769/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1996

Verohallituksen päätös yhteisökoron laskemisesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 48 §:n nojalla määrännyt yhteisökoron laskemisesta seuraavaa:

1 §
Korkoaika

Korkoaikoja laskettaessa katsotaan täydessä kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

2 §
Verovuoden verot ja hyväksiluettavat ennakot

Yhteisökorkoa laskettaessa verovuoden verojen yhteismäärään luetaan verotettavan tulon perusteella määräytyvä tulovero, osingonjaon perusteella laskettava täydennysvero ja yhteisölle verotettavan varallisuuden perusteella määrättävä varallisuusvero.

Yhteisökorkoa laskettaessa hyväksiluettavia ennakoita ovat tilikauden ennakkoverot ja yhteisöltä toimitetut ennakonpidätykset sekä ennakon täydennysmaksu siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 35 §:ssä säädetään. Jos ennakkoja tai ennakon täydennysmaksua on maksettu tilikauden päättymisen jälkeen, ne otetaan yhteisökorkoa laskettaessa huomioon siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 2 momentissa säädetään.

Saatuihin osinkoihin liittyvä yhtiöveron hyvitys ja aikaisempien vuosien käyttämättömät hyvitykset luetaan hyväksi samalla tavalla kuin yhteisöltä toimitettu ennakonpidätys, ei kuitenkaan yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/88) 5 §:n 2 momentissa säädettyä määrää suurempana. Ulkomaisen veron hyvitykset luetaan hyväksi siten kuin laissa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1552/95) säädetään.

3 §
Useita tilikausia samana vuonna

Jos yhteisöllä päättyy samana kalenterivuonna useampia kuin yksi tilikausi, yhteisökorko lasketaan verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kultakin tilikaudelta erikseen kuitenkin siten, ettei samalta ajalta tule määrättäväksi sekä maksettavaa yhteisökorkoa että palautettavaa yhteisökorkoa.

4 §
Laskenta-ajanjaksot

Jos yhteisöllä päättyy samana kalenterivuonna useita tilikausia, yhteisökorko lasketaan erikseen ensinnä päättyvän tilikauden verojen ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle toisen tilikauden veroilmoituksen viimeiseen antopäivään asti. Edellä mainittua päivää seuraavasta päivästä aina kolmannen tilikauden veroilmoituksen viimeiseen antamispäivään asti yhteisökorko lasketaan näiden kahden tilikauden verojen yhteismäärän ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle. Viimeisenä päättyvän tilikauden veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä lähtien yhteisökorko lasketaan kaikkien tilikausien muodostaman yhteisen verovuoden verojen ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 1 momentissa säädettyyn päivään saakka.

5 §
Omistussuhteiden muutoksen vaikutus tappioiden vähentämiseen

Jos yhteisön omistussuhteissa tapahtuu jonakin samana kalenterivuonna päättyvänä tilikautena tuloverolain (1535/92) 122 §:ssä tarkoitettu muutos, joka estää aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen, yhteisökorko lasketaan jokaiselle laskenta-ajanjaksolle verotettavan tulon perusteella, josta tappioita ei ole vähennetty.

6 §
Omistussuhteiden muutoksen vaikutus veroylijäämiin ja käyttämättömiin hyvityksiin

Jos yhteisön omistussuhteissa tapahtuu jonakin samana kalenterivuonna päättyvänä tilikautena yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/88) 5 a §:n 1 momentissa tai 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu omistajanvaihdos, joka estää aikaisempien vuosien käyttämättömien hyvitysten vähentämisen verovuoden tuloveroista ja aikaisempien vuosien veroylijäämien huomioon ottamisen yhtiön vertailuverossa, yhteisökorko lasketaan kullekin laskenta-ajanjaksolle erotukselle, jossa käyttämättömiä hyvityksiä ja veroylijäämiä ei ole otettu huomioon.

7 §
Yritysmuodon muutos

Jos yritystä verovuoden aikana tapahtuneen tuloverolain 24 §:ssä tarkoitetun yritysmuodon muutoksen johdosta verotetaan koko verovuodelta yhteisönä, yhteisökorko lasketaan sen tilikauden veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä, jona yritysmuodon muutos yhteisöksi tuli voimaan.

8 §
Laskentaperusteen enimmäismäärä

Yhteisökorkoa lasketaan kuitenkin enintään samana kalenterivuonna päättyvien tilikausien verojen yhteismäärälle.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Tuula Hakola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.