1237/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) nojalla

1 luku

Yleiset määräykset

Soveltamisala
1 §

Tässä päätöksessä ja sen liitteissä määrätään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta.

Tämä päätös koskee myös Suomen alueen kautta kolmannesta maasta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettavien sekä tullivarastoihin, vapaa-alueille ja vapaavarastoihin tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Tätä päätöstä sovelletaan kolmansista maista tuotaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin riippumatta siitä, mistä maasta ne ovat peräisin.

2 §

Tämä päätös ei koske:

1) kolmannen maan lipun alla purjehtivista kalastusaluksista Suomen alueella maihin siirrettäviä kyseisen aluksen kalastamia kalastustuotteita eikä niistä saatuja valmisteita ja jalosteita; eikä

2) liitteessä 3 lueteltuja eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita.

3 §

Tämä päätös ei 13, 14, 16, 18, 19, 20 ja 38 §:ä lukuunottamatta myöskään koske Suomeen kolmansista maista ulkomaanliikenteen muonitusta varten tuotavia eläimistä saatavia elintarvikkeita silloin kun elintarvikkeet viedään rajan ylityksen jälkeen tullin valvonnassa suoraan:

1) ulkomaanliikenteessä liikennöivään lentokoneeseen tai alukseen; tai

2) muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon vietäväksi sieltä edelleen suoraan ulkomaanliikenteessä liikennöivään lentokoneeseen tai alukseen taikka toiseen muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon.

Suhde muihin määräyksiin
4 §

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnissa on noudatettava tämän päätöksen lisäksi seuraavissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetettuja vaatimuksia:

1) kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1000/1995);

2) kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (513/1996);

3) kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (348/1996); ja

4) kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (862/1995).

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnissa on lisäksi noudatettava eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain nojalla erikseen annettavissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetettuja vaatimuksia.

Määritelmät
5 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

2) viejämaalla kolmatta maata, josta eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut tuotteet tuodaan Euroopan yhteisön alueelle;

3) elintarvikkeilla elintarvikkeeksi tarkoitettua lihaa ja lihatuotteita, kalastustuotteita ja niistä saatuja valmisteita ja jalosteita, maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, munavalmisteita, linnun munia sekä hunajaa;

4) muonituselintarvikkeella ulkomaanliikenteen muonitusta varten tuotavia elintarvikkeita;

5) muulla tuotteella seuraavia tuotteita, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi:

5.1) maitoa ja maitopohjaisia tuotteita:

5.2) eläinperäisiä rasvoja;

5.3) lihajauhoa, lihaluujauhoa, luujauhoa, verijauhoa, höyhenjauhoa, kalajauhoa taikka muuta eläinperäistä proteiinia;

5.4) eläinten verta ja verituotteita;

5.5) sorkka- ja kavioeläinten nahkoja ja vuotia, joita ei ole piklattu, muokattu, wet blue käsitelty tai käsitelty 8 tunnin ajan kalkkisuolaliuoksessa pH-arvossa 12―13;

5.6) eläinperäisistä raaka-aineista valmistettua lemmikkieläinten rehua;

5.7) luita, sarvia, kavioita, sorkkia sekä niistä valmistettuja tuotteita;

5.8) sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita, vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä tai maitia sekä siipikarjan ja muiden lintujen siitosmunia;

5.9) mehiläistarhauksessa käytettäväksi tarkoitettuja mehiläistuotteita;

5.10) kavio- ja sorkkaeläimistä sekä linnuista peräisin olevia metsästystrofeita, joita ei ole täytetty, muokattu tai muuten käsitelty siten, että ne säilyvät huoneenlämmössä;

5.11) eläinten lantaa ja lannasta valmistettuja lannoitteita;

5.12) käsittelemätöntä villaa, karvaa ja harjaksia, joita ei ole teollisesti pesty tai saatu muokkauksen yhteydessä;

5.13) höyheniä ja höyhenten osia, joita ei ole höyrytetty tai muuten käsitelty siten, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa;

5.14) kuolleita eläimiä, ei kuitenkaan kuolleita lemmikkieläimiä, jotka tuodaan Suomeen poltettavaksi tai haudattavaksi;

5.15) muita eläinperäisiä raakatuotteita, kuten teurasjätettä;

5.16) eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja taikka muita niihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia aineksia; sekä

5.17) heinää ja olkea.

6) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää maa- ja metsätalousministeriön palveluksessa olevaa tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkinnällistä rajatarkastusta suorittamaan valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä, sekä hänen sijaistaan;

7) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella kolmansista maista tuotaville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehtävää tuontitarkastusta, johon voi kuulua asiakirjojen tarkastus sekä tuontierän tunnistus ja fyysinen tarkastus;

8) rajatarkastusasemalla liitteessä 1 mainitussa kunnassa sijaitsevaa maa- ja metsätalousministeriön määräämää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

9) tuontitarkastuspaikalla muuta kuin 8 kohdassa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön erityisestä syystä hyväksymää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

10) hyväksytyllä rajanylityspaikalla liitteessä 1 mainittua tullitoimipaikkaa, jonka kautta elintarvikkeet ja muut tuotteet tuodaan maahan ja josta ne toimitetaan asianomaiselle rajatarkastusasemalle;

11) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia, keskenään samalaisia elintarvikkeita ja muita tuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat ja jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta; asianomainen rajaeläinlääkäri ratkaisee yksittäistapauksissa, mitä elintarvike-tai tuote-erää on pidettävä tuontieränä;

12) tuontiasiakirjalla tuontierän mukana olevia alkuperäisiä tuontilupia, todistuksia ja muita asiakirjoja;

13) asiakirjojen tarkastuksella tuontiasiakirjojen tarkastusta;

14) tunnistuksella tuontierän vertaamista tuontiasiakirjoihin sekä tuontierältä vaadittavien leimojen ja merkintöjen tarkastusta;

15) fyysisellä tarkastuksella tuontierän laadun tarkastusta sekä siihen mahdollisesti liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia;

16) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo elintarvikkeita ja muita tuotteita kolmannesta maasta Suomeen tai kuljettaa niitä Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan taikka joka esittää tuontierän eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tarkastettavaksi;

17) tullivarastolla, vapaa-alueella ja vapaavarastolla tullin valvomia varastoja ja alueita, joissa voidaan varastoida tullaamattomina kolmansista maista tuotavia elintarvikkeita ja muita tuotteita;

18) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä lento- ja laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

19) Euroopan yhteisön sisäisellä liikenteellä laivaa tai lentokonetta, joka liikennöi säännöllisen ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti kahden Euroopan unionin jäsenvaltion välillä;

20) ANIMO-viestillä määräpaikkana olevan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitettavia tietoja;

21) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; ja

22) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota.

2 luku

Hyväksytyt rajanylityspaikat, rajatarkastusasemat ja tarkastushenkilökunta

Tuonti hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen
6 §

Tuontierä on tuotava maahan hyväksytyn rajanylityspaikan kautta silloin, kun tuontierä tuodaan:

1) suoraan kolmannesta maasta ja tuontierä on tarkoitettu Suomen markkinoille tai kuljetettavaksi Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

2) suoraan kolmannesta maasta Suomeen ja tuontierä on tarkoitettu varastoitavaksi tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon; tai

3) kolmannesta maasta laivalla tai lentokoneella ja tuontierä on kuljetuksen yhteydessä lastattu uudelleen toisen jäsenvaltion alueella muuhun kuin Euroopan yhteisön sisäisessä liikenteessä liikennöivään laivaan tai lentokoneeseen.

7 §

Tulliviranomaisen on hyväksytyllä rajanylityspaikalla tarkastettava 6 §:ssä tarkoitettujen tuontierien mukana olevat asiakirjat. Tuontierä on tämän jälkeen välittömästi kuljetettava tullin valvonnassa asianomaiselle rajatarkastusasemalle tai tuontitarkastuspaikalle. Mitä tässä päätöksessä määrätään rajatarkastusasemasta, koskee tällöin myös tuontitarkastuspaikkaa.

Tarkastushenkilökunta
8 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä 6 §:ssä tarkoitetuille tuontierille eläinlääkinnällinen rajatarkastus rajatarkastusasemalla. Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa käyttää avustavaa henkilökuntaa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta tehdessään.

3 luku

Suomen markkinoille, toisiin jäsenmaihin ja kolmansiin maihin tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

Suomen markkinoille tarkoitetut tuontierät
9 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä Suomen markkinoille tarkoitetuille elintarvikkeille ja muille tuotteille liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Suomen markkinoille tarkoitettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden on aina täytettävä niille 4 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetetut vaatimukset.

