761/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 25 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1599/95),

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 5 §:n otsikko, 8 §:n 2 ja 3 momentti sekä 33 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti sekä 8 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa, ja

lisätään asetuksen 5 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

4 §
Tyyppihyväksyntä ja vaatimustenmukaisuustodistus

1. Tyyppihyväksyntä tarkoittaa menettelyä, jolla osoitetaan:

a) auto- tai perävaunutyypin täyttävän moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neu- voston direktiivin (70/156/ETY) vaatimuk- set; tai

b) L-luokkaan kuuluvan ajoneuvotyypin täyttävän kaksi- ja kolmipyöräisten mootto- riajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin (92/61/ETY) vaatimukset.


5 §
Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistaja ja valmistajan edustaja

1. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistajalla tarkoitetaan henkilöä tai elintä, joka vastaa tyyppikatsastuksen suorittajalle ja tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppikatsastuksen ja tyyppihyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta. Valmistajan ei tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.


8 §
Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä, ei kuitenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen. Tyyppikatsastusta ei myöskään suoriteta M1- eikä L-luokkaan kuuluvalle ajoneuvotyypille, joka 4 §:ssä mainittujen direktiivien mukaan on tyyppihyväksyttävä. M1-luokan ajoneuvolle, joka on muutettu tai täydennetty N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi, tyyppikatsastus saadaan kuitenkin suorittaa enintään 31 päivään joulukuuta 1997 saakka.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on kuitenkin toimitettava muulle moottorirekimallille kuin moottorikelkalle, muulle kuin 1 momentissa sanotulle rekisteröitäväksi tarkoitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomallille, perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle muulle kuin 2 momentissa tarkoitetulle M1-luokan ajoneuvomallille.


33 §
Erikoistapaukset

2. Auton katsastuskuukauden jälkeen seuraavan vuoden puolella suoritettu vuosikat-sastus vastaa edellisen vuoden katsastusta, kun varsinaisen katsastuskuukauden alusta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.