877/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 7 a ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä vesitilusjärjestelyistä 11 päivänä tammikuuta 1980 annetun lain (31/80) 7 a §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti,

näistä 7 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 5 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (931/93), seuraavasti:

7 a §

Jos vain vesialuetta omistamattoman kylän tilat ovat kalastaneet määrätyllä vesialueella, lunastetaan tällainen vesialue niiden kylään kuuluvien tilojen yhteiseksi, joiden omistajat lunastamista vaativat. Lunastettuun alueeseen tilat saavat osuutta maapinta-alojensa suhteessa, jolleivät tilojen omistajat toisin sovi.


8 §

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, voidaan tässä laissa tarkoitettua vesijättöä ja vesialuetta lunastaa vesitilusjärjestelyissä kunnalle, jos kunnalla rakennuslain (370/58) nojalla on alueeseen ilman erityistä lupaa lunastusoikeus tai jos kunta on saanut rakennuslaissa tarkoitetun luvan alueen lunastamiseen. Kunnalle lunastettu alue on muodostettava tilaksi, jollei alueella ole suoritettu kiinteistönmuodostamislain (554/95) 45 §:ssä tarkoitettua yleisen alueen mittausta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Jos lain voimaan tullessa keskeneräisenä olevassa toimituksessa on jo tehty 7 a §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös osuuksien määräytymisperusteesta, noudatetaan toimituksessa osuuden määräytymisperusteen osalta, mitä siitä tämän lain voimaan tullessa on säädetty.

HE 113/1996
MmVM 11/1996
EV 149/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.