1051/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (724/1991) 16 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 12/1993,

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3, 5―8 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti sekä 13 ja 18 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi mainitussa asetuksessa 12/1993 ja asetuksessa 497/1994, 3 ja 7 § mainituissa asetuksissa 12/1993 ja 497/1994, 5 § osaksi asetuksessa 1601/1995, 6 § osaksi mainitussa asetuksessa 12/1993, 8 ja 10 § mainitussa asetuksessa 497/1994, 11 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 12/1993 sekä 18 § osaksi mainitussa asetuksessa 12/1993, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a, 3 b sekä 6 a § seuraavasti:

1 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava todistus  (ADR-ajolupa), jos hän kuljettaa:

1) vaarallisia aineita ajoneuvon kiinteässä tai irrotettavassa säiliössä, monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöiden kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3, tai säiliökontissa, joka kuljetusyksikköä kohti on yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3;

2) muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä ja radioaktiivisia aineita vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/1992) liitteen B reunanumerossa 10 011 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä ajoneuvossa, jonka suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia;

3) räjähteitä vapaarajaa suurempia määriä riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta; tai

4) asianomaisen ministeriön päätöksessä tarkemmin määriteltäviä radioaktiivisia aineita vapaarajaa suurempia määriä riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.

Ajoneuvolla tässä asetuksessa tarkoitetaan kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja, valmiita tai keskeneräisiä, vähintään nelipyöräisiä moottoriajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, sekä niiden perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maatalous- ja metsätraktoreita sekä kaikkia liikkuvia koneita.

Edellä 1 momentista poiketen ADR-ajolupaa ei kuitenkaan tarvita asianomaisen ministeriön tarkemmin määräämiin vähäisiin kuljetuksiin.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavasta ajoluvasta antaa määräykset puolustusasioissa toimivaltainen ministeriö. [ Merkitty kohta oikaistu (v.1997), alkuperäinen sanamuoto kuului: puolustusasioissa toimivaltainen. ]

Suomi tunnustaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) liittyneiden muiden valtioiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianmukaisesti myöntämät ajoluvat.

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa ja ajokorttiasetuksessa (845/1990).

2 §
Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

Koulutus jakaantuu peruskurssiin, säiliökurssiin, täydennyskurssiin sekä radioaktiivisia aineita koskevaan tiedostavaan koulutukseen. Koulutuksen tarkemmasta kurssijaosta sekä kurssien sisällöstä ja pituudesta antaa määräykset asianomainen ministeriö.

3 §
Koulutuksen antajat

Ajolupaan tähtäävää koulutusta saavat antaa vain ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymät yhteisöt. Ajoneuvohallintokeskus myöntää kirjallisesta hakemuksesta luvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen.

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy koulutuksen antajan koulutuksesta vastaavan johtajan. Lisäksi koulutuksen antajalla tulee olla asianomaisen ministeriön määräysten mukainen yksityiskohtainen koulutusohjelma, toiminnan laajuuteen katsoen riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö, tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä tarvittavat opetusmateriaalit ja -välineet.

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä lupahakemuksesta ja luvan myöntämisen ehdoista.

3 a §
Koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen antajan tulee varmistaa, että kouluttajilla on hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä.

Koulutus tulee järjestää lupahakemuksen ja -päätöksen mukaisesti. Jos koulutuksessa aiotaan poiketa lupahakemuksessa esitetystä koulutusohjelmasta tai muista hakemuksessa esitetyistä keskeisistä seikoista, on muutoksiin saatava ajoneuvohallintokeskuksen suostumus.

3 b §
Koulutuksen valvonta

Ajolupakoulutuksen valvojalla on oikeus olla seuraamassa kursseilla tapahtuvaa opetusta.

Koulutuksen valvojan on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle koulutuksessa havaitsemistaan puutteista.

Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa ohjeet koulutuksen valvonnasta.

5 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajien koulutukseen.

Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa määrätä, että vaarallisiin aineisiin liittyvä muu kuin tämän asetuksen mukainen koulutus voidaan hyväksyä korvaaman ministeriön tarkemmin määräämää osaa koulutuksesta.

