756/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1996

Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä

Työministeriö on päättänyt nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/93) 19 §:n 2 momentin nojalla:

Erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa aiheuttavat työt

Tämä päätös sisältää esimerkkiluettelon nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen (508/86) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vaarallisista töistä.

1. Mekaaniset vaaratekijät
1.1. Koneet, laitteet ja työvälineet

― työskentely vaarallisilla koneilla, laitteilla tai työvälineillä, joilla työntekijä voi omalla varomattomuudellaan aikaansaada vakavan työtapaturman.

Tällaisia koneita ja laitteita ovat esimerkiksi laserlaitteet, jotka kuuluvat luokkiin 3 A, 3 B ja 4, samoin kuin sirkkelit, pyörösahat, vannesahat, höyläkoneet, moottorisahat, jyrsinkoneet, konevoimalla toimivat leikkurit ja puristimet, joita käytettäessä työtapana on niin sanottu vaaraton piteleminen, avonieluiset murskauskoneet, pylväsporakoneet, kulmahiomakoneet, metallisorvit, kaasuhitsauslaitteet ja kaasuleikkauslaitteet sekä naulaimet, joissa voimana käytetään paineilmaa tai vastaavaa taikka ruutipanosta.

1.2. Ajettavat työkoneet

― työskentely traktoreilla, joissa ei ole turvaohjaamoa tai jotka on varustettu vinssillä, kuormausnosturilla, kaivinkoneella tai etutai takakuormaimella taikka joihin liitetään esimerkiksi jyrsin, vetävä peräkärry tai muu sellainen työkone, jossa tarvitaan erillistä voimansiirtoa

― työskentely trukeilla lukuun ottamatta hitaita tavaran siirtoon käytettäviä niin sanottuja matalanostotrukkeja

― työskentely maansiirtokoneilla, metsätyökoneilla, leikkuupuimureilla, turpeennostokoneilla tai niitä vastaavilla ajettavilla työkoneilla.

1.3. Nosto- ja siirtolaitteet

― konekäyttöisten nosto- ja siirtolaitteiden kuljettajan, merkinantajan tai hoitajan työ lukuun ottamatta kiinteästi asennetun painonappiohjauksella varustetun hissin ohjaamista sekä nostimen, taljan tai vastaavan laitteen käyttämistä oman työkappaleen nostamiseen

― henkilönostot nosturilla, trukilla tai muulla tavarannostoon suunnitellulla laitteella taikka henkilönostimella.

2. Kemialliset vaaratekijät

2.1. Työt, joissa voi altistua sellaisille aineille tai valmisteille, jotka luokitellaan kemikaalilain (744/89) tai sen nojalla annettujen määräysten mukaan erittäin myrkyllisiksi (T+), myrkyllisiksi (T), syövyttäviksi (C) tai räjähtäviksi (E).

2.2. Työt, joissa voi altistua sellaisille aineille tai valmisteille, jotka luokitellaan kemikaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaan haitallisiksi (Xn) ja joiden päällysmerkintöihin edellytetään yhtä tai useampaa seuraavista varoituslausekkeista:

― erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara (R39)

― pysyvien vaurioiden vaara (R40)

― altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä (R42)

― ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä (R43)

― saattaa aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa (R45)

― saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita (R46)

― pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle (R48)

― voi heikentää hedelmällisyyttä (R60)

― voi olla vaarallista sikiölle (R61).

2.3. Työt, joissa voi altistua sellaisille aineille tai valmisteille, jotka luokitellaan kemikaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaan ärsyttäviksi (Xi) ja joiden päällysmerkintöihin edellytetään yhtä tai useampaa seuraavista varoituslausekkeista:

― erittäin helposti syttyvää (R12)

― altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä (R42)

― ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä (R43).

2.4. Työt, joissa voi altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä (838/93) luetelluille aineille tai valmisteille tai joissa käytetään sellaisia työmenetelmiä, jotka on lueteltu mainitussa päätöksessä.

2.5. Työt, joissa voi altistua lyijylle tai sen yhdisteille.

2.6. Työt, joissa voi altistua asbestille.

3. Fysikaaliset vaaratekijät

― työt, joissa voimakas melu voi aiheuttaa kuulovaurion vaaraa

― työt voimakkaasti tärisevillä työkoneilla

― työskentely ilmakehässä, jossa paine on korkea, esimerkiksi paineistetuissa kammioissa.

4. Sähköiset vaaratekijät

― työt, joissa on suurjännitteen aiheuttama vaara

― jännitetyöt

― työt paljaiden jännitteellisten osien läheisyydessä

― työt sähköpylväissä ja -mastoissa

― vahvavirtalaitteiden huolto- ja korjaustyöt   ― hissien huolto- ja korjaustyöt.

5. Biologiset vaaratekijät

― työt, joissa voi altistua sellaisille biologisille tekijöille, jotka luokitellaan työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta annetun valtioneuvoston päätöksen (1155/93) 4 §:n mukaan ryhmiin III tai IV.

6. Ruumiillinen liikarasitus

― jatkuva nostotyö, jossa taakan paino ylittää jatkuvasti 20 kg miehillä ja 15 kg naisilla, sekä yksipuolisesti kuormittava työ, jossa harjaantumattomuus voi aiheuttaa rasitusvammoja.

7. Eräät työt

― maanalainen työ kaivoksessa, rikkokivien räjäytys tai tähän verrattavissa olevat työt

― tunnelilouhinta

― alusten lastaukseen ja purkamiseen välittömästi kuuluvat työt

― kiskoajoneuvojen kuljettaminen rautateillä ja kiskoliikenteessä sekä vaihde- ja järjestelytyöt ratapihoilla

― vaaraa aiheuttavat huolto-, puhdistus- ja korjaustyöt

― viranomaisten tarkastuksen alaiseksi määrättyjen paineellisten laitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustyö

― työ kaivannossa tai muuten sellaisissa olosuhteissa, joissa on sortumis- ja luhistumisvaara

― rakennusten purkutyö

― säiliötyö, jossa on tukehtumisen tai muu vastaava vaara

― työ, johon liittyy ilmeinen putoamisvaara

― työ vaarallisten eläinten kanssa

― koe-eläinten hoitotyö

― räjähdysaineita sisältävien laitteiden, ilotulitusvälineiden tai muiden vastaavien esineiden valmistus ja käsittely

― paineenalaisia, nesteytettyjä tai liuotettuja kaasuja sisältävien laitteiden käsittely valmistamista, varastointia tai käyttöä varten

― työt, joissa ollaan tekemisissä kohdassa kemialliset vaaratekijät mainittuja aineita sisältävien sammioiden, säiliöiden, altaiden tai korilla suojattujen lasipullojen kanssa

― koneen aiheuttama pakkotahtinen työ, jossa on suorituspalkka.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu työministeriön päätös (1432/93).

Neuvoston direktiivi 94/33/EY; EYVL N:o L 216, 20.8.1994, s. 12

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.