965/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 54 §:n 5 momentti, 113 §:n 5 momentti ja 142 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 54 §:n 5 momentti 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1122/1994),

muutetaan 41 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 46 §:n 4 momentti, 48 §:n 3 momentti, 53, 53 a ja 53 b §, 54 §:n 4 momentti, 64 §:n 5 ja 6 momentti, 71 §:n 3 momentti, 95 a §, 97 §:n 1 momentti, 99 §:n 1 a momentti, 101 §:n 1 a momentti, 104 §, 113 §:n 4 momentti, 129 ja 150 §, 218 §:n 1 momentti, 220 §:n 1 momentti ja 278 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 1 momentti, 53 a §, 64 §:n 5 ja 6 momentti, 71 §:n 3 momentti, 97 §:n 1 momentti, 104 § ja 218 §:n 1 momentti 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/1995), 46 §:n 4 momentti ja 54 §:n 4 momentti 20 päivänä syyskuuta 1996 annetussa asetuksessa (697/1996), 48 §:n 3 momentti 20 päivänä toukokuuta 1996 annetussa asetuksessa (338/1996), 53 § osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla asetuksella (530/1993) ja mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella, 53 b ja 95 a §, 99 §:n 1 a momentti ja 101 §:n 1 a momentti 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa (773/1994), 113 §:n 4 momentti mainitussa 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa ja 150 § 8 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa asetuksessa (143/1996), sekä

lisätään 43 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3―7 momentti siirtyvät 4―8 momentiksi, asetukseen siitä mainitulla 20 päivänä toukokuuta 1996 annetulla asetuksella kumotun 49 §:n tilalle uusi 49 § ja 280 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

41 §
Jarrut

1. Auton jarrujen tulee vastata tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (71/320/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 74/132/ETY, 75/524/ETY, 79/489/ETY, 85/647/ETY, 88/194/ETY ja 91/422/ETY, tai E-säännön n:o 13/06 taikka paineilmajarruista annetun ministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.


43 §
Vetolaitteet

3. Vetolaitteen tai vetotangon kiinnityskohdan katsotaan täyttävän 3 momentissa esitetyt vaatimukset, jos se on moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (77/389/ETY) mukainen.


44 §
Alleajosuoja

1. Autossa tulee olla takapuskuri tai vastaava laite erityisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvojen suojaamiseksi takaa tapahtuvassa törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/221/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 79/490/ETY ja 81/333/ETY, tai E-säännön n:o 58/01 vaatimuksia.


46 §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

4. Ajoneuvo täyttää 1―3 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/220/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY ja 91/441/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/12/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY ja 96/44/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83 B/03 mukaisesti.

48 §
Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos siihen asennettu dieselmoottori on EY-hyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (88/77/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 89/491/ETY, neuvoston direktiivillä 91/542/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 B/02 mukaisesti.


49 §
Dieselmoottorin savutus

Auton dieselmoottorin tulee näkyvän savutuksen osalta vastata ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (72/306/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 89/491/ETY, tai E-säännön n:o 24/03 mukaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät koske autoa, joka on EY-hyväksytty direktiivin 88/436/ETY, myöhemmän 46 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin, direktiivin 93/59/ETY tai E-säännön n:o 83 mukaisesti, eivätkä autoa, jonka moottori on EY-hyväksytty direktiivin 91/542/ETY, myöhemmän 48 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön n:o 49/01 mukaisesti.

53 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset pakokaasupäästörajoituksista

Edellä 46―49 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta:

a) vientirekisteröitävään autoon, milloin se on tarkoitettu vietäväksi rekisteröitäväksi muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio); eikä

b) nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa.

53 a §
Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ne on ilmoitettava päästöarvoina g/km ja kulutusarvoina litraa/100 km kaupunkiajossa ja maantieajossa sekä niiden yhdistettynä arvona. Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus on ilmoitettava mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin (80/1268/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 93/116/EY.

53 b §
Tehon ilmoittaminen

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, on ilmoitettava moottorin nettoteho mitattuna moottoriajoneuvojen moottorin tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (80/1269/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 88/195/ETY ja 89/491/ETY, tai E-säännön n:o 85 mukaisesti.

54 §
Melun rajoittaminen

4. Auto täyttää 1 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/157/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 73/350/ETY, 81/334/ETY, 84/372/ETY ja 89/491/ETY sekä neuvoston direktiiveillä 77/212/ETY ja 84/424/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 51/01 mukaisesti. Auto täyttää 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty sanotun direktiivin 70/157/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 92/97/ETY ja komission direktiivillä 96/20/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 51/02 mukaisesti.