Suomen markkinoille tarkoitetut elintarvikkeet ja muut tuotteet eivät saa olla komission suojapäätösten vastaisia.

Toiseen jäsenvaltioon tarkoitetut tuontierät
10 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 mukaisesti.

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien tuontierien on täytettävä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimukset. Euroopan yhteisön lainsäädännön puuttuessa on tuontierien täytettävä määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Toiseen jäsenvaltioon kuljetettavat tuontierät eivät saa olla komission suojapäätösten vastaisia.

Ennen kolmansista maista tuotavien tuontierien kuljetusta Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon on asianomaisen rajaeläinlääkärin mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin.

Kolmanteen maahan tarkoitetut tuontierät
11 §

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille on rajaeläinlääkärin tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 mukaisesti.

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden on täytettävä määränpäänä olevan kolmannen maan vaatimukset. Ennen kolmansista maista tuotavien tuontierien kuljetusta Suomen alueen kautta toiseen kolmanteen maahan on asianomaisen rajaeläinlääkärin mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin.

Elintarvikkeita ja muita tuotteita, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan asianomaisen rajaeläinlääkärin luvalla kuljettaa Suomen alueen kautta edellyttäen, että tällaisten tuotteiden kauttakuljetuksesta ei aiheudu huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa ohjeet rajaeläinlääkäreille komission suojapäätösten alaisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kuljettamisesta Suomen alueen kautta.

4 luku

Tullivarastoon, vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

Tullivarastoon tarkoitetut tuontierät
12 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä tullivarastoon tarkoitetuille tuontierille eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 5 mukaisesti.

Tullivarastoon tuotavien tuontierien on täytettävä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion lainsäädännön vaatimukset.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa luvan varastoida tullivarastossa myös sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission erillisellä suojapäätöksellä kielletty. Näille tuontierille on tehtävä samanlainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus kuin vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tuotaville erille. Mitä tässä päätöksessä määrätään vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuotavista tuontieristä, koskee tällöin myös näihin tullivarastoihin tuotavia eriä. Maa- ja metsätalousministeriö pitää luetteloa näistä tullivarastoista.

13 §

Muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon tarkoitetuille muonituselintarvikkeille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon voidaan toimittaa myös sellaisia elintarvikkeita, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia. Muonituselintarvikkeiden maahantuonnin yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, etteivät elintarvikkeet ole komission suojapäätösten vastaisia eivätkä ne aiheuta huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

14 §

Muonituselintarvikkeeksi tarkoitetusta lihasta ja lihatuotteista kertyvät jätteet on hävitettävä ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (605/1994) mukaisesti.

Vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tarkoitetut tuontierät
15 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tarkoitetuille tuontierille eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 5 mukaisesti.

Vapaa-alueelle ja vapaavarastoon saadaan toimittaa varastoitavaksi myös sellaisia kolmanteen maahan tarkoitettuja tuontieriä, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia. Vapaa-alueelle ja vapaavarastoon saadaan toimittaa asianomaisen rajaeläinlääkärin luvalla myös sellaisia tuontieriä, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission erillisellä suojapäätöksellä kielletty. Sellaiset tuontierät, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai jotka ovat komission erillisen suojapäätöksen alaisia, on vapaa-alueella tai vapaavarastossa säilytettävä erillään muista elintarvikkeista ja tuotteista. Tuontierät on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissa eikä niitä saa käsitellä enempää kuin varastoinnin tai tuontierän jakamisen vuoksi on välttämätöntä.Tässä momentissa tarkoitettujen tuontierien varastoinnista tai kuljetuksesta ei kuitenkaan saa aiheutua huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa tarvittaessa ohjeet rajaeläinlääkäreille 3 momentissa tarkoitettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kuljetuksesta ja varastoinnista vapaa-alueilla ja vapaavarastoissa.

Tuontierän valvonta vapaa-alueella ja vapaavarastossa sekä muonituselintarvikevarastona toimivassa tullivarastossa
16 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa rajaeläinlääkärille määräyksen vapaavaraston, vapaa-alueen tai muonituselintarvikevarastona toimivan tullivaraston valvojaksi.

