1252/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä päätöksessä paikallispoliisia sekä poliisin valtakunnallisia yksiköitä: keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liikkuvaa poliisia, poliisioppilaitoksia sekä poliisin tekniikkakeskusta. Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohdon suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:n mukaan maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) esitutkintalain mukaiset suoritteet sekä asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle ja ulkomaalaisvaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

3) poliisilain (493/95) 37 §:n mukainen tutkinta sekä tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuunottamatta jäljempänä 5 §:n 2, 3 ja 10 kohdissa mainittuja suoritteita;

4) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;

5) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjaus ja neuvonta sekä

6) valvontatehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksiannot rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunnot;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan peruuttaminen sekä

6) lupapäätöksestä, joka myönnetään ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle.

Maksua ei myöskään peritä oleskelulupapäätöksestä, työlupapäätöksestä tai oleskeluluvan siirtopäätöksestä pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi.

Oleskelulupapäätöksestä ei peritä maksua myöskään, jos päätös koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

3 §
Tiedoksiantomaksut

Haastemieslain 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on määrätty, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 130 markan suuruinen julkisoikeudellinen maksu.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat hakemuksesta annettavat päätökset, pyynnöstä annettavat todistukset, ilmoitusten käsittely, henkilörekisterilain (471/1987) 11 §:n mukainen tarkastusoikeuden käyttäminen sekä pelikasinon tarkastuskäynti.

Myönteisen päätöksen kanssa samansuuruinen maksu peritään myös silloin, kun edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annetaan hylkäävä päätös, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty kielteiselle päätökselle alempaa maksua.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin sekä kokeiluhätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (402/1990) mukainen tutkinta;

4) käräjäpäivystys;

5) ampumaradan tarkastaminen;

6) bingohuoneiston hyväksyminen;

7) tavara-arpajaisten arvonnan valvonta;

8) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuunottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua sekä mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua;

9) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain (305/1994) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

10) eläinsuojelulain (91/1971) mukainen katselmus, eläimen hoito ja myynti;

11) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

12) säädöksiin perustuva tietopalvelu;

13) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilyttävistä asiakirjoista sekä

14) muut näihin verrattavat suoritteet.

6 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin toimitiloihin tai kokeiluhätäkeskuksiin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

6) muut kuin 5 §:ssä mainitut jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) muu kuin säädöksiin perustuva tietopalvelu;

9) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

10) poliisin tekniikkakeskuksen palvelut;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille sekä

12) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Kohdissa 6 ja 9 säädetty ei koske poliisihallinnon sisäisiä suoritteita.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun. Tällä päätöksellä kumotaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 29 joulukuuta 1993 annettu sisäasianministeriön päätös (1690/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Tuula Sundström

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.