64 §
Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet

5. Turvavöiden kiinnityspisteiden, N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä lukuun ottamatta, tulee vastata moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (76/115/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja komission direktiivillä 82/318/ETY, tai E-säännön n:o 14/02 vaatimuksia. Turvavöiden kiinnityspisteiden tulee ajoneuvossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata edellä mainitun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 90/629/ETY, tai E-säännön n:o 14/03 vaatimuksia. Edellä 1 momentissa tarkoitettu H-piste määrätään sanotun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

6. Turvavöiden tulee vastata moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (77/541/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 81/576/ETY ja komission direktiivillä 82/319/ETY, tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia. Turvavöiden tulee autossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata edellä mainitun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 90/628/ETY, tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia. Muun kuin kuljettajan istuimen turvavyön saa muuntaa ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää mallia olevaksi kahden lapsen käyttöön sopivaksi ankkurivyöksi.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

3. Edellä 1 momentin a―k kohdassa ja 2 momentin a―h kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee täyttää 5 momentissa säädetyin poikkeuksin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (76/756/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 80/233/ETY, 82/244/ETY, 84/8/ETY, 89/278/ETY ja 91/663/ETY sekä neuvoston direktiivillä 83/276/ETY, tai E-säännön n:o 48/01 vaatimukset. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai sanotussa säännössä on määrätty.


95 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnukset

Auton hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnusten tulee vastata moottoriajoneuvojen sisällä käytettäviä varusteita (hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnuksia) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (78/316/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 93/91/ETY ja 94/53/EY.

97 §
Taustapeilit

1. Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla korin kummallakin puolella ulkopuolinen taustapeili. M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla taustapeili korin vasemmalla puolella ja, jos ajoneuvon takaikkunasta ei ole näkyvyyttä, korin kummallakin puolella. M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee lisäksi ohjaamon sisällä olla taustapeili, ei kuitenkaan ajoneuvossa, jossa ei ole näkyvyyttä takaikkunasta. Taustapeilien määrän, sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (71/127/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 79/795/ETY, 85/205/ETY, 86/562/ETY ja 88/321/ETY, tai E-säännön n:o 46/01 vaatimuksia.


99 §
Näköesteet

1 a. M1-luokan ajoneuvossa tulee kuljettajan näkökentän vastata moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (77/649/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 81/643/ETY, 88/366/ETY ja 90/630/ETY.


101 §
Ulokkeet

1 a. M1-luokan ajoneuvon tulee vastata moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (74/483/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 79/488/ETY, tai E-säännön n:o 26/01 vaatimuksia. N-luokan ajoneuvon tulee vastata N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista annetun neuvoston direktiivin (92/114/ETY) tai E-säännön n:o 61 vaatimuksia.


104 §
EY-tyyppihyväksytyn autonvaatimustenmukaisuus

M1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 6 luvun vaatimukset, jos se on direktiivin 70/156/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 78/315/ETY, 78/547/ETY, 80/1267/ETY, 87/358/ETY, 87/403/ETY ja 92/53/ETY sekä komission direktiiveillä 93/81/ETY ja 95/54/EY, tyyppihyväksyttyä mallia ja täyttää 280 §:n 4 momentin b kohdassa säädetyt vaatimukset.

113 §
Melun rajoittaminen

4. Moottoripyörä täyttää 1, 2 tai 3 momentin vaatimukset, jos se on EY-hyväksytty moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (78/1015/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 87/56/ETY ja 89/235/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 41/02 mukaisesti. Moottoripyörä täyttää 1 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 41/01 mukaisesti.


129 §
Taustapeilit

Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla vasemmalla puolella taustapeili. Moottoripyörässä, jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 100 km/h, tulee olla taustapeili myös oikealla puolella. Moottoripyörän taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (80/780/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 80/1272/ETY, 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun, auton taustapeilejä koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 81 taikka 46/01 vaatimuksia.

150 §
Taustapeilit

L1-luokan ajoneuvossa saa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla olla vasemmalla puolella taustapeili. Taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata 129 §:ssä tarkoitetun, moottoripyörän taustapeilejä tai 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun, auton taustapeilejä koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 81 vaatimuksia.

218 §
Jarrut

1. Auton perävaunussa, O1-luokan perävaunua lukuun ottamatta, tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Niiden tulee vastata 41 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon jarruja koskevan direktiivin, E-säännön taikka ministeriön päätöksen vaatimuksia. Perävaunussa tulee olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.


220 §
Alleajosuoja

1. Auton perävaunussa tulee olla takapuskuri tai vastaava laite erityisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvojen suojaamiseksi takaa tapahtuvassa törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee vastata 44 §:n 1 momentissa tarkoitetun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.


278 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja se koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa ja erillistä liikennetarviketta.