Vapaa-aluetta, vapaavarastoa tai muonituselintarvikevarastona toimivaa tullivarastoa valvovan rajaeläinlääkärin on yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa varmistauduttava siitä, että elintarvikkeet säilytetään vapaa-alueella, vapaavarastossa tai muonituselintarvikevarastona toimivassa tullivarastossa elintarvikehygieeniset ja eläintautinäkökohdat huomioon ottaen asianmukaisesti.

Tulliviranomaisten on valvottava vapaa-alueelle, vapaavarastoon tai muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon tuotavista ja sieltä lähtevistä elintarvikkeista pidettävää kirjanpitoa. Kirjanpidon on oltava 1 momentissa tarkoitetun rajaeläinlääkärin käytettävissä.

17 §

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän kuljetuksesta rajatarkastusasemalta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon etukäteen ANIMO-viestinä tai lähettämällä täyttämänsä liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus telekopiona aluetta tai varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille.

18 §

Ennen kuin tuontierä siirretään vapaa-alueelta, vapaavarastosta tai muonituselintarvikevarastona toimivasta tullivarastosta toiselle vapaa-alueelle tai toiseen vapaavarastoon taikka muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon on varastoa tai aluetta valvovan rajaeläinlääkärin kirjoitettava tuontierän mukana olevien asiakirjojen ja tekemiensä valvontakäyntien perusteella liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus.

Vapaa-aluetta, vapaavarastoa tai muonituselintarvikevarastona toimivaa tullivarastoa valvovan rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän siirtämisestä ANIMO-viestinä tai lähettämällä täyttämänsä liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus telekopiona vastaanottavaa varastoa tai aluetta valvovalle rajaeläinlääkärille.

Siirrettäessä tuontierä vapaa-alueelta, vapaavarastosta tai muonituselintarvikevarastona toimivasta tullivarastosta toiselle vapaa-alueelle tai toiseen vapaa- taikka muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon, on maahantuojan varmistettava, että aluetta tai varastoa valvova rajaeläinlääkäri hyväksyy tuontierän varastoinnin.

Tuontierän luovuttaminen Suomen markkinoille
19 §

Elintarvikkeet ja muut tuotteet saadaan luovuttaa vapaa-alueelta, vapaavarastosta ja muonituselintarvikevarastona toimivasta tullivarastosta Suomen markkinoille vain siinä tapauksessa, että tuontierä täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.

Siirrettäessä tuontierä vapaavarastosta, vapaa-alueelta tai muonituselintarvikevarastona toimivasta tullivarastosta Suomen markkinoille on varastoa tai aluetta valvovan rajaeläinlääkärin tehtävä tuontierälle liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tämä tarkastus voidaan tehdä kyseisellä vapaa-alueella, vapaavarastossa tai tullivarastossa.

Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kauttakuljetus
20 §

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan taikka tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon kuljetettavat elintarvikkeet ja muut tuotteet on kuljetettava tullin valvonnassa sinetöidyssä kontissa tai kulkuneuvossa. Elintarvikkeet ja muut tuotteet saadaan purkaa ja lastata uudelleen toiseen ajoneuvoon vain tullivalvonnassa.

5 luku

Ilmoitukset

Ilmoitus määränpäämaan viranomaiselle
21 §

Rajaeläinlääkärin on lähetettävä ilmoitus telekopiona määränpäämaan toimivaltaiselle viranomaiselle siinä tapauksessa, että

1) rajatarkastusasemalta jo lähtenyt tuontierä olisi tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella hylättävä; tai

2) tuontierä hyväksytään eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tuotavaksi Euroopan yhteisön alueelle käytettäväksi vain erityiseen tarkoitukseen.

ANIMO-viestit
22 §

Jos muita tuotteita sisältävä tuontierä on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenvaltioon, on rajaeläinlääkärin lähetettävä siitä ANIMO-viesti.

Maahantuojan ilmoitus rajatarkastusasemalle
23 §

Maahantuojan on ilmoitettava asianomaiselle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta vähintään 12 tuntia aiemmin. Ilmoitus on tehtävä käyttäen liitteen 6 mukaista rajatarkastustodistusta tai muulla kirjallisella, vastaavat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Ilmoitukseen tulee sisältyä rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi tuontierän arvioitu saapumisaika rajatarkastusasemalle.

