972/1996

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksuttomia suoritteita ovat

1) kansainvälisten sitoumusten mukaiset tilastoraportit ja tilastolliset selvitykset;

2) lehdistötiedotteet ja muut kuin 3 §:n 6 kohdassa mainitut lehdet;

3) tiedonantajapalautteena ja tiedottamistarkoituksessa käytetyt julkaisut silloin, kun se sosiaali- ja terveysalan kehittämisen kannalta perusteltua;

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetut palvelut.

2 §
Kiinteät maksut

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus perii kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta tai hänen keskusrekisteriin merkitsemistä nimikesuojattuna ammattihenkilönä koskeva rekisteriote 100 mk.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) asiantuntijalausunnot;

3) laitoksen omiin rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu, jollei 1 §:n 4 kohdasta muuta johdu;

4) muista kuin edellä 3 kohdassa tarkoitetusta aineistosta tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä muut tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) laitoksen tietokantojen suorakäyttö;

6) myytävät sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen lehdet, julkaisut ja kustannuspalvelut;

7) sähköiset tietotuotteet;

8) kirjasto- ja tietopalvelut;

9) valokopiot ja muut jäljennökset;

10) julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli tämä ei sisälly niistä perittäviin hintoihin; sekä

11) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen hallussa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.