6 §
Ajolupakoe

Ajolupakoe suoritetaan sen ajolupakokeen vastaanottajan toimialueella, jonka toimialueella henkilö on osallistunut koulutukseen tai jonka toimialueella on hänen kotipaikkansa, jollei ajoneuvohallintokeskus toisin määrää. Koe voidaan suorittaa myös ajolupakoulutuksen valvojan hyväksymän koulutusluvan haltijan valvonnassa.

Kokeessa tutkittavan on osoitettava, että hän omaa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista ja aineista, joita koskevaan koulutukseen hän on koetta varten osallistunut.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa osallistua kokeeseen uudelleen aikaisintaan seitsemän vuorokauden kuluttua hylätystä kokeesta.

Asianomainen ministeriö antaa tarkempia määräyksiä eri kursseihin perustuvista ajolupakokeista. Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä ja se voi antaa ohjeita ministeriön määräysten soveltamisesta.

6 a §
Ajolupakokeiden valvonta

Ajoneuvohallintokeskus valvoo ajolupakokeiden järjestämistä ja sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä koetilaisuudessa.

7 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

Ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä ajolupakoulutuksen valvojalta, jonka toimialueella koulutus on saatu tai jonka alueella on hakijan kotipaikka.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen ja jolla on auton ajo-oikeus. Jos ajolupakoe on suoritettu ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä, auton ajo-oikeutta edellytetään kuitenkin vasta ajolupaa luovutettaessa.

ADR-ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivämäärästä tai viimeisestä uudistamispäivämäärästä.

Ajolupa raukeaa ja ajolupakoulutuksen valvoja voi hävittää myöntämänsä ajoluvan, jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa ajoluvan hakemisesta. Ajoluvan raukeamisen jälkeen ajoluvan hakijan on esitettävä uudestaan selvitys ajoluvan myöntämisen edellytysten olemassaolosta.

8 §
Ajoluvan sisältö

Peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perustella saa ADR-ajoluvan 1 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

Peruskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella saa ADR-ajoluvan 1 § 1 momentin 1―4 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

10 §
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen ehtona olevat vaatimukset sekä on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana täydennyskurssille ja suorittanut hyväksyttävästi sitä vastaavan kokeen.

11 §
Ajoluvan peruuttaminen

Poliisi tai ajolupakoulutuksen valvoja voi peruuttaa myönnetyn ajoluvan määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä ajoluvan saamisen edellytyksiä, tai häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida pitää sopivana kuljettamaan vaarallisia aineita. Ennen ajoluvan palauttamista poliisi tai ajolupakoulutuksen valvoja voi määrätä ajoluvan haltijan osallistumaan täydennyskurssille tai ajolupakokeeseen.


13 §
Ajoluvan malli

ADR-ajolupa on väriltään oranssi ja se kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajolupa on vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (94/55/EY) liitteen B lisäyksen B.6 mallin mukainen.

18 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa asianomainen ministeriö.

Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa antaa ajoneuvohallintokeskukselle oikeuden myöntää kuljettajalle yksittäistapauksessa poikkeuksia tämän asetuksen ajolupaa koskevista ehdoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän asetuksen mukaista ADR-ajolupakoulutusta varten tulee koulutusluvan haltijan hakea lupaansa kirjallisesti täydennystä tämän asetuksen edellyttämässä laajuudessa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetun VAK-ajolupaan tähtäävän peruskurssin, säiliökurssin ja täydennyskurssin perusteella voidaan 1 päivään heinäkuuta 1997 myöntää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia VAK-ajolupia, jos hakija on suorittanut ajolupakokeen hyväksyttävästi viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 1997 suoritettu ADR-ajolupaan tähtäävä peruskurssi, säiliökurssi tai täydennyskurssi ja sitä vastaava ajolupakoe vastaavat 1 päivään tammikuuta 1998 tämän asetuksen mukaista samannimistä kurssia ja sitä vastaavaa ajolupakoetta.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyt VAK-ajoluvat ovat voimassa luvassa tarkoitetussa laajuudessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 26 §:ssä säädetyn ajan. ADR-ajoluvat ja 31 päivän joulukuuta 1994 jälkeen myönnetyt VAK-ajoluvat ovat voimassa luvassa tarkoitetussa laajuudessa luvassa mainitun voimassaoloajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan myönnetyt VAK- ja ADR-ajoluvat sekä 3 momentin nojalla myönnettävät VAK-ajoluvat voidaan uudistaa ADR-ajoluvaksi tämän asetuksen ajoluvan uudistamista koskevien säännösten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.