1091/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 878/1996:

1 §
Päiväpalkat työaikakorvauksen laskemista varten

Päiväpalkat työaikakorvauksen laskemista varten toimitukseen tai tehtävään käytetyltä päivältä ovat henkilökuntaryhmittäin:

Vahvistettu päiväpalkka mk/päivä
1) diplomi-insinööri tai muu vastaavan korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö 1 260
2) teknillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulujen maanmittaustekniikan opintosuunnalla tutkinnon suorittanut insinööri, teknikko tai muu vastaava henkilö 850
3) kartoittaja tai muu vastaava henkilö, ylempi hintaryhmä 720
4) kartoittaja tai muu vastaava henkilö, alempi hintaryhmä 630
2 §
Kiinteistötoimitusmaksun määrääminenlohkomistoimituksesta

Lohkomisen toimituskorvaus on jokaiselta enintään 5 hehtaarin suuruiselta lohkokiinteistöksi muodostetulta tai kiinteistöön siirretyltä alueelta seuraava:

Lohkokiinteistöksi muodostetun tai kiinteistöön siirrettyjen alueiden kokonaispinta-ala enintään ha Toimituskorvaus mk Ilman maastotöitä lohkotun erillisen palstan toimituskorvaus mk
1 3 300 2 700
5 4 100 3 300

Jos lohkokiinteistöksi muodostetun tai kiinteistöön siirrettyjen alueiden yhteispinta-ala on yli 5 hehtaaria, määrätään kiinteistötoimitusmaksu työaika- ja yleiskustannuskorvauksena. Tällaisen alueen osalta kiinteistötoimitusmaksu on kuitenkin vähintään 5 hehtaarin lohkokiinteistön muodostamisesta määrättävän toimituskorvauksen suuruinen.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työaika- ja yleiskustannuskorvauksena myös sellaisen lohkomisen osalta, jossa on muodostettu yli viisi lohkokiinteistöä tai alueita on siirretty useampaan kuin viiteen kiinteistöön. Tällaisen lohkokiinteistön tai kiinteistöön siirrettyjen alueiden osalta kiinteistötoimitusmaksu on kuitenkin vähintään 2 300 mk.

Mikäli samassa lohkomisessa, jossa muodostetaan enintään viisi lohkokiinteistöä tai alueita siirretään enintään viiteen kiinteistöön, erotetaan sekä enintään 5 hehtaarin suuruisia lohkokiinteistöjä että yli 5 hehtaarin suuruisia lohkokiinteistöjä, määrätään ensin enintään 5 hehtaarin lohkokiinteistöistä toimituskorvaukset jäljempänä 4 §:n 1 momentissa mainittuine alennuksineen. Erotus, joka saadaan vähentämällä edellä tarkoitettujen toimituskorvausten yhteismäärä koko toimituksen työaika- ja yleiskustannuskorvauksesta, on yli 5 hehtaarin lohkokiinteistölle tuleva kiinteistötoimitusmaksu. Pinta-alaltaan 5 hehtaaria ylittävän lohkokiinteistön osalta kiinteistötoimitusmaksu on kuitenkin vähintään 5 hehtaarin lohkokiinteistön toimituskorvauksen suuruinen.

Kiinteistötoimitusmaksu koskitilan muodostamisesta määrätään työaika- ja yleiskustannuskorvauksena. Halkomisena aloitetusta ja jyvityksen tai muun arvioinnin jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta.

3 §
Lohkomisen yhteydessä suoritetun muun toimituksen ja toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksun määrääminen

Milloin lohkomisen yhteydessä on suoritettu kiinteistönmääritys, tilusvaihto, rasitteen tai yksityisistä teistä annetun lain mukaisen oikeuden perustaminen muun kuin emäkiinteistön alueelle, alueen erottaminen kiinteistöjen yhteistä tarvetta varten tai muu niihin rinnastettava toimitus tai toimenpide kiinnityksistä vapauttamisen käsittelyä lukuunottamatta taikka muita kuin toimituskustannuksia koskevia korvausten määrittämis- tai tilitehtäviä, määrätään kiinteistötoimitusmaksu näiltä osin työaika- ja yleiskustannuskorvauksena. Sama koskee muun kartan kuin lohkokiinteistön rajakartan laatimista.