Ilmoittaminen rajanylityspaikalta rajatarkastusasemalle ja rajatarkastustodistusten säilyttäminen
24 §

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen täytettävä maahantuojalta saamansa kopio liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta todistukseksi tekemästään asiakirjojen tarkastuksesta. Tulliviranomaisen täyttämässä todistuksessa on selvästi ilmoitettava, että todistus oikeuttaa ainoastaan kuljettamaan tuontierän todistukseen merkitylle rajatarkastusasemalle. Tässä rajatarkastustodistuksessa on myös ilmoitettava, minkä aikarajan sisällä maahantuojan on kuljetettava tuontierä rajatarkastusasemalle. Rajanylityspaikan tulliviranomainen antaa kopion tästä rajatarkastustodistuksesta maahantuojalle.

Rajanylityspaikan tulliviranomaisen on lähetettävä ilmoitus tuontierän saapumisesta telekopiona asianomaiselle rajaeläinlääkärille täyttämästään rajatarkastustodistuksesta. Kopio tästä rajatarkastustodistuksesta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Rajanylityspaikalta lähetetty tulliviranomaisen täyttämä rajatarkastustodistus on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta.

6 luku

Tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodistuk- siin tehtävät merkinnät ja niiden säilyttämi-

Tuontiasiakirjat
25 §

Rajaeläinlääkärin on annettava tuontiasiakirjoista allekirjoituksellaan ja leimallaan oikeaksi todistamansa kopiot maahantuojalle ja säilytettävä alkuperäiset tuontiasiakirjat rajatarkastusasemalla.

Kolmansiin maihin tarkoitetun tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuotavan tuontierän asiakirjoista antaa rajaeläinlääkäri maahantuojalle kuitenkin alkuperäiset todistukset, luvat ja muut asiakirjat sekä säilyttää kopiot rajatarkastusasemalla.

Edellä 1 momentin mukaisesti oikeaksi todistetun kopion tuontiasiakirjoista on seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan laitokseen. Jos tuontierä jaetaan, on tuontierän kaikkia osia seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön oikeaksi todistettu kopio tuontiasiakirjoista.

26 §

Tuontierän mukana olleet tuontiasiakirjat tai niiden kopiot on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta maahantuonnista.

Kun tulliviranomainen tekee tuontierän mukana olevien 24 §:n mukaisen asiakirjojen tarkastuksen sellaisella rajanylityspaikalla, jonka yhteydessä ei sijaitse rajatarkastusasemaa, on tulliviranomaisen säilytettävä kopiot tuontiasiakirjoista rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Rajatarkastustodistukset
27 §

Tuotaessa elintarvikkeita ja muita tuotteita Suomeen joko käytettäväksi täällä tai kuljetettavaksi edelleen on tuontierän mukana aina seurattava liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus. Maahantuojan on täytettävä rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu ennen rajanylitystä ja luovutettava yksi kopio todistuksesta rajanylityspaikan tulliviranomaiselle. Todistuksen on oltava kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä sekä määränpäämaan virallisella kielellä. Todistuksen ja sen kopioiden on kunkin koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Maahantuojan on toimitettava alkuperäinen todistus sekä sen kaksi kopiota rajaeläinlääkärille. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tehtyään rajaeläinlääkäri täyttää todistuksen toisen sivun. Rajaeläinlääkäri säilyttää itsellään yhden todistuskopion ja luovuttaa toisen todistuskopion maahantuojalle. Rajaeläinlääkärin on luovutettava alkuperäinen todistus maahantuojalle tuontierän tullausta varten.

Kopion liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta on aina seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön. Jos tuontierä jaetaan, on kaikkia sen osia seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön oikeaksi todistettu kopio rajatarkastustodistuksesta.

28 §

Kopio liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta maahantuonnista.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajaeläinlääkärin lähetettävä telekopio täyttämästään rajatarkastustodistuksesta tiedoksi sille rajanylityspaikalle, jonka kautta tuontierä tuotiin Suomen alueelle. Tätä todistusta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Maahantuontitilasto
29 §

Rajaeläinlääkärin on pidettävä tilastoa kaikista rajatarkastusasemalla tarkastetuista tuontieristä maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen pidettävä tilastoa kaikista kyseisen rajanylityspaikan kautta Suomeen tuoduista tuontieristä maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti. Tulliviranomaisen on toimitettava tilastot asianomaisen rajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille jokaisen kuukauden lopussa.

Rajaeläinlääkärin on tarkastettava rajanylityspaikoilta toimitettavat tilastot ja pyydettäessä toimitettava ne yhdessä rajatarkastusasemalla pidettävän tilaston kanssa maaja metsätalousministeriöön.

