteesta ja periä jäsenlaitoksilta liiton menojen peittämiseksi tarvittavat varat mainitussa pykälässä ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla;

3) määrätä muista kuin viranomaisen pyytämistä tai 2 §:n 9 kohdassa tarkoitetuissa asioissa liiton antamista lausunnoista ja selvityksistä suoritettavat maksut;

4) päättää toimenpiteistä jäsenvelvollisuutensa laiminlyönyttä jäsenlaitosta vastaan;

5) vahvistaa liiton korvaustoimen ohjesäännön;

6) ehdottaa ministeriölle tapaturma-asiain korvauslautakunnan vakuutuslaitoksia edustavat lakimiesjäsenet ja lääkäriasiantuntijat;

7) valita liitolle toimitusjohtaja ja vapauttaa hänet toimestaan;

8) päättää liiton toimihenkilöiden yleisistä toimenhoidon ehdoista sekä valita ja erottaa liiton toimihenkilöt;

9) päättää asiantuntijoille suoritettavista palkkioista;

10) edustaa liittoa ja hoitaa muut asiat, joita ei laissa tai tässä asetuksessa säädetä yleiskokouksen tehtäviksi; sekä

11) päättää liiton talousarvion mukaisten ennakoiden perimisestä jäsenlaitoksilta sekä, jos nämä eivät riitä korvaustoiminnasta aiheutuvien menojen peittämiseen, myös puuttuvasta määrästä.

Hallitus valitsee keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan, jonka jäsenistä yksi edustaa työnantajien ja yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpiä keskusjärjestöjä ja kolme jäsenlaitoksina olevia vakuutusyhtiöitä. Hallituksella on lisäksi oikeus asettaa valmistelevaa käsittelyä varten muita valiokuntia tai työryhmiä sekä käyttää apunaan asiantuntijoita.

Toimitusjohtaja
12 §

Liiton toimitusjohtajan on oltava perehtynyt lakisääteistä tapaturmavakuutusta sekä työtapaturmia ja ammattitauteja koskeviin kysymyksiin.

Toimitusjohtaja ei saa olla jäsenlaitoksen palveluksessa, kuulua sen hallintoelimiin, toimia jäsenlaitoksen asiamiehenä eikä muutoinkaan olla sellaisessa suhteessa jäsenlaitokseen, että se tekisi hänet esteelliseksi.

Toimitusjohtaja hoitaa kaikki ne tehtävät, joita ei tällä asetuksella säädetä tai sen nojalla annetuissa päätöksissä määrätä yleiskokouksen tai hallituksen tehtäviksi.

Jos toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta tointaan, määrää hallitus hänen toimensa väliaikaisesta hoidosta.

3 luku

Tilinpäätös sekä hallinnon ja tilien tarkastaminen

13 §

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Liiton hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös sekä annettava se tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

14 §

Liiton omaisuutta ei saa käyttää sen toiminnalle ilmeisen vieraaseen tarkoitukseen.

15 §

Liiton hallinnon ja tilien tarkastamista varten liitolla on kaksi vuodeksi kerrallaan kutakin tilikautta varten valittua tilintarkastajaa ja näillä henkilökohtaiset varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on täytettävä vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) vakuutusyhtiön tilintarkastajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on liiton tai sen hallituksen jäsenen palveluksessa taikka muutoin sellaisessa suhteessa liittoon tai hallituksen jäseneen, että se tekisi hänet esteelliseksi.

Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

Kun on kysymys velkasitoumuksista ja vakuutussopimuksista, liiton nimen kirjoittavat 1 momentissa tarkoitetut henkilöt tai hallituksen erikseen tätä tarkoitusta varten valtuuttamat muut henkilöt kaksi yhdessä.

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi liitolle, kun se on laillisessa järjestyksessä annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle taikka henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa liiton nimi.

17 §

Liiton on ilmoitettava liiton hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimitusjohtajan sekä hallituksen nimenkirjoittamiseen valtuuttamien henkilöiden nimi ja kotikunta ministeriölle. Ministeriö antaa pyynnöstä todistuksen siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan liiton nimen taikka vastaanottamaan liitolle osoitetun haasteen tai muun tiedoksiannon.

18 §

Yleiskokouksessa ja hallituksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt päätökset sekä toimitetut äänestykset samoin kuin yleiskokouksen osalta saapuvilla olleet jäsenlaitokset ja niiden edustajat sekä hallituksen osalta saapuvilla olleet jäsenet.

Yleiskokouksen pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyy hallitus ja sen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

19 §

Yleiskokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on lähetettävä viipymättä jäljennös jäsenlaitoksille.

20 §

Jollei toisin ei säädetä, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton päätöksen moitteenvaraisuudesta, mitättömyydestä ja täytäntöönpanokiellosta sekä liiton hallituksen jäsenen ja liiton toimihenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä säädetään yhdistyslaissa (503/1989).

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.