758/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1213/93) 10 § ja

muutetaan 1 ja 2 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7―9 § seuraavasti:

1 §

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävänä on:

1) tutkia suomea ja ruotsia, saamea ja muita suomen sukukieliä sekä suomalaista viittomakieltä ja romanikieltä;

2) kehittää ja huoltaa suomea, ruotsia, saamea sekä suomalaista viittomakieltä ja romanikieltä;

3) laatia sanakirjoja ja muita kieltä esitteleviä julkaisuja;

4) koostaa ja kehittää kielenaineskokoelmia ja pitää niitä yllä julkisina kansallisina arkistoina; sekä

5) kehittää ja kartuttaa uralistiikan kirjastoa julkisena tutkimuskirjastona.

2 §

Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokunnan jäsenten tulee edustaa monipuolisesti tutkimuskeskuksen työalaa siihen kuuluvien eri tehtävien ja kielten kannalta.

Opetusministeriö määrää johtokuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen kuultuaan tutkimuskeskuksen työalaa edustavia korkeakouluja ja keskeisiä tieteellisiä seuroja. Tutkimuskeskuksen henkilökunta valitsee keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokuntaan kuuluu lisäksi tutkimuskeskuksen johtaja.

Opetusministeriö nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenten keskuudesta.

6 §

Tutkimuskeskuksen johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys tutkimuskeskuksen toimialaan sekä kokemusta johtamistehtävistä.


7 §

Tutkimuskeskuksen johtajan nimittää virkaan valtioneuvosto tutkimuskeskuksen johtokunnan annettua hakijoista lausunnon. Johtajaksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää opetusministeriö.

Tutkimuskeskuksen muun henkilökunnan nimittämisestä tai ottamisesta päättää johtaja.

8 §

Virkavapauden tutkimuskeskuksen johtajalle myöntää opetusministeriö. Virkavapauden tutkimuskeskuksen muille virkamiehille ja vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää tutkimuskeskuksen johtaja.

9 §

Tutkimuskeskuksen asiantuntijaeliminä ovat suomen, ruotsin ja saamen kielen lautakunnat sekä viittomakielen ja romanikielen lautakunnat. Johtokunta kutsuu kuhunkin lautakuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluva. Johtokunta nimeää kullekin lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan jäsenten keskuudesta.

Lautakuntien tehtävänä on alallaan päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista.

Lautakuntien toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Johtokunta asetetaan tämän asetuksen mukaan ensimmäisen kerran 1 päivänä huhtikuuta 1997 alkavaksi toimikaudeksi ja lautakunnat 1 päivänä kesäkuuta 1997 alkavaksi toimikaudeksi.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.