820/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvo-osuustileistä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (827/91) 29 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentin 3 kohta sekä

lisätään 29 §:ään uusi 3 momentti ja 30 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

29 §

Jos liikkeeseenlaskija on maksanut arvo-osuuteen perustuvan suorituksen sille, jolla arvo-osuustilin tai arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun luettelon tietojen mukaan oli eräpäivänä tai yhtiöjärjestyksen mukaan määrättynä täsmäytyspäivänä oikeus ottaa vastaan suoritus, mutta sitten käy ilmi, ettei hänellä ollutkaan oikeutta ottaa vastaan suoritusta, on suoritus kuitenkin pätevä, paitsi jos liikkeeseenlaskija tiesi tai hänen piti tietää maksun joutuvan väärälle henkilölle.


Jos maksun toimittaminen on annettu arvo-osuusrekisterin pitäjän tehtäväksi, on tähän sovellettava, mitä 1 momentissa säädetään liikkeeseenlaskijasta. Arvo-osuuden liikkeeseenlaskijaa vastaan ei voida esittää vaatimuksia, jos tämä oli ajoissa suorittanut maksun arvo-osuusrekisterin pitäjälle. Sama koskee 2 momentissa tarkoitetun osuuden tai oikeuden antamista.

30 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjä on huolimattomuudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan vahingon, joka aiheutuu:


3) siitä, että arvo-osuusrekisterin tietoja on luvattomasti luovutettu, paljastettu tai käytetty hyväksi; tai

4) siitä, että arvo-osuusrekisterin pitäjä on jättänyt tekemättä arvo-osuuteen perustuvan suorituksen eikä tämä johdu liikkeeseenlaskijan menettelystä taikka siitä ettei arvo-osuusrekisterin pitäjän suoritus 29 §:n mukaan ole oikeudenhaltijaan nähden pätevä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1386/95) voimaantulosäännöksen 2 momentti.

HE 102/1996
TaVM 16/1996
EV 125/1996

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.