885/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (287/60) 1 ja 2  §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977, 6 päivänä elokuuta 1982 ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (956/77, 604/82, 1420/92) sekä 2 § mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, seuraavasti:

1 §

Julkisia notaareita ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies sekä kihlakunnanviraston päällikkö ja hänen määräämänsä kihlakunnanviraston virkamies. Julkiseksi notaariksi määrättävän tulee täyttää 2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Jos maistraatissa tai kihlakunnanvirastossa on useampia julkisia notaareita, heidän tehtävänsä määräytyvät työjärjestyksen mukaan.

Maistraatissa voi olla julkisen notaarin virka. Virka voi olla yhdistetty sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareita ovat lääninhallituksen määräämät, 2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät lääninhallituksen virkamiehet sekä maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti.

2 §

Julkisen notaarin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Maistraatin virkamies, joka on nimitetty ennen tämän lain voimaantuloa henkikirjoittajan virkaan, voi sen estämättä, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, toimia julkisena notaarina.

HE 182/1996
LaVM 12/1996
EV 153/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.