1250/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 6 a §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 2 momentti sekä 24 §:n 2―4 momentti,

näistä 6 §:n 2 momentti ja 6 a §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 1995 annetussa laissa (1075/95), seuraavasti:

5 §
Ministeriö valvontaviranomaisena

Asianomaiselle ministeriölle kuuluu tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus. Apunaan vaarallisten aineiden kuljettamista koskevissa asioissa ministeriöllä on neuvottelukunta, josta säädetään asetuksella.

6 §
Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, poliisiviranomaiset, palo- ja pelastusviranomaiset, Ratahallintokeskus, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset ja Säteilyturvakeskus kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella.

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat 1 momentissa mainittujen lisäksi turvatekniikan keskus ja ajoneuvohallintokeskus kumpikin toimialallaan siten kuin siitä säädetään asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrätään. Asetuksella voidaan lisäksi säätää muille viranomaisille tulevista tehtävistä.


6 a §
Tarkastuksen suorittaja

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastuslaitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää tarkastusoikeuden siten kuin siitä säädetään asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrätään. Tarkastusoikeus voidaan myöntää määräajaksi, ja myöntämispäätöksessä voidaan asettaa muitakin tarkastusoikeutta koskevia ehtoja.


7 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset ja määräykset viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä annetaan asetuksella ja tarvittaessa sen nojalla asianomaisen ministeriön, Ilmailulaitoksen ja merenkulkuhallituksen päätöksillä.


8 §
Lähettäjän yleiset velvollisuudet

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja, on vastuussa, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetettavaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja, on vastuussa siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus sekä muut vaaditut tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin. Kuljetusasiakirjat on toimitettava kuljetuksen suorittajalle siten kuin siitä asetuksella säädetään ja sen nojalla tarkemmin määrätään.


24 §
Valtuutussäännös

Asianomainen ministeriö voi antaa tiekuljetusten ja rautatiekuljetusten osalta, merenkulkuhallitus kappaletavaran aluskuljetusten osalta ja Ilmailulaitos ilmakuljetusten osalta tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden luokituksesta, kuljetuksesta, kuljetuskielloista, kuljetusasiakirjoista, pakkauksista, säiliöistä, kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöiden ja pakkausten hyväksymisestä, kuljetus-, lastaus- ja käsittelyturvallisuudesta, matkustajien ja miehistön jäsenten matkatavarana kuljettamista vaarallisista aineista, vaarallisten aineiden kuljetusten ilmoituksista, vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien tilastoinnista, kuljetuksiin liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä sekä muista vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Asianomainen ministeriö voi lisäksi antaa määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamisesta määrätyillä alueilla, vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta, vaarallisten aineiden kuljettajien koulutuksesta, rautatiekuljetukseen osallistuvan henkilön pätevyydestä ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta vastaavan henkilön pätevyydestä.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisävesikuljetusten osalta asianomaisella ministeriöllä ja, milloin kuljetus tapahtuu puolustusvoimien ajoneuvolla tai aluksella taikka ilma-aluksella, pääesikunnalla on oikeus antaa tämän lain nojalla annettavista säännöksistä poikkeavia määräyksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

HE 219/1996
LiVM 8/1996
EV 196/1996
Neuvoston direktiivi 93/75/ETY; EYVL N:o L 247, 5.10.1993, s. 19

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.