7 luku

Tuontierän hylkäämisestä johtuvat toimenpiteet

Tuontierän hylkääminen
30 §

Jos Suomeen tarkoitettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa ilmenee, ettei tuontierä täytä 4 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetettuja vaatimuksia, on rajaeläinlääkärin hylättävä tuontierä.

31 §

Jos muihin jäsenvaltioihin tai tullivarastoon tuotavaksi tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa ilmenee, ettei tuontierä täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, on rajaeläinlääkärin hylättävä tuontierä.

Rajaeläinlääkärin on myös hylättävä sellaiset Euroopan yhteisön alueelle tai tullivarastoon tuotavat tuontierät, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission antaman suojapäätöksen perusteella kielletty.

32 §

Rajaeläinlääkärin on hylättävä sellaiset kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavat tai vapaa-alueille taikka vapaavarastoihin tuotavat elintarvikkeet ja muut tuotteet, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

33 §

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisella asiakirjojen tarkastuksen perusteella 30―32 §:än mukainen velvollisuus hylätä tuontierä.

34 §

Rajatarkastuksessa hylätyt elintarvikkeet ja muut tuotteet on tarkastuksen suorittaneen viranomaisen määräyksen mukaisesti vietävä toiseen jäsenvaltioon, Euroopan yhteisön ulkopuolelle, käytettävä tarkastuksen tehneen viranomaisen hyväksymään tarkoitukseen tai hävitettävä. Tulliviranomainen voi kuitenkin määrätä elintarvikkeet ja muut tuotteet vain vietäväksi toiseen jäsenvaltioon, Euroopan yhteisön ulkopuolelle, talletettavaksi taikka asetettavaksi eristykseen tai karanteeniin, jos hylkäämisen syynä ovat eläintautivaatimukset.

Jollei terveydellisistä syistä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, voi tuoja valita, mihin 1 momentissa mainituista toimenpiteistä ryhdytään.

Jos hylkäämisen syy on mahdollista poistaa, on maahantuojalle varattava tilaisuus kohtuullisessa ajassa täydentää maahantuonnin edellytyksiä koskevia selvityksiä ennen kuin elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden käytöstä päätetään.

Ilmoitus tuontierän hylkäämisestä
35 §

Rajaeläinlääkärin on välittömästi toimitettava tieto tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriöön. Hylkäämisestä on tehtävä merkintä tuontierää seuraaviin asiakirjoihin.

Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa tiedon hylätystä erästä liitteessä 1 mainituille rajatarkastusasemille ja komissiolle.

Jos rajanylityspaikan tulliviranomainen on hylännyt tuontierän, on tämän ilmoitettava tieto hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä välittömästi asianomaiselle rajaeläinlääkärille. Rajaeläinlääkäri toimittaa tiedon edelleen 1 momentin mukaisesti.

8 luku

Erinäiset määräykset

Rahtikirjojen toimittaminen
36 §

Tulliviranomaisten on pyydettäessä toimitettava maa ja metsätalousministeriölle toisista jäsenmaista sekä kolmansista maista Suomeen tulevan laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelo.

Rajatarkastusasemien aukioloajat
37 §

Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään rajatarkastusasemilla liitteen 1 mukaisina aukioloaikoina.

Jos maahantuoja haluaa tarkastuttaa tuontierän muuna aikana, on hänen sovittava tuontierän tarkastuksesta 12 tuntia etukäteen rajaeläinlääkärin kanssa.

Maksut
38 §

Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä peritään tuontierän tarkastettavaksi esittävältä valtion maksuperustelain (150/1992) ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain perusteella määräytyvä maksu.

Maahantuoja vastaa kaikista tuontierän eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Voimaantulo ja siirtymämääräys
39 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Kolmansista maista tuotavaa hunajaan tätä päätöstä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 1997.

Sen estämättä, mitä 27 §:ssä määrätään, saa tuontierän mukana oleva, tämän päätöksen liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus olla myös englanninkielinen siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää.

Tällä päätöksellä kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 1 päivänä elokuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (512/1996).