4 §
Lohkomisen toimituskorvauksen alentaminen maksuvelvollisen suorittamien tehtävien johdosta

Muun kuin erillisen palstan lohkomisen toimituskorvausta alennetaan maksuvelvollisen suorittaman pyykityksen ja rajalinjojen aukaisemisen vuoksi 15 prosentilla sekä kartoituksen ja kartan laatimisen vuoksi 15 prosentilla. Erillisen palstan lohkomisen toimituskorvausta alennetaan maksuvelvollisen suorittaman kartan laatimisen vuoksi 10 prosentilla. Milloin edellä mainittu toimenpide on suoritettu vain osittain, toimituskorvausta alennetaan toimitusinsinöörin harkinnan mukaan enintään edellä mainittujen enimmäisalennusten verran.

Milloin yli 5 hehtaarin suuruisen lohkokiinteistön kiinteistötoimitusmaksu määrätään vastaamaan 5 hehtaarin suuruisen lohkokiinteistön toimituskorvausta, tällaiseen maksuun sovelletaan 1 momentin säännöstä. Tämän alennuksen johdosta ei kyseisestä lohkomistoimituksesta perittävien kiinteistötoimitusmaksujen yhteismäärä kuitenkaan saa olla pienempi kuin toimitukselle työaika- ja yleiskustannuskorvauksen perusteella laskettu kiinteistötoimitusmaksu.

5 §
Toimituskorvaus kiinnityksistä vapauttamisesta tehdystä ratkaisusta

Milloin toimituksen yhteydessä tehdään asianosaisen pyynnöstä ratkaisu muodostettavan rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien vapauttamisesta kiinnityksistä, tällaisen toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksuksi määrätään 1 000 markan suuruinen toimituskorvaus kutakin edellä mainittua rekisteriyksikköä kohti.

6 §
Veloitushinnan määräytymisen ajankohta

Toimitusten, toimenpiteiden ja tehtävien kiinteistötoimitusmaksun laskemisessa käytetään kunkin työn suorittamisen ajankohtana voimassa olleita päiväpalkkoja ja yleiskustannuskorvausta, ellei jäljempänä säädetä toisin.

Lohkomisen ja sen yhteydessä suoritetun, edellä 3 §:ssä sanotun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän työaika- ja yleiskustannuskorvauksena määrättävän kiinteistötoimitusmaksun laskemisessa käytetään loppukokouksen ajankohtana voimassa olleita päiväpalkkoja ja yleiskustannuskorvausta. Toimituskorvaus lohkomisesta ja kiinnityksistä vapauttamisesta tehdystä ratkaisusta määrätään niinikään loppukokouksen ajankohtana voimassa olevan toimituskorvauksen mukaisena.

7 §
Toimituskorvaus rekisteriyksiköiden yhdistämisestä

Toimituskorvaukset hakemuksesta suoritettavasta rekisteriyksiköiden yhdistämisestä ovat seuraavat:

Päätös Toimituskorvaus
Rekisteriyksiköiden yhdistäminen 1) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 1 momentin ja 2 momentin 2 kohdan mukaisessa tapauksessa kaksi rekisteriyksikköä 600 mk
tai 2) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisessa tapauksessa kaksi rekisteriyksikköä 1 100 mk
sekä 3)  lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä 120 mk
8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Aikaisempia määräyksiä päiväpalkoista ja yleiskustannuskorvauksista on noudatettava määrättäessä kiinteistötoimitusmaksua ennen tämän päätöksen voimaantuloa suoritetuista töistä, lukuunottamatta 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja lohkomisia ja niiden yhteydessä suoritettuja muita toimituksia, toimenpiteitä ja tehtäviä. Jos ennen 1 päivää toukokuuta 1994 vireille tulleesta halkomisesta olisi tullut määrätä maanmittausmaksu pinta-alakorvauksena, määrätään tällaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu ennen sanottua ajankohtaa voimassa olleen päätöksen mukaisena pinta-alakorvauksena.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.