280 §
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteeseen otetut ajoneuvot

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa muualla käyttöön otetun ajoneuvon saa ottaa Suomessa käyttöön, jos ajoneuvo täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana sovellettavaksi sallittujen E-sääntöjen tai EY:n jäsenvaltiossa sovellettaviksi sallittujen direktiivien vaatimukset, jolloin kuitenkin M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaakäyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

2. Ajoneuvolle direktiivin 91/542/ETY, 92/97/ETY, 93/59/ETY, 93/91/ETY tai 94/12/EY mukaisesti myönnetyt EY-hyväksynnät jäävät voimaan eikä sanottujen direktiivien mukaisesti suoritettua tyyppikatsastusta tai tyyppihyväksyntää tarvitse uusia direktiivien 94/53/EY, 96/1/EY, 96/20/EY tai 96/44/EY säännösten mukaiseksi.

Neuvoston direktiivi, 72/306/ETY; EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1, komission direktiivi73/350/ETY; EYVLN:o L 321, 22.11.1973, s. 33, komission direktiivi74/132/ETY; EYVL N:o L 74, 19.3.1974, s. 7, neuvoston direktiivi 74/290/ETY; EYVL N:o L 159, 15.6.1974, s. 61, komission direktiivi75/524/ETY; EYVL N:o L 236,8.9.1975, s. 3, komission direktiivi77/102/ETY; EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 32, neuvoston direktiivi77/212/ETY; EYVL N:o L 66, 12.3.1977, s. 33, neuvoston direktiivi 77/389/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1977,s. 41, neuvoston direktiivi 78/315/ETY; EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 1, neuvoston direktiivi 78/547/ETY;EYVL N:o L 168, 26.6.1978, s. 39, komission direktiivi78/665/ETY; EYVL N:o L 223, 14.8.1978, s. 48, komission direktiivi79/488/ETY; EYVL N:o L 128, 26.5.1979, s. 1, komission direktiivi79/489/ETY; EYVL N:o L128, 26.5.1979, s. 12, komission direktiivi79/490/ETY; EYVL N:o L 128, 26.5.1979, s. 22, komission direktiivi79/795/ETY; EYVL N:o L 239, 22.9.1979, s. 1, komission direktiivi80/233/ETY; EYVL N:o L 51, 25.2.1980, s. 8, neuvoston direktiivi 80/1267/ETY; EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 34, komission direktiivi81/334/ETY; EYVL N:o L 131, 18.5.1981, s. 6, neuvoston direktiivi 81/575/ETY; EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 30, neuvoston direktiivi 81/576/ETY; EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 32, komission direktiivi81/643/ETY; EYVL N:o L231, 15.8.1981, s. 41, komission direktiivi82/244/ETY; EYVL N:o L 109, 22.4.1982, s. 31, neuvoston direktiivi 83/276/ETY; EYVL N:o L 151, 9.6.1983, s. 47, neuvoston direktiivi 83/351/ETY; EYVL N:o L 197, 20.7.1983,s. 1, komission direktiivi84/8/ETY; EYVL N:o L 9, 12.1.1984, s. 24, komission direktiivi84/372/ETY; EYVLN:o L 196, 26.7.1984, s. 47, komission direktiivi85/205/ETY; EYVL N:o L 90, 29.3.1985, s. 1, komission direktiivi85/647/ETY; EYVL N:o L 380, 31.12.1985, s. 1, komission direktiivi86/562/ETY; EYVL N:o L 327,22.11.1986, s. 49, neuvoston direktiivi 87/56/ETY; EYVL N:o L 24, 27.1.1987, s. 42, neuvoston direktiivi87/358/ETY; EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 51, neuvoston direktiivi 87/403/ETY; EYVL N:o L 220, 8.8.1987,s. 44, neuvoston direktiivi 88/76/ETY; EYVL N:o L 36, 9.2.1988, s. 1, komission direktiivi88/194/ETY; EYVLN:o L 92, 9.4.1988, s. 47, komission direktiivi88/366/ETY; EYVL N:o L 181, 12.7.1988, s. 40, neuvoston direktiivi 88/436/ETY; EYVL N:o L 214, 6.8.1988, s. 1, komission direktiivi89/278/ETY; EYVL N:o L 109,20.4.1989, s. 38, neuvoston direktiivi 89/458/ETY; EYVL N:o L 226, 3.8.1989, s. 1, komission direktiivi89/491/ETY; EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43, neuvoston direktiivi 91/441/ETY; EYVL N:o L 242,30.8.1991, s. 1, neuvoston direktiivi 91/542/ETY; EYVL N:o L 295, 25.10.1991, s. 1, komission direktiivi93/81/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 49, komission direktiivi94/53/EY; EYVL N:o L 299, 22.11.1994,s. 26, komission direktiivi95/54/EY; EYVL N:o L 266, 8.11.1995, s. 1, komission direktiivi96/20/EY; EYVL N:o L 92, 13.4.1996, s. 23

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.