1214/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/1956) 23 a, 40, 42―44, 48 a ja 49 §, 51 §:n 2 momentti sekä 52 ja 60 §,

sellaisina kuin niistä ovat 23 a § asetuksessa 494/1988, 40 § asetuksessa 639/1979, 43 ja 44 § asetuksessa 94/1962, 48 a § asetuksessa 1597/1993, 49 § asetuksessa 885/1982, 51 §:n 2 momentti asetuksessa 654/1974 ja 52 § mainituissa asetuksissa 654/1974 ja 1597/1993, sekä

muutetaan 46 §, 48 §:n 4 kohta, 51 §:n 1 momentti, 53 a §:n 3 kohta, 53 b §:n 1 momentti, 54 §:n 1, 2 ja 5 momentti ja 64 §,

sellaisina kuin ne ovat 46 § ja 48 §:n 4 kohta asetuksessa 1405/1994, 51 §:n 1 momentti ja 54 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 885/1982, 53 a §:n 3 kohta asetuksessa 110/1985, 53 b §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1405/1994, 54 §:n 2 ja 5 momentti mainitussa asetuksessa 494/1988 ja 64 § asetuksessa 859/1989, seuraavasti:

46 §

Kansaneläkelain 30 a §:n 6 momentissa tarkoitettuja korvauksia ovat lakisääteiseen etuuteen liittyvät haittalisät, avuttomuuslisät sekä näitä vastaavat aikaisempien lakien mukaiset korvaukset ja ulkomailta maksettavat etuudet, ei kuitenkaan yhdellä kertaa maksetut tai pääomaksi vaihdetut korvaukset.

48 §

Kansaneläkehakemuksessa on selvitettävä:


4) vuositulon määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

51 §

Sen lisäksi, mitä 48 ja 50 §:ssä säädetään, eläkkeenhakija on velvollinen antamaan eläkelaitokselle muutkin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjajäljennökset.


53 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon:


3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa kansaneläkelain 22 c §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.

53 b §

Ulkomailla asuva eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon:

1) kansalaisuutensa vaihtumisesta; ja

2) asuinmaansa ja osoitteensa muuttumisesta.


54 §

Kansaneläkkeen saajan on ilmoitettava eläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta, aviopuolison kuolemasta ja avioliiton purkautumisesta sekä eläkkeeseen vaikuttavassa vuositulossa tapahtuneesta muutoksesta.

Kansaneläkkeen ja hoitotuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon laitoshoitoon joutumisestaan.


Hoitotuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon terveydentilansa ja toimintakykynsä olennaisesta parantumisesta sekä avuntarpeessaan tai erityiskustannuksissaan tapahtuneesta merkittävästä vähenemisestä. Samoin hoitotuen saaja on velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun eläkkeen lakkaamisesta.


64 §

Eläkkeensaajalle, jonka eläke maksetaan kansaneläkelain 43 §:n perusteella kunnalle, kuntayhtymälle tai hoitolaitokselle hoidon ajalta hoitomaksun korvaamista varten, on jätettävä henkilökohtaiseen käyttöön varoja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.