704/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista 31 päivänä joulukuuta 1993 annetun päätöksen (1709/93)1 §:ään sisältyvän psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloita I, II, III ja IV seuraavasti:

1 §
Huumausaineena pidettävät aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo I

Dietyylitryptamiini (DET) (N,N-dietyylitryptamiini)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) (dl-2,5-dimetoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Dimetoksibromiamfetamiini (DOB) (2,5-dimetoksi-4-bromiamfetamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) (dl2,5-dimetoksi-4-etyyli-α-metyyl ifenyylietyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-1 -hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6Hdibentso-[[b,d]-pyraani)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (N,N-dimetyylitryptamiini)

Etisyklidiini(PCE) (N-etyyli-1 -fenyylisykloheksyyliamiini)

Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli-indoli)

Katinoni ((-)-α-aminopropiofenoni)

Lysergidi (LSD, LSD-25) (d-lysergihapon dietyyliamidi), Lysergihapon amidi

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1 -fenyylipropa-1-oni)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (dl-5-metoksi-3,4-metyleenidioksi α-metyylifenyylietyyliamiini)

Metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (3,4-metyleenidioksiamfetamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) dl-3,4-metyleenidioksi-N,α-dimetyyli fenyylietyyliamiini)

4-metyyliaminoreksi ((±)-cis-2-amino-4-me tyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

N-etyyli MDA ((±)-N-etyyli-α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ( (±)-N-[α-metyyli-3,4- (metyleenidioksi)fenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-1-hydroksi 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-di bentsol-[b,d]-pyraani)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (4-metoksi α-metyylifenyylietyyliamiini)

Psilosiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-4 hydroksi-indoli)

Psilosybiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-in doli-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP,PCPY) (1-(1 -fenyylisykloheksyyli) pyrrolidiini)

STP, DOM (2-amino-1 -(2,5-dimetoksi-4-metyyli)-fenyylipropaani)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli) sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset: 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso [b,d]pyraani1-oli (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9- trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]- pyraani-1-oli (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9- trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso [b,d]pyraani-1-oli 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibent so[b,d]pyraani-1-oli

Trimetoksiamfetamiini (TMA) (dl-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo II

Amfetamiini (±)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Deksamfetamiini (+)-2-amino-1 -fenyylipropaani)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyraani-1-oli)

Fendimetratsiini ((+)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenetylliini (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyyli-7- (2-[(1-metyyli-2-fenyylietyyli)amino]-etyyli)- 1-1 H-puriini-2,6-dioni)

Fenmetratsiini((±)-3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

Levamfetamiini (1-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini (1-N,αdimetyylifenetyyliamiini)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli 4 (3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)- kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-2-metyyliamino-1 -fenyylipropaani)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N, α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metyylifenidaatti (2-fenyyli-2-(2-piperidyyli)-etikkahapon metyyliesteri)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo);

Tsipeproli (α-(alpha;-metoksibentsyyli)-4-(β-me toksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo III

Amobarbitaali(5-etyyli-5-(3-metyylibutyyli)- barbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α [(S)-1- hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiat sepiini-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini (d-treo-2-amino-1-hydroksi-1 -fenyylipropaani)

Pentatsosiini (1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosiini-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1 -metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5- etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1 -metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a][1,4] bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)-propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α -dimetyylifenyylietyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2- pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9- metyyli-6H-tieno(3,2-f)-s-triatsolo(4,3-a)(1 ,4)diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1 -metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli -4H-s-triat solo [4,3-a][1,4] bentsodiatsepiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksyylikarbamaatti)

Etklorvynoli (etyyli-2-kloorivinyylietinyylimetanoli)

Etyyliamfetamiini (dl-N-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-2,3-dihydro-2-oksi-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenkamfamiini (dl-N-etyyli-3-fenyylibisyklo (2,2,1 )-heptaani-2-amiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi (dl-3-[(α-metyylifenetyyli) amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H 1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiat sepiini-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11 b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11 b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]-bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hyd roksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiat sepiini-2-oni-dimetyylikarbamaatti)

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8- dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[[3,2-d][[1,4] - bentsodiatsepiini- 4,7(6H)- dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepiini-2,4 (3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7, 11b-tetrahydro-oksatsolo[3,2d][[1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-metyyli amino-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4-oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3 -dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno [2,3-e]-1,4- diatsepiini-2-oni)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihy dro-2- (4-metyyli-1-piperatsinyyli) metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso- [1,2-a][[1,4] -bentsodiatsepiini-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3 -dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatse piini-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloori fenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1 -metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Matsindoli (5-(4-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso-(2,1-a)-isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro- 1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (dl-N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3- propaanidiolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α-metyyl ifenetyyli)-N-(fenyl karbamyl)sydnoni imini

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-pi peridiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-e-tyyli-1-metyyli-5- fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (2-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1- metyyli-4H-imidatso- [1,5-a][[1,4] -b-entsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3 -dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hyd roksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11 b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo-[3,2-d] [1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)tai(2-imino-5-fenyyli-4-oksatsolidinoni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyy li-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini 2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)-metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyyl imetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Pyrovaleroni (dl-1-(4-metyylifenyyli)-2-(1- pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

Sekbutabarbitaali (5-sek-butyyli-5-etyyli barbituurihappo)

SPA, Lefetamiini ((-)-1-dimetyyliamino-1,2- difenyylietaani)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3 -hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiat sepiini-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(syklohekseeni-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo-[4,3-a][[1,4] bentsodiatsepiini)

Vinyylibitaali (5-(1 -metyylibutyyli)-5-vinyy libarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit,mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.