925/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88) 1 §:n 2―4 momentti ja 6 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 ja 3 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1165/90) ja 1 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1542/92) sekä 6 §:n 2 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1573/95), seuraavasti:

1 §

Tämän lain säännöksiä yhtiöstä sovelletaan myös osuuspääomalle ja sijoitusosuudelle korkoa maksavaan kotimaiseen osuuskuntaan, kantarahasto-osuudelle voitto-osuutta ja lisärahastosijoitukselle korkoa maksavaan kotimaiseen säästöpankkiin, takuupääomalle korkoa maksavaan keskinäiseen vakuutusyhtiöön ja vakuutusyhdistykseen, eläkesäätiölain (1774/95) 45 §:ssä tarkoitettua palautusta maksavaan eläkesäätiöön ja vakuutuskassalain (1777/95) 83 a §:ssä tarkoitettua palautusta maksavaan eläkekassaan.

Tämän lain säännöksiä osingosta sovelletaan myös 2 momentissa tarkoitettuun korkoon, voitto-osuuteen ja palautukseen.

Tämän lain säännöksiä osingonsaajasta sovelletaan myös niihin, jotka saavat 2 momentissa tarkoitettua korkoa, voitto-osuutta tai palautusta, sekä sellaiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaan yhteisöön, jonka Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan osinkoa tuottavat osakkeet tosiasiassa liittyvät. Säännöksiä sovelletaan myös tuloverolaissa (1535/92) tarkoitetun yhtymän osakkaaseen, jonka veronalaiseksi tuloksi yhtymän saama osinko ja 2 momentissa tarkoitettu korko, voitto-osuus tai palautus tuloverotuksessa katsotaan.

6 §

Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettuun peiteltyyn osinkoon sekä mainitun lain 31 §:ssä tarkoitettuun kansainväliseen peiteltyyn voitonsiirtoon yhtiöstä osakkaan hyväksi sovelletaan, mitä yhtiön jaettavaksi päätetystä osingosta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 1996.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa. Lain 1 §:n 2―4 momentin säännöksiä eläkesäätiölain 45 §:ssä ja vakuutuskassalain 83 a §:ssä tarkoitetusta palautuksesta, palautusta maksavasta eläkesäätiöstä ja eläkekassasta sekä palautuksen saajasta sovelletaan kuitenkin jo vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa. Verovuodelta 1995 saatuun palautukseen liittyvä hyvitys ei kuitenkaan voi ylittää eläkesäätiölle tai eläkekassalle verovuodelta 1995 määrättyjen verojen määrää.

HE 83/1996
VaVM 30/1996
EV 159/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.