1016/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Laki meluntorjuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 16 § sekä

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 15 §:n otsikko ja 1 momentti, 17 §:n otsikko ja 1 momentti, 18 §, 22 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti sekä 24 ja 25 § seuraavasti:

5 §
Kunnan tehtävät

Kunnalle kuuluvat tämän lain mukaiset meluntorjuntatehtävät hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/86) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

11 §
Meluntorjuntaohjelma

Kunnan on huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä melutilanteen seurannasta alueellaan. Jos seurannan tulokset osoittavat tai jos kunnan muun suunnittelun yhteydessä todetaan, että kunnassa on erityistä tarvetta melun torjuntaan, tulee kunnassa tehdä meluntorjuntaohjelma. Meluntorjuntaohjelman hyväksyy tarvittaessa kunnanvaltuusto tai sen määräämä toimielin.

Kunnan meluntorjuntaohjelman valmistelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhteistyössä kunnan muiden toimielinten kanssa. Meluntorjuntaohjelma on otettava huomioon alueiden käytön ja muiden toimintojen suunnittelussa ja järjestelyssä.


13 §
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskeva ilmoitusvelvollisuus

Jos rakentamisesta, korjaustyöstä tai kunnossapidosta tai muusta näihin rinnastettavasta tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä taikka sellaisesta tilapäisestä tapahtumasta, kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta, saattaa aiheutua melua, jonka on syytä olettaa olevan melun voimakkuuden, keston tai toistuvuuden vuoksi erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville, melun aiheuttajan on tehtävä työstä, toimenpiteestä tai tapahtumasta kirjallinen ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.


15 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräykset ilmoituksen johdosta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa melun torjumiseksi määräyksiä siitä, mihin toimiin ilmoituksen tekijän on ryhdyttävä tai mitä rajoituksia työtä tehtäessä, toimenpidettä suoritettaessa tai tapahtumaa järjestettäessä on noudatettava 13 §:ssä tarkoitetun haitan vähentämiseksi. Määräysten on oltava kohtuullisia ja niitä annettaessa on otettava huomioon, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa edellä tarkoitettuja määräyksiä, vaikka ilmoitusvelvollisuus on lyöty laimin.


17 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastukset ja selvitykset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia, selvityksiä ja niihin liittyviä tutkimuksia muualla kuin asuinhuoneistoissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää apuna näissä tehtävissä asiantuntijaviranomaista ja -laitosta.


18 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkkailu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus tarkkailla melua muualla paitsi asuinhuoneistoissa edellyttäen, ettei siitä aiheudu sanottavaa haittaa paikan omistajalle tai haltijalle. Tällöin on soveltuvin osin voimassa, mitä 17 §:ssä säädetään. Tarkkailusta on ennakolta ilmoitettava paikan omistajalle tai haltijalle. Jos edellytysten olemassaolosta syntyy erimielisyyttä, luvan tarkkailuun myöntää alueellinen ympäristökeskus.

22 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pakkokeinot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi asettaa 15 §:n nojalla annettujen määräysten tehosteeksi sakonuhan tai uhan, että toiminta keskeytetään osaksi tai kokonaan taikka että viranomainen teettää tekemättä jätetyn toimenpiteen laiminlyöjän kustannuksella.

Jos 13 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lyödään laimin, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa asianomaisen tekemään ilmoituksen määräajassa uhalla, että melua aiheuttavaa työnvaihetta ei saa aloittaa tai jatkaa taikka tapahtumaa järjestää ennen kuin ilmoitus on tehty ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on saanut oloihin nähden kohtuullisen ajan mahdollisten 15 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamiseen.


24 §
Valitus

Tämän lain nojalla annetusta viranomaisen päätöksestä saa valittaa lääninoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

25 §
Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Tämän lain 15, 18, 19, 21 ja 22 §:n nojalla tehdyssä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 212/1996
YmVM 7/1996
EV 169/1996

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.