1020/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 20 luvun otsikko, 1 §, 8 §:n 1 momentti ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 20 luvun otsikko 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (646/92) ja 1 § 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (67/86), sekä

lisätään 20 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

20 luku

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

1 §

Mitä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään vesilautakunnasta, ympäristönsuojelulautakunnasta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisesta, koskee kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, josta säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/86).

2 §

Valtuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää tämän lain 10 luvun 3 §:n mukaisissa asioissa toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Viranhaltijan päätöksen tiedoksiantamisesta ja muutoksenhausta on voimassa soveltuvin osin, mitä vesilain 20 luvussa säädetään.


8 §

Milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ottaa käsiteltäväkseen sille kuuluvan muun kuin tämän luvun 2 §:ssä tarkoitetun asian, on niille, joita asia koskee, varattava todistettavasti toimitettavalla tiedoksiannolla tilaisuus tulla kuulluiksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai sen määräyksestä sen alainen viranhaltija voi myös pitää paikalla tarkastuksen.


10 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja sen alaisen viranhaltijan asianosaiselle antamasta päätöksestä saadaan periä kohtuullinen lunastus sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Muiden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja sen alaisen viranhaltijan antamien asiakirjojen osalta on voimassa, mitä kuntalain 50 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 212/1996
YmVM 7/1996
EV 169/1996

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.