870/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista verohallinnon viranomainen perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun tai, jos sitä ei ole mainittu maksutaulukossa, suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun, ovat:

1) keskusverolautakunnan ja verohallinnon muun viranomaisen ennakkotiedon tai sitovan ennakkoratkaisun sisältävä päätös ja päätös olla antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua tai jättää asia tutkimatta tai sillensä;

2) verotustietojen käyttölupaa koskeva verohallituksen päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa;

3) tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

4) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

5) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

6) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa ja lain 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;

7) arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lääninveroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

8) verotustietojen luovuttaminen muuhun kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 2 kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon saantiin oikeuttavien säännösten perusteella joko konekielisenä tai todistuksena, otteena tai jäljennöksenä;

9) muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten.

2 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavatsuoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- jatilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) toimeksiannosta suoritettavat erityistilintarkastukset ja konkurssipesän hoito;

5) verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

6) ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon julkaisuissa;

7) valokopiot ja muut jäljenteet;

8) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

9) veronsaajien edunvalvonnan asiamiespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole verohallinnon maksutonta viranomaistoimintaa;

10) muut kuin edellä tässä pykälässä mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan verohallinnon maksullisista suoritteista 26 päivänä toukokuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (383/94) siihen tehtyine muutoksineen. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1996

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite

1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut, kun hakijana on
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua luonnollisen henkilön tai yhtymän verotusta 2 000 mk
― luonnollinen henkilö tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee elinkeinotulon verotusta tai elinkeinotoimintaan liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 4 000 mk
Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä peritään käsittelymaksu 200 mk
2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkoratkaisu tai ennakkotietopäätös
Ennakkotiedot, kun hakijana on
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua luonnollisen henkilön tai yhtymän verotusta 800 mk
― luonnollinen henkilö tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee elinkeinotulon verotusta tai elinkeinotoimintaan liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 2 000 mk
Muut ennakkoratkaisut
― kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää, työnantajan sosiaaliturvamaksua, rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 400 mk
― muut ennakkoratkaisut 800 mk
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennakkotietoa, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua 100 mk
3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös 400 mk
4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös 400 mk
5) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 400 mk
6) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa ja lain 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 600 mk
7) Arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lupa verottoman varaston pitämiseen 800 mk
8) Verotustietojen käyttölupaa koskeva verohallituksen päätös 600 mk
9) Valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta
― todistus, jäljennös tai ote verotustiedoista, 1 mk/sivu
kuitenkin vähintään 30 mk
― jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 1/2 tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta 130 mk/h
― aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopioina annettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 25 p/sivu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.