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY, EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 92/188/ETY; EYVL N:o L 332, 18.11.1992, s. 22, komission päätös, 93/13/ETY; EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 33, komission päätös 93/14/ETY; EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 42, komission päätös 94/958/EY; EYVL N:o L 371, 13.12.1994, s. 21, komission päätös 95/82/EY; EYVL N:o L 66, 24.3.1995, s. 26, komission päätös 96/32/EY; EYVL N:o L 9, 12.1.1996, s. 9.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

Liite 1 PUUTTUU

Liite 2

ELINTARVIKKEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN

RAJATARKASTUS

Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä tarkastusten iheydestä.

A. Asiakirjojen tarkastus

Tarkastetaan, että tuontiasiakirjat täyttävät seuraavat vaatimukset:

1. Tuontiasiakirjat ovat alkuperäisiä.

2. Tuontiasiakirjoihin merkitty tuontierän alkuperämaa on sellainen kolmas maa tai kolmannen maan osa, josta kyseisen elintarvikkeen tai muun tuotteen tuonti Euroopan yhteisön alueelle tai määränpäänä olevaan jäsenvaltioon on sallittu.

3. Tuontiasiakirjojen muoto ja sisältö täyttävät Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

4. Kukin tuontiasiakirja koostuu yhdestä arkista ja kaikki asiakohdat on täytetty kokonaan.

5. Tuontiasiakirjojen päiväys vastaa sitä päivämäärää, jolloin tuontierä on lastattu toimitettavaksi Euroopan yhteisön alueelle.

6. Vaadittavat tuontiasiakirjat ovat kolmannen maan virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittamia. Allekirjoittajan nimen selvennys ja virka-asema on merkitty isoilla kirjaimilla. Terveysmerkin tai viejämaan virallisen leiman väri poikkeaa asiakirjan muun kirjoituksen väristä.

7. Tuontiasiakirjojen tiedot vastaavat tuontierän mukana olevan liitteen 6 mukaisen rajatarkastustodistuksen ensimmäisellä sivulla annettuja tietoja.

8. Liitteen 6 mukaisen rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu on maahantuojan allekirjoittama.

B. Tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakirjojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraavasti:

1. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen tietojen kanssa.

2. Tarkastetaan sinetöinnit ja niiden yhdenmukaisuus liitteen 6 mukaiseen rajatar-astustodistukseen merkityn sinetin numeron kanssa.

3. Jos tuontierä on suljettu konttiin tai pakattu tyhjiöpakkaukseen, voidaan tuontierän tunnistus suorittaa tarkastamalla, että kontin tai tyhjiöpakkauksen sinetit ovat ehjät ja sinettien numerot vastaavat tuontiasiakirjojen merkintöjä.

C. Fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että tuontierän kuljetusolosuhteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuontierän säilyvyyttä ja laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mitään poikkeuksellista, mikä voisi vaikuttaa tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.

2. Tarkastetaan koko tuontierä. Tarvittaessa tuontierä puretaan kuljetusvälineestä osittain tai kokonaan.

3. Tarkastetaan, että tuontierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaavat tuontiasiakirjoissa ja liitteen 6 mukaisessa rajatarkastustodistuksessa annettuja tietoja.

4. Tarkastetaan, että elintarvikkeiden pakkausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät Euroopan yhteisön elintarvikehygienialainsäädännön tai määränpäänä oleva jäsenvaltion kansallisen elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset.

5. Tuontieristä otetaan tarvittaessa näytteitä, jotka tutkitaan sen varmistamiseksi, että erä täyttää Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat ohjeet tuontieristä otettavien näytteiden määrästä sekä tutkimusten tekemisestä.

6. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pakkaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysisen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero merkitään liitteen 6 mukaiseen rajatarkastustodistukseen ja tuontiasiakirjoihin.

7. Tuontierä saadaan kuljettaa rajatarkastusasemalta edelleen määränpäähän ennen näytteistä tehtyjen laboratoriotutkimusten valmistumista. Kuitenkin jos aiempien tutkimustulosten perusteella epäillään, että tuon-ierä ei ole vaatimusten mukainen, pidättää rajaeläinlääkäri tuontierän siihen asti kunnes tutkimustulokset valmistuvat.

Liite 3

ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET,

JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Seuraavia elintarvikkeita ja muita tuotteita saadaan tuoda maahan kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta:

1. Enintään yhden kilogramman suuruinen erä elintarvikkeita tai muita tuotteita, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan tai joka on lähetetty yksityishenkilölle tämän omassa yksityistaloudessa käytettäväksi.

