902/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 15 §:n 3 momentti, 17 § ja 21 §:n 1 momentin johdantokappale,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (975/93) ja 21 §:n 1 momentin johdantokappale samana päivänä annetussa laissa (977/93), sekä

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1313/89) ja mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla (977/93), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

15 §

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus on 33,8 prosenttia ja valtion osuus niin ikään 33,8 prosenttia kokonaiskustannuksista kuitenkin niin, että maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuuteen lisätään prosenttimäärä, joka vastaa 21 §:n 1 momentin mukaisten vapaaehtoisten perusvakuutusten työtulojen yhteismäärän osuutta kaikkien vakuutusten työtulojen yhteismäärästä ja valtion osuudesta vähennetään vastaava määrä.


17 §

Maatalousyrittäjän, joka on velvollinen ottamaan maatalousyrittäjien eläkelaissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavan vakuutuksen, on maksettava sanotun vakuutuksen ajalta vakuutusmaksu tämän lain mukaista työvahinkoturvaa varten.

Vakuutusmaksu muodostuu kaikille maatalousyrittäjille samansuuruisesta pohjaosasta ja maatalousyrittäjälle maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Vakuutusmaksun pohjaosan perusteena käytetään maatalousyrittäjien osuutta tämän lain perusteella korvattujen sairaanhoitokustannusten yhteismäärästä.

Vakuutusmaksua alennetaan 10 prosentilla jokaiselta vakuutusmaksun kohdentumisvuotta edeltäneeltä kalenterivuodelta, jonka aikana maatalousyrittäjän voimassa oleva maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n säännösten mukaista vähimmäiseläketurvaa koskeva vakuutus on jatkunut yhdenjaksoisesti, kuitenkin enintään viideltä kalenterivuodelta. Jokainen sanottuna aikana korvattu työvahinko pienentää tässä tarkoitettua alennusta 10 prosentilla alentamattomasta vakuutusmaksusta laskettuna.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tapaturmavakuutuslaitoksen esityksestä vakuutusmaksun perusteet. Maksun suuruus on määrättävä niin, että se vastaa 15 §:n 3 momentissa tarkoitettua maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuutta.

21 §

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja 2 momentissa säädetyin maksuin voidaan tämän lain mukainen vakuutus myöntää maatalousyrittäjälle:


Maatalousyrittäjän vakuutusmaksu on 17 §:n 2―4 momentissa tarkoitetulla tavalla määräytyvä vakuutusmaksu kaksinkertaisena.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän lain 17 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vakuutusmaksuun, joka kohdistuu vuoteen 1998. Sanottua momenttia sovellettaessa otetaan huomioon vain 30 päivän kesäkuuta 1997 jälkeinen aika ja sen jälkeen korvattaviksi tulevat uudet työvahingot.

HE 175/1996
StVM 27/1996
EV 157/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.