874/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 24 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1340/90), ja

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §, 14 §:n 1 momentti ja 15 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1543/95), 3 § 18 päivänä helmikuuta 1994 annetussa laissa (132/94), 14 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1547/92) ja 15 § muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1980 ja 8 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla laeilla (526/80 ja 1113/94), seuraavasti:

1 §

Valtionveron, kunnallisveron, yhteisön tuloveron, kirkollisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun, metsänhoitomaksun, työnantajan sosiaaliturvamaksun, perintö- ja lahjaveron, arvonlisäveron, liikevaihtoveron, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron sekä ennakkoperinnässä suoritettavan ennakon, muun suorituksen ja ennakonpidätyksen kanto, perintä, palauttaminen ja tilittäminen toimitetaan niin kuin tässä laissa säädetään.


3 §

Valtionvero, kunnallisvero ja kirkollisvero sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksu kannetaan yhdessä yhtenä verovuoteen kohdistuvana verona.

14 §

Valtiolle, kunnille, seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle tilitetään kuukausittain niille tulevat määrät kertyneistä ennakonpidätyksistä. Asianomainen ministeriö vahvistaa kutakin verovuotta varten ennakonpidätysten jakamiseksi valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroksi sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksuksi sellaiset suhteelliset osuudet (veronsaajaryhmien jako-osuudet), joiden mukaisiksi veronsaajaryhmien vastaavien osuuksien arvioidaan muodostuvan verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Asianomainen ministeriö vahvistaa myös niiden osuuksien laskentaperusteet, joiden mukaan ennakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakautuvan kuntien ja seurakuntien kesken (kuntien ja seurakuntien jako-osuudet). Veronsaajaryhmien, kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia vahvistettaessa noudatettavista perusteista säädetään asetuksella.


15 §

Kannossa maksettava ennakko, kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys, ennakon täydennysmaksu sekä ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitetään veronsaajille 14 §:ssä tarkoitettujen jako-osuuksien mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1997 tehtäviin tilityksiin.

HE 155/1996
VaVM 31/1996
EV 160/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.