1267/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisestaeräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (397/69) 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 ja 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (494/77) ja 5 § 31 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (433/85) ja

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §

Tavarasta, joka Suomessa luovutetaan sellaiseen Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välillä liikennöivään matkustaja-alukseen, joka mainitulla välillä pysähtyy tai jonka lähtöpaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, aluksella matkustajille myytäväksi, on suoritettava veroja ja maksuja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Lakia sovelletaan myös Suomen ja Norjan välillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin.


2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tavarasta on suoritettava arvonlisävero ja valmistevero. Muusta kuin yhteisötavarasta on lisäksi suoritettava tulli ja muut maahantuonnin yhteydessä kannettavat verot ja maksut.

3 §

Velvollinen suorittamaan tämän lain nojalla kannettavat verot ja maksut on se, joka ottaa tavaran alukseen siinä matkustajille myytäväksi 1 §:n mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on annettava tavaroita alukseen luovutettaessa tulliviranomaiselle ilmoitus, josta ilmenee tavaroiden laatu, määrä ja muut tullihallituksen määräämät verotusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

4 §

Tätä lakia sovellettaessa tavarasta on suoritettava arvonlisäveroa arvonlisäverolain (1501/93) 8 luvussa säädetyn prosenttiluvun mukaan laskettuna tavaran arvonlisäverottomasta myyntihinnasta tai sitä vastaavasta luovutushinnasta alukselle, sekä valmisteveroa kotimaassa toimitettavasta verotuksesta säädettyjen perusteiden mukaan.


5 §

Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja maksuja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tupakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisia, hajusteita, kosmeettisia tuotteita ja toalettivalmisteita eikä aluksen matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä muita tavaroita, joiden yksikköhinta alukselle toimitettaessa ei ylitä 385 markkaa.

Valmisteveroa ei myöskään kanneta matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä virvoitusjuomia.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tavaramäärät vahvistaa asianomainen tulliviranomainen aluksen koon, liikennöimisalueen ja muiden olosuhteiden mukaan.

6 §

Tämän lain nojalla suoritettu arvonlisävero ei ole arvonlisäverotuksessa vähennys- tai palautuskelpoinen.

7 §

Tämän lain nojalla suoritettavat verot ja maksut kantaa tullilaitos.

Verojen ja maksujen suorittamisesta sekä muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista säädetään tai määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Lakia sovelletaan tavaraan, joka luovute-taan alukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 184/1996
VaVM 45/1996
SuVM 3/1996
EV 246/1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.