1224/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/1988) 99 §,

muutetaan 102 §:n 1 momentti ja asetuksen A liite, sellaisena kuin A liite on asetuksessa 473/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 b § ja 55 d §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 473/1996, uusi 3 momentti seuraavasti:

Määritelmiä

7 b §

Ydinenergialain 6 a §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tapauksia ovat sellaiset, joissa lain 6 §:n mukaisen turvallisuusvaatimuksen tai 9 §:n 3 momentin mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi ulkomaille tutkimustarkoituksessa toimitetaan tai on toimitettu ydinjätteitä taikka joissa ulkomaille tutkimustarkoituksessa toimitetaan tai on toimitettu ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarvittavien toimien täyttämiseksi tarvittavia ydinjätteitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ydinjätemäärän on vastattava käytettävässä tutkimusmenetelmässä tarvittavaa ydinjätemäärää. Tutkittavaksi vietävän jätteen määrän tulee olla niin vähäinen, ettei sillä ole oleellista merkitystä jätehuoltovelvollisen huolehtimisvelvollisuuden kannalta.

Ydinenergialain 6 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia ovat sellaiset, joissa Suomessa käytetyn tutkimusreak- torin toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen käsittely, varastointi ja sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla muualla kuin Suomessa on turvallisuuden, merkittävän taloudellisen tai muun painavan syyn vuoksi perusteltua.

55 d §

Vientilupahakemuksessa on lisäksi oltava selvitys siitä, että kyse on 7 b §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetusta tapauksesta.

102 §

Ennen kuin valtion ydinjätehuoltorahasto siirtää ydinenergialain 52 §:n 2 momentin mukaisesti varoja valtiovarastoon tai lainaa mainitun pykälän 3 momentin mukaisesti varoja valtiolle, niistä on erotettava rahaston hallinnon hoitamiseen tarvittavat varat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Neuvoston päätös 96/613/YUTP; EYVL N:o L 278, 30.10.1996, s. 1

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.