937/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 19 luvun 8 §,

muutetaan 19 luvun 6 §, 24 luvun 8 § ja 25 luvun 1 §:n 3 momentti sekä

lisätään 24 lukuun uusi 5 a § ja 25 luvun 2 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

19 luku

Tuomiokapituli

6 §
Menettelyä koskevat oikeusohjeet

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tuomiokapitulissa noudatetaan hallintoasioita käsiteltäessä, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään, ja lainkäyttöasioissa hallintolainkäyttölakia (586/96).

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

5 a §
Valittaminen eläkepäätöksestä

Muutoksenhausta kirkkohallituksen eläkettä koskevassa asiassa antamaan päätökseen säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa (298/66) ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa (258/70).

8 §
Muut säännökset muutoksenhausta

Jollei tässä laissa toisin säädetä, muutoksenhaussa, asian käsittelyssä ja päätöksen teossa on noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

1 §
Täytäntöönpanokelpoisuus

Jollei tässä laissa tai sen nojalla muuta säädetä, kirkkohallituksen tai tuomiokapitulin päätöstä täytäntöönpantaessa on noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Kirkkohallitus tai tuomiokapituli saa kuitenkin itse päättää, että sen päätös pannaan täytäntöön välittömästi, jos asia on niin kiireellinen, että viivytys aiheuttaisi erityistä vahinkoa.

2 §
Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiannosta eläkeasiaa koskevasta päätöksestä säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1996.

HE 193/1996
HaVM 22/1996
EV 185/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.