2. Metsästysretkellä saaliiksi saatujen joko yhden suuren tai muutaman pienen riistaeläimen ruho tai ruhot, liha tai kyseisestä lihasta valmistetut lihavalmisteet edellyttäen, että ne tulevat metsästäjän omassa yksityistaloudessa käytettäviksi. Saaliiksi saaduista riistaeläimistä saatavat metsästystrofeet.

3. Virkistyskalastuksessa saaliiksi saatu, Norjasta tai Venäjältä Suomeen tuotava matkustajan henkilökohtaisiin tavaroihin sisältyvä ja tämän omassa yksityistaloudessa käytettäväksi tarkoitettu enintään 15 kilogramman kalasaalis tai yksi kala sen painosta riippumatta.

4. Suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat eläimistä saatava telintarvikkeet ja muut tuotteet.

5. Vähäinen määrä eläimistä saatavia eli-tarvikkeita tai muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa tutkimustarkoituksiin.

6. Suomeen tarkoitetut kalastustuotteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi, lukuunottamatta kalajauhoa.

Edellä tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, etteivät elint arvikkeet ja muut tuotteet ole komission suojapäätösten vastaisia eivätkä ne aiheuta huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tulliviranomaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, että edellä 1 momentissa tarkoitetut elintarvikkeet ja muut tuotteet täyttävät niille 4 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetetut vaatimukset.

Liite 4

TOISEEN JÄSENVALTIOON TAI KOLMANTEEN MAAHAN SUOMEN ALUEEN

KAUTTA KULJETETTAVIEN ELINTARVIKKEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN

ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Sen estämättä, mitä jäljempänä A ja B kohdissa määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille liitteen 2 mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehdään liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

2. Kuitenkin kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon laivalla tai lentokoneella kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille, jotka kuljetuksen yhteydessä lastataan uudelleen Suomen alueella muuhun kuin Euroopan yhteisön sisäisessä liikenteessä liikennöivään laivaan tai lentokoneeseen, tehdään vain liitteen 2 kohdan A mukainen asiakirjojen tarkastus.

B. Kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Laivalla tai lentokoneella kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille, jotka tuodaan Suomen alueelle vain satamassa tai lentokentällä tehtävää toiseen laivaan tai lentokoneeseen uudelleenlastausta varten, ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

2. Seuraavissa tapauksissa tehdään kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille liitteen 2 kohdan A mukainen asiakirjojen tarkastus:

a) kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan kuljetettavia elintarvikkeita ja muita tuotteita kuljetetaan maanteitse tai rautateitse Suomen alueen kautta ilman, että niitä varastoidaan Suomessa; tai

b) kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan laivalla tai lentokoneella kuljetettavia elintarvikkeita ja muita tuotteita varastoidaan väliaikaisesti vapaa-alueella tai vapaavarastossa Suomessa.

3. Muissa kuin 1 ja 2 kohdan tapauksissa tehdään kolmannesta maasta Suomen alueen kautta toiseen kolmanteen maahan kuljetettaville elintarvikkeille ja muille tuotteille liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Liite 5

TULLIVARASTOON, VAPAA-ALUEELLE JA VAPAAVARASTOON TUOTAVIEN

ELINTARVIKKEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN

RAJATARKASTUS

Sen estämättä, mitä jäljempänä A ja B kohdissa määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tullivarastoon, vapaa-alueelle ja vapaavarastoon tuotaville elintarvikkeille ja muille tuotteille liitteen 2 mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Tullivarastoon tuotavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Tuotaessa elintarvikkeita ja muita tuotteita kolmannesta maasta tullivarastoon väliaikaisesti varastoitavaksi, tehdään elintarvikkeille rajatarkastusasemalla liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Tuotaessa elintarvikkeita ja muita tuotteita, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai jotka ovat komission suojapäätösten vastaisia, tämän päätöksen12 § 3 momentin mukaiseen tullivarastoon ,tehdään näille tuontierille eläinlääkinnällinen rajatarkastus kohdan B mukaisesti.

B. Vapaa-alueille ja vapaavarastoon tuotavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Tuotaessa elintarvikkeita ja muita tuotteita kolmannesta maasta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon väliaikaisesti varastoitavaksi, tehdään tuontierälle rajatarkastusasemalla vain liitteen 2 kohdan A mukainen asiakirjojen tarkastus.

Liite 6:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.