1136/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala ja tehtävät

Julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiön, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia Suomesta tapahtuvan viennin rahoituksen edistämiseksi ja kehittämiseksi hallinnoimalla ensisijaisesti julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää siten kuin tässä laissa säädetään.

Yhtiön tehtävänä on tehdä julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvät korontasaussopimukset luottolaitosten kanssa ja välittää valtion varoista maksettava korkotuki ja valtiolle maksettava korkohyvitys valtiokonttorin ja luottolaitosten välillä sekä hoitaa korontasausjärjestelmän hallinnointiin liittyvät muut tehtävät.

Lisäksi yhtiön tehtävänä on osallistua julkisesti tuetun viennin rahoitusta koskeviin kansainvälisiin neuvottelutehtäviin sekä viennin rahoituksen kehittämis- ja neuvontatehtäviin.

2  §
Hallinto

Yhtiö kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

Valtio merkitsee kaikki yhtiön osakkeet.

Yhtiön tulee antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausta ja korkotuen myöntämistä koskevissa laeissa tarkoitettuja korontasaus- ja korkotukihakemuksia sekä muita yhtiön toimialaan kuuluvia selvityksiä ja tietoja. Samoin yhtiön tulee antaa valtiokonttorille korkotuen tai -hyvityksen maksatukseen tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

3 §
Maksut

Yhtiön suoritteista voidaan periä maksuja. Yhtiön hallitus määrää maksujen suuruuden ottaen huomioon mitä 4 §:ssä säädetään. Maksujen laskentaperusteen tulee olla sama kaikille yhtiön palvelujen käyttäjille.

4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajalle.

Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiön oman pääoman tuotolla, yhtiön perimillä maksuilla ja valtion korontasaussopimuksen nimellisarvon perusteella maksamalla hallinnointipalkkiolla.

Yhtiö voi tehdä kauppa- ja teollisuusministeriön luvalla korko- ja valuuttariskien suojaukseen tarvittavia toimenpiteitä.

5 §
Valtion vastuu

Valtio vastaa yhtiön luottolaitosten kanssa tekemien korontasaussopimusten nojalla luottolaitoksille maksettavasta korkotuesta.

6 §
Salassapitovelvollisuus

Yhtiön palveluksessa oleviin henkilöihin sekä yhtiön toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 94 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta.

Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva henkilö on oikeutettu edellä 1 momentissa sanotun estämättä antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle ja valtiokonttorille tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen, korkotuen tai -hyvityksen maksatuksen tai muun vastaavan syyn kannalta tarpeellista.

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston päätöksellä.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 164/1996
TaVM 18/1996
EV 164/1996

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.