1081/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista

Liikenneministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94):

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Omakustannusarvon perusteella hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valtion rataverkolla liikkuvan kaluston tekninen tarkastus ja hyväksyminen, joita ovat:

a) uuden kaluston tyyppihyväksyntä; ja

b) käytössä olevan kaluston tarkastus ja hyväksyminen;

2) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien yksityisraiteiden ja turvalaitteiden tarkastus ja hyväksyminen;

3) liikennöitsijöiden turvallisuustodistukset toimilupaa varten;

4) lupa yksityisraideliittymää varten;

5) yksityisrautateiden tarkastus;

6) lupa tasoristeystä varten;

7) poikkeuslupa junaturvallisuussäännöstä;

8) poikkeuslupa terveydentilavaatimuksista; sekä

9) joukkoliikenteen tarkastusmaksutoiminta.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat

1) risteämälupa;

2) säiliövaunujen tarkastus teknillisen tarkastuskeskuksen pyynnöstä;

3) yksityisraiteilla liikkuvan kaluston tarkastus sen omistajan pyynnöstä;

4) yksityisen radan ja laitteiden tarkastus omistajan pyynnöstä;

5) huonetilojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttaminen;

6) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- tai muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun myynti;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen; sekä

8) muu toimeksiantoon perustuva Ratahallintokeskuksen suorite.

4 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tässä päätöksessä tarkoitetut maksut peritään myös hakemukseen annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Hallitusneuvos
Jaakko Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.