723/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1298/88), seuraavasti:

2 §

Yhtiö ei voi kohdistaa 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä varsinaiseen maatilatalouteen eikä rakennusliiketoimintaan. Vähittäiskauppa ja liikenne voivat olla yhtiön toiminnan kohteena vain siltä osin kuin kyseessä on matkailuhanke. Palveluyritys, jonka toiminta perustuu alueelliseen tai paikalliseen kysyntään, voi olla yhtiön toiminnan kohteena vain, jos yritys tuottaa yritystoiminnalle tarpeellisia palveluja. Tämän momentin säännösten estämättä yhtiö voi kuitenkin kohdistaa jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettuja takauksia ja muita kuin rahoi-tustoimenpiteitä muiden kuin varsinaista maatilataloutta harjoittavien yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin sekä myöntää lainoja pienyritystoimintaan lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta. Pienyritystoiminnan lainojen myöntämisessä otetaan huomioon naisyrittäjyyden edistäminen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan 16 päivänä elokuuta 1996 annettu laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (625/96).

Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 ja sitä sovelletaan vuosina 1997―2001 myönnettäviin lainoihin. Tässä laissa tarkoitettujen takausten ja muiden kuin rahoitustoimenpiteiden osalta tämä laki on kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 1998, ja sitä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen vuosina 1996―1998 myönnettäviin takauksiin ja muihin kuin rahoitustoimenpiteisiin.

HE 94/96
TaVM 14/96
EV 